HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KIRKEDEPARTEMENTET

Eidsvoll Præstegaard 8de April 1834.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og
Underviisnings-Væsenet.
   Som Bilag til Undertegnedes for nærværende indleverte under-
danigste alternative Ansøgning om Alten-Talvigs Sognekald eller
d.V,b.1,s.169   Tønsberg Katechetur, troer jeg herved at burde indsende Under-
retning om at den under 7de April d. A. fældede Sættedom i
den af Procurator i Agershuus Amt J. O. Praëm mod mig for
formentligen injurierende Udtryk anlagte, begge Parter naadigst
beneficerte Sag, indeholder ogsaa følgende:
   "Den af Hovedcitanten i hans Stevning af 29de April og Indlæg
af 16de Mai 1831 mod Contracitanten nedlagte ærerørige Paastand
mortificeres, saa den ei kommer Denne til Skade paa Ære, gode
Navn og Rygte."

   Af Dommen vedkommer Dette alene min Stilling som Ansøger.
underdanig
Henrik Wergeland,
Candidatus theologiæ.TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE