HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NILS DAHL

[26. mars? 1845.]
   Se f. Ex. indlagte lille Bog (et Aftryk af 1ste Korrektur blot.)
Den vil maaskee gefalde Almeenheden og Storthingets Libe-
rale; men der tør være Sager deri, f. Ex. Pag. 20, som gefalde
Regjeringen og navnlig min Chef saalidet, at man under 4 Øjne
lader Hr. Bureauchefen forstaae, at man vel ikke vil gjøre ham
videre Uleilighed for at have yttret Ringeagt for den autorise-
rede Religionsunderviisningsbog, og andre Meninger end Chefen
om Brændeviinssagen, hvori han er optraadt som Hovedmand,
samt for Læren om at modsætte sig med Magt selve Kongen i
Undertrykkelsestilfælde etc.; men at han ikke maa vente nogen
fordeelagtig Indstilling til Storthinget om Eftergivelse. "Meget
mere (antager jeg der vil blive lagt til) agter jeg at paapege,
at De dog maa vente nogen Fædrenearv, som da lader sig slaae
Klo i."

   Saaledes, kjære Ven, saaledes er det at forstaae, at jeg sættes
i et nyt Afhængighedsforhold til Regjeringen ved en Indstilling,
som Du talte om.

   Jeg har lidt nok før, fordi jeg har været mine Meninger be-
kjendt. Det lod sig vel endog anføre, at jeg ved min offentlige
Optræden 17 Mai 1833 ved Krohgsstøtten, paa samme Tid jeg
skulde holde min Dimispræken og aabne Supplikantbanen, gav
Festen en Bestyrkelse og Ungdommen et Exempel.

   Men vi maa tales ved før Dagen, der afgjør min Velfærd.
Din
Henr. Wergeland.TIL PEDER FAUCHALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE