HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL HEINRICH A. THAULOW

Grotten 7 Marts 45.
   Kjære Fætter! Du overrasker, overvælder mig ved din rige
Sending, og Du gjør mig undselig ved din Enthusiasme for mig!
Hvorledes skal jeg takke dig og din Hustru. Der ligger saa stor
en Deeltagelse i dette, at jeg er forfjamset. Men gjør ikke hvad
Du siger Du vil gjøre med Pennen. Jeg har skrevet meget bit-
tert med mine Penne. Men saamange jeg har brugt, har dog
aldrig et saadant prægtigt Bundt været i mit Eje. Jeg har hjul-
pet mig med Kalkunpenne hjemmefra og ved Siden deraf just
ikke altid paa den redeligste Maade. -- Men hvordan jeg skri-
ver! Ja det er dog sandt, hvad der staaer deroppe saa tosset:
at jeg er bleven forfjamset.

   Fra Pennebundtet til Æggekagen (isandhed excellent) ile mine
Blik ligesom Æslets mellem Høknipperne. Dit Brev med Følge
kom ogsaa midti et langt Poem til Dronningen, der havde gjort
mig Hovedet kruset ved det at jeg opdagede, at jeg havde brugt
et galt Versemaal et langt Stykke nedover.

   Jeg maa til dermed igjen. Dog maa jeg først sige dig, at jeg
befinder mig brav efter Omstændighederne.

   Af Hjertet gjensvarer jeg dig dit Venskab. Min venligste Hilsen
til Lina og endnu engang Tak til eder Begge! Jeg slutter af
Sendelsen at I leve vel, og det glæder Ingen mere end

Din
Henr. Wergeland.

   P. S. Igaar var her ved min Seng Dronningens Overhofmester-
inde (en "Zucha", blind -- har opdraget Josefine; men smuk
endnu) samt 2 af de svenske Hofdamer, ledsagede af Aumonie-
d.V,b.1,s.394   ren. Jeg syntes godt om deres Væsen. De vilde ogsaa have
Haandskrifter. Eh bien!
   Idag ogsaa fornemt Besøg, nemlig Overhofmarskalk Løven-
skjold med Kone.TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE