HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL HERMAN FOSS

Grotten 26 Marts 1845.
   Min Hjertens Lykønskning, ædleste Ven! til Forandringen i din
Stilling, om hvilken jeg troer, at den vil, ved den større Regel-
mæssighed i de paahvilende Forretninger, være din Helbred gavn-
ligere end den forrige, der var saa delt mellem anspændende
Sager. Jeg har ogsaa med stor Glæde hørt omtale, at Hs. Mt.
skulde ville tilbyde dig Permission til en Badereise, om en saadan
maatte være at anbefale; og hvad var mere efter Folkets Ønske,
end at Du ret maatte hvile og forfriske dig, efter et saadant Liv
af Arbeider for det?

   Jeg har rigtignok alt skrevet til Finantsdepartementet om at
erholde Forhandlingerne; men for din gode Medvirken til at er-
holde dem vil jeg være meget erkjendtlig.

   Min Helbred fremdeles svævende mellem Liv og Død; men le-
vende og død er jeg din

hengivne og ærbødige Ven
Henr. Wergeland.


d.V,b.1,s.400  
TIL NILS DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE