HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NILS DAHL

Grotten, 4 Marts 1845.
Kjære Ven!
   Jeg haaber Du ikke er vred fordi jeg ogsaa om en enkelt af
dine Udladelser i de fordømte Debatter har udtalt mig med
samme Uforbeholdenhed, som om mine tilsyneladende Modstan-
deres. Til Tegn herpaa vil jeg have Du skal besøge mig; men
uden at tale om hiin Sag -- Andragendet og Debatterne. Jeg
skal da sige Dig en ikke uvigtig Sidegrund til min Misbilligelse,
-- til at jeg yttrede den; thi nære den maatte jeg.

   De Debatter har ærgret mig. Hertil nu forceret Arbeide med
mine Prækener, idet jeg har taget 2 forskjellige Presser med
ligesaamange drukne Sættere og Trykkere i Virksomhed. Item
Bygningsarbeidet -- Udtællinger -- at Murernes Personale den
ene Dag er drukkent og intet kan bestille, og at Tømrerne til-
bringe den anden med at spille Kort og drikke Brændeviin paa
Stokkene Kl. 11 om Formiddagen i det herligste Solskin -- Item
poetiske Anfægtelser, hvoraf jeg har havt en svær en inat. Søvnløs
d.V,b.1,s.393   da naturligviis, men nu idag fik jeg det paa Papiret. Item hvad
hver Dag bringer med sig -- Item -- item --
  
Din
Henr. Wergeland.TIL HEINRICH A. THAULOW
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE