HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KONGEN

Christiania 29de Mai 1834.
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ an-
søger underdanigst Hans
Majestæt Kongen om naa-
digst at maatte vorde ud-
nævnt til residerende Ca-
pellan til Norderhougs eller
ogsaa alternativt til resi-
derende Capellan til Gus-
dals Præstegjeld, begge i
Agershuus Stift.
   At selv betydeligere Sognekald i den
sidste Tid ere blevne theologiske, med
Undertegnede jevnaldrende, og paa een
Tid fra Universitetet absolverede Candi-
dater naadigst anbetroede, kan ikke andet
end at opmuntre Undertegnede til atter
at overlevere sin Skjebne i Deres Maje-
stæts Hænder, idet jeg herved underdanigst
ansøger om naadigst at maatte vorde ud-
nævnt til residerende Capellan til Norderhougs Præstegjeld i
Agershuus Stift, eller, om dette ikke skulde behage Deres Maje-
stæt, til at overtage samme Hverv i Gusdals Præstegjeld i
samme Stift.

   De til saadan Ansøgning nødvendige Bilag ere i den kongelige
norske Regjerings Værge, saa jeg i nærværende maa henvise til
dem. Lige underdanigst bemærkes, at Underretning om at min
private Modstander Procurator Praëms ærerørige Paastand i Sag,
der verserer mellem os, under 7de April d. A. ved Dom er mor-
tificert, til samme Deres Majestæts Regjering er indsendt, samt
at jeg for at komme ud af saa ubehagelige og ødelæggende juri-
diske Forviklinger har tilbudt min Modpart at acquiescere ved den
fældede Dom. Dette Tilbud, alene motivert af rene moralske
Hensyn, har været forgjeves. Men -- det er gjort; jeg har gjort
hvad jeg kan; og, hvor smerteligt end Afslaget maatte være -- jeg
har dog det Haab, at Deres Majestæt ikke vil tillade, at dets
Følger udstrækkes videre end nødvendigt, at en privat, men
d.V,b.1,s.173   revengert Modstanders Hensigter, som jeg har søgt at mildne,
fremdeles suspenderer Kræfter, der ere uddannede til Deres
Majestæts og Fædrelandets Tjeneste.
   Christiania 30 Mai 1834
underdanigst
Henr. Wergeland,
Candidatus theologiæ.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE