HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KONGEN

Grotten pr. Christiania 7 Marts 1845.
Henrik Wergeland, Bureau-
chef, ansøger underdanigst
om en Forandring ved en
af Betingelserne i den
kongelige naadigste Reso-
lution af 13de Februar d.A.,
betræffende Oprettelsen
af et privat Gravsted, uden
hvilken Forandring Reso-
lutionen ikke kan komme
ham tilgode.
   Da det ikke staaer i min Magt, ganske
at efterkomme den kongelige Resolution
af 13de f. M., der naadigst tilstaaer mig
Ret til privat Begravelse, i det Punkt "at
Begravelsesstedet af nuværende og efter-
følgende Ejere anstændig vedligeholdes",
nødes jeg til herved underdanigst at an-
søge om at denne Betingelse maa modi-
ficeres.

   Stedet blev nemlig solgt og Skjøde ud-
stedt før Resolutionen faldt; og da det baade forekom min Hu-
stru og mig som unaturligt og Følelsen saavelsom Pligten saa-
rende, om Omsorgen for Gravstedet skulde unddrages Familien
og paalægges Fremmede, med hvis Interesse for Tingen det kunde
være misligt: saa blev Servitutclausulen i Skjødet saaledes af-
fattet, at Ejeren af Stedet indrømmede for bestandig Pladsen,
medens Vedligeholdelsen erklæredes for en Familiesag.

   Kjøberen har imidlertid været villig til at udvide Ejerens For-
pligtelse til at vedligeholde Gravstedet eller bortskaffe hvem der
maatte hvile, om Familien skulde lade det forfalde; og da han
har forbundet sig og sednere Ejere i vedlagte Deklaration, af-
given i Vidners Nærvær og under Segl, ansøges underdanigst
om at følgende Betingelse ved den kongelige naadigste Resolu-
tion af 13de f. M:   -- "at Begravelsesstedet af nuværende og efterfølgende Ejere
anstændig vedligeholdes, i hvilken Anledning Bevillingen bliver
at thinglæse"
saaledes omformes:

   -- "at Begravelsesstedet af Familie og, i Tilfælde af Forsøm-
melse, af Ejendommens daværende Indehaver anstændig vedlige-
d.V,b.1,s.395   holdes, med Hensyn til hvilket sidste Punkt en af nuværende
Ejer afgiven Deklaration bliver at thinglæse og til Kirkedeparte-
mentet at afgive."
Underdanigst
Henrik Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE