HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL MARCUS PLØEN M. FL.

Eidsvold Præstegaard, 2den Octbr. 1830.
Til de
Høistærede Herrer, som ere ispidsen for Subscriptionen til
Anskaffelse af et Minde for henfarne Statsraad Chr. Krohg!
d.V,b.1,s.106      Undertegnede tillader sig at forelægge Dem følgende Sag, ud-
bedende sig Svar paa vedføjede Spørgsmaale:

   Da det forekom mig og Enkelte, jeg derom samtalede med,
som noget mindre hæderligt for Nationen, at der ikke fandtes
det mindste Mærke (monumentum) paa Eidsvold Værk, som kunde
betegne, at man med en Slags Taknemlighed, Stolthed eller hvilket
Navn, der nu kan være mere passende paa en saadan Følelse,
ihukom de der forefaldne store Begivenheder -- da dog under-
tiden enkelte Fremmede besøge navnligen den saakaldte Con-
stitutions-hal: faldt det Undertegnede ind, at det vilde vel ikke
kunne være at betragte som et Monument, om en Winthers Pragt-
udgave af Grundloven i Pragtramme der blev ophængt -- der
netop i den Sal hvor Grundloven blev given; men at dette dog
vilde være meget passende, baade i sig selv, som og derfor, fordi
at denne Sal nu er saa total berøvet al Prydelse, at den ube-
hageligste Følelse paatrænger sig den Indtrædende, men hvilken
vilde overgaae til en aldeles modsat, velgjørende Følelse, saa-
snart han mødte et saadant Vidne om at norske Borgere ihukom
og vidste simpelt men passende at vise deres Agt for Stordaaden,
der øvedes.

   Fra ivaar af har jeg igjennem Hr. Consul Semb de engelske
Ejeres Samtykke, til at et saadant Exemplar af Grundloven i
Pragtramme ophænges i Constitutionshallen, forblivende stedse
ved Bygningen.

   Da jeg staaer i den Formening, at man for de subscriberede
Penge til Krohgsmindet ogsaa, og aldeles i Subscriptionens Aand,
og uden at dette berøves Noget i Elegants osv., vil kunne være
istand til at bekoste en Pragtramme som omtalt, og hvortil vel
neppe behøves stort over 18 -- 20 Spdlr., saa tillader jeg mig at
spørge de høistærede Herrer: om De ville understøtte berørte
Plan ved enten af egen Myndighed strax af Subscriptionen at
anvise det Fornødne, besørgende selv eller ved mig eller Andre
tillige Anskaffelsen? -- eller
om De troe at behøve at forelægge for Subscribenterne, samt
om de da ville antage Dem den som Deres eget propos?

Ærbødigst
Henr. Wergeland,
Cand. i Theologien.


d.V,b.1,s.107  
TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE