HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL COLLEGIUM ACADEMICUM

Eidsvoll 8 April 1834.
Til
det høje Collegium academicum.
   Som Bilag til Undertegnedes indleverte Ansøgning om Ama-
nuensisposten ved Universitetsbibliotheket, troer jeg herved at
burde underrette om at Sættedom af 7de April d. A. i den af
Procurator Praëm mod mig for formentligen injurierende, begge
Parter beneficerte Sag, indeholder følgende:

   "Den af Hovedcitanten i hans Stevning af 29de April og Ind-
læg af 16de Mai 1831 mod Contracitanten nedlagte ærerørige
Paastand mortificeres, saa den ei kommer Denne til Skade paa
Ære, gode Navn og Rygte."

   Af Dommen vedkommer Dette alene min Stilling som Ansøger,
forudsat ellers, at det høje Collegium, ligesom andre Autoriteter,
skulde ville tillægge hint private Forhold afgjørende Vigtighed.

Ærbødigst
Henr. Wergeland,
Cand. theol.


d.V,b.1,s.170  
TIL P. J. HOPPE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE