HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Grotten 12 Marts 45.
Kjære Fader!
   Mit Sidste om Besøgene af kvindeligt Hofpersonal er vel ar-
riveret. Dagen efter fik vi Visit af Hofmarskalk Løvenskjold med
Frue. Hun har senere sendt mig en Gelee der er nydelig.

   Fra Heinrich Thaulow paa Modum -- dog det er sandt, jeg
har nok fortalt om hans Sendelse og sendt Brevet.

   I Anledning af den Anmodning fra Hofdamerne om Autografier,
tænker jeg at skrive omtrent som saa:

   1) til den blinde Dronningens Selskabsdame:


           O ædle Dame, jeg har fattet,
           at Gud har rigelig erstattet.
                             HW --

   2) Til Dem. Bøttiger:
Grotten 14de Marts 1845.
Høistærede Frøken!
   (NB. Her ganske blank Side).
Med største Høiagtelse
Henr. W --
verte

   Og paa den anden Side staaer:


           P. S. Hvormangen sort og fuldbeskreven Side
                 er ikke tommere end denne hvide?

   3) Til Dem. Friedel:
Besøget.

           Jeg nu paa Livet haaber,
           dog ei af Piller, Pulver eller Draaber;
          
d.V,b.1,s.396              men Genier, husvalende og blide,
           jeg saae en Dag ved Smertenslejets Side.
HW.

   Eller skulde jeg lade Nr. 1 lyde saaledes:


           O ædle Dame, jeg har fattet
           af Alt, af Tale og af Mine,
           at Gud har rigeligt erstattet
           med Aand og Hjerte og med Josefine.?

   Status som før. Idag begynder Optømringen paa den færdige
Grundmuur.

   Paa 7 med Kniplinger af Papiir omgivne Blade har jeg selv
med virkelig smuk Perleskrivt fuldført mit Digt til Dronningen.
(14 Skilling Bladet). Sammenheftet med et 3farvet Silkebaand
og i en rød Saffiansportefølje overrækkes det af Aumonieren.
Siden en Dag gaaer Amalie ned med Autografierne til Damerne.

Kjærligst Hilsen fra Os
Henrik.

   P. S. Camilla taler om din Indkomst hid; bi til Milden kom-
mer iveiret noget mere. Idag er det smukt i høi Grad.

   P. S. Igaar var begge Majestæter paa Slottet. Jeg tonede da 2 nor-
ske og 1 svensk Flag. Der skal skee store Forandringer ved Slottet.

   P. S. Da Optømringen skulde begynde idag, holdt jeg kl 7
idag Folketale til de 6 Tømmermænd. Den begyndte "Hør nu
Gutter! troer I, at der er nogen Kjæft i Norges Land, som ønsker
Livet af mig?" -- "Ne -- i!" Allemand. "Nu saa bygger mig en
varm Potte. Lover I mig det? -- "Ja -- a!" Allemand. "Gaaer
saa ud og faaer Kaffe!" 1(Hearhim!) Slutningen vandt almindeligt
Bifald.TIL MORTEN KILDAL

1
  tilbake (NB. udtrykt ved Puffen i hinandens Sider).
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE