HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ENGELBREGT HALD
[Eidsvoll januar 1829?]
   Tak, snilde kjære Ven Engbreth -- fordi du ansaae gunstig
min protegé. Du har opladt din Haand og mætter, naar du gaaer
ind paa hans Forslag, hs fattige Kone og 4 Børn, som blive
her, for ei at skaffe Bryderie hos Dig og skaffer en fornuftig
aldrende Mand sorgfrie Dage. Han er som sagt habil til sin Post,
og er til Tjeneste naar være skal. Du talte om at en Saadan
skulde spise ved dit Bord; men hellere fra dit Bord. Naar han
undertiden har været hos os 5 -- 6 Uger, saa har han rigtignok da
og der gjort det; men man kan i en Familie, liden eller stor,
tænke sig tusinde Tilfælde, hvor man ønskede ethvert fremmed,
endog en særdeles Vens Ører borte, -- huuslige Affairer -- Fa-
milieaffairer -- Sengeaffairer eller Gardinaffairer -- Dit og Dat,
som man vil afhandle ganske privatim.

   Hvad Tuur tager Du, naar Du stryger udenlands? Jeg er nys-
gjerrig. Men -- Guds Død! din Sophie maa (saasandt jeg skulde
maget det saa!) være da i høistkjære høistvelsignede Omstæn-
digheder. Nei -- jeg stregede nu og fik 9 Streger til Mai -- Det
gaaer endda an. Saa Lykke paa Reisen! Faaer jeg Examen til
Mai, saa reiser jeg til Chfeld efter Camilla, og naar Du kommer
hjem eller muligt før, besøger jeg dit           Frydentop hvis gyldne Hjelm er Maderapocalen
           og rosenkindede Portviinglas en Række af Houris i Salen,
           og Allahs Lys Sophies Smiil, du Engelbreth Gabriel Engel,
           der peger smukke Houris ud med snoet Vedbendstengel
           (en Korketrækker mener jeg) Propheten selv vil jeg være,
           som hine Rosenrøde skal til Himlen syvende bære.

   -- O nei, et Glas Grog, din Venlighed -- en Pibe Liverpool --
og saa kaster jeg Gjenten i Sengen, naar jeg gaaer paa Kam-
d.V,b.1,s.92   meret om Quellen. Hør ellers -- jeg vil frie i Arendal -- bestemt!
bestemt! Men hun maa have saamange Penge at jeg kan kjøbe
et Bogtrykkerie. Gjerne en Enke, naar hun har Grunker og saa
store Sønner at de kan være Sættere. Hvis en Saadan findes,
saa giv hende et lidet Vink, saa hun kan jage dem i Lære strax,
saa Alt medeengang kan komme igang. Helst dog Gudbevares
en Pige, dog maa Posen voxe i samme Forhold som Skjønheden
og Aandsqvaliteter svinde ind -- i saadan scala

   Den der kunde hage sig fast i Lovise -- Lovise -- Hun som
ejer det lille vandige og luftige Feeslot paa Tromøen, og boe
d.V,b.1,s.93   der alle sine Livsens Dage og see det ryge af Skorstenen paa
Barboe fra 3die Etage, hvor Bogtrykkeriet skulde være, og skaffe
mig hvert Aar en Bogtrykkerdreng til min gamle Alder. --
   Mangetak for din velvillige Omhu for mine autorsager. Se til
at faae Listen paa Sinclar hid. Den er udkommen og vil gaae
godt om blot Subscribenterne faaer, da jeg er vel fornøjet med
dit Antal om det saa blot bliver de du havde. Paa den ene
Liste (den eneste som endnu er indkommen, undtagen i Xnia)
fra Thjem, hvor endnu resterer een, var 76. Dog vil det ikke
lønne [at] skrive paa Norsk saaledes at deraf kan leves som
en poet [maa?] leve -- derfor har jeg den Plan at skrive paa
Tydsk (først læ[re]) og søge gjennem Prof. Steffens at blive lidt
bekjendt for [deres?] Matadorer.

   Da jeg var i Xnia sidst tugtede jeg Msr. Ewerløf lidt.
   Levnuvel da gode Engelbreth. Kys din Sophie paa Haanden
fra din Ven

Henr. Wergeland.

   P. S: Send mig hvad der er udkommet af Krohgs Sange og
ved Leil. til Chnia de usolgte (hvis saa er) Explr, at de kan
komme til Thjem.

TIL CHR. R. HANSSON
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE