HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL MORTEN KILDAL

Grotten 23 Marts 45.
Kjære gamle Ven!
   Grotten er Navnet paa det Landsted, jeg lod bygge paa Slots-
bakken over en Fjeldkløft, der indrettedes til en Grotte under
d.V,b.1,s.397   Huset, og hvori jeg har erhvervet Bevilling til Bisættelse, om
min nærværende Sygdom ender med Døden. Stedet har jeg
imidlertid -- da det var vejrhaardt -- solgt med et godt Udbytte,
eller dog Ballance, og lader mig nu bygge en liden Huusmands-
stue i Pilestrædet. Spekulationen er baade i Livs- og Dødstil-
fælde meget klog. Jeg, som trækker et heelt Menageri med
mig, samt behøver Væggene i Logiet til fri Opspigring af alskens
Grejer, saasom store Malerier, Reensdyrgevirer osv., kan ikke
leve i noget lidet Logie. Nu faaer jeg Huus med alle nødven-
dige Bekvemmeligheder, Have, Udhuus osv. for 700 Spd., hvilke
betales contant. -- Men jeg taler som om jeg havde Haab om
selv at nyde noget deraf. Men dermed er det misligt. Jeg er
sengeliggende nu siden 1 Maj f. A. af alle mulige Lungesygdomme
(i den højre). Forhærdelse er i det sidste 3/4 Aar min lumske
og livsfarlige Plage. Lægerne ere forbausede over min Kon-
stitutions Styrke, uden hvilken jeg forlængst skulde være væk.
Skulde Sygdommen virkelig give sig, skal jeg til Nizza og Neapel
i et Aars Tid. Og saa ind i Stuen min. Jeg vilde saa gjerne
leve nu, da jeg har været overhobet med Beviser paa Folkets
og Kongefamiliens Deeltagelse, og da jeg er forligt med alle mine
gamle Venner, med Daa, Heltberg og Lerche. De have indseet,
at jeg dog har gaaet "beint fram" bestandig, og altid været den
gode Sag trofast. Fra Carl Johans Enke har jeg faaet en prægtig
Brystnaal, og i Gaaraftes bragte en Kammerherre mig fra Dron-
ningen og Kongen en endnu prægtigere Diamantring. -- Jeg kunde
saaledes nu føre et behageligt Liv, dersom ikke Døden havde
abonneret mig. Men det bliver nok Enden. Ellers fik jeg mine
Knæk ved at tage efter Din Vane, Mårten, at ville prale med
blaastribede Shirtingsskjorter. Jeg havde nemlig til 1 Mai or-
dineret Ophør af Ovnsilægning i mit med et Par Alen tykke
Mure omgivne Kontorværelse -- kommer skumsved op, glemmer
at Værelset var uden Varme, kaster af for at sidde i min blaa
Skjorte -- efter en Times Tid eller saa har jeg min Knæk. No. 2
fik jeg 17 Mai, da jeg endelig skulde kjøre til Byen for at see
paa Processionen. -- Det vil være mig kjært at høre fra Dig.
Skulde jeg leve, saa se til engang at sende mig et Par Komager;
jeg gjør mig store Tanker om deres Hensigtsmæssighed, saa de
vel lode sig bruge i flere Strøg her. -- Doktoren kommer. Lev
vel, Lev vel, min kjære Ven.d.V,b.1,s.398  
TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE