HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KONGEN

Christiania 25de Marts 1845.
Henrik Wergeland, Bureau-
chef ved Rigsarkivets Kon-
tor ansøger underdanigst
om naadigst Tilladelse til
Ophold i Udlandet i Re-
convalescenz-Tilfælde i 3/4
Aar og med Behold af
Gage.
   Den 1ste Mai f. A. blev jeg paa mit Kon-
tor overfalden af en Lungebetændelse, der
siden er gaaen over til en Forhærdelse i
Organet, som, især i vort Klimat, kun
lader lidet Livshaab tilbage. Lægen, Lec-
tor Conradi, har imidlertid i underdanigst
vedlagte Erklæring anbefalt et Ophold i
et mildere Klimat som mulig Redning; og
skjøndt jeg for Nærværende neppe har Kræfter til at røre mig
fra Lejet, skylder jeg dog, for det mulige Tilfælde, at disse i
saadan Grad skulde vende tilbage med den blidere Aarstid, at
jeg kan efterkomme Lægens Anviisning, at erhverve mig naa-
digst Tilladelse dertil saa betimelig, at jeg kunde benytte første
gode Søleilighed. Jeg ansøger derfor underdanigst Deres Maje-
stæt om naadigst Tilladelse til et Ophold i det sydlige Europa
fra den Tid af at jeg maatte føle mig stærk nok til at tiltræde
en Reise did og indtil trefjerdedels Aar derefter, samt med Be-
hold af min Gage.

   For ikke ganske at oppebære denne uden Vederlag, har jeg
under min nu snart aarelange Sygdom dog gjort hvad jeg efter
yderste Evne har formaaet. Embedsbøgerne har jeg saaledes
personligen ført fra Sygelejet i det første Fjerdingaar, da Syg-
dommens Tilvæxt og Lægen forbød Saadant. Om Kontorets
Anliggender har jeg fremdeles ladet mig underrette uagtet min
nærmest Foresattes Tilladelse til ganske at undlade enhver Be-
skjæftigelse dermed, og Indberetningen fra Kontoret for afvigte
Aar er af mig personligen affattet. Det Offentliges Krav paa at
see Embedet vedbørligen røgtet under alle Omstændigheder er
efterkommet af Kontorets duelige 1ste Amanuensis, som velvil-
ligen med det kongelige Finantsdepartements Bemyndigelse har
forestaaet de løbende Forretninger og anordnet Arbeiderne i
Kontoret. Og da dette Arrangement efter Overenskomst kan
blive bestaaende saalænge Departementet finder Forretningernes
Gang betrygget derved, samt da 2den Amanuensis ligeledes er
duelig dertil, formenes underdanigst at disse Omstændigheder
d.V,b.1,s.399   kunne anføres til Anbefaling for nærværende underdanigste An-
søgning.
Underdanigst
Henrik Wergeland.TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE