HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

Chnia
[ Eidsvoll]
6te Decb. 1830.

   Gjør mig den Villighed -- Ven Magnus -- at udføre en commis-
sion, hvormed det haster; gaa nemlig uden engang at røge Piben
ud, op til Papa Winther og viis ham indlagte Rulle; men lad ham
for Alting ikke faae Fingrene i den før du enten har contanter
(som du ikke maa slaae en Skilling af i) eller Beviis. Vil han
ikke, saa ymt lidt om at du fluxen skal gaae hen og faae den
trykt paa mit eget Forlag -- fortæl ham om den umaadelige
Nysgjerrighed efter la Parisienne som publicum lider af, saasom
det i Bladene hører og seer Tirader deraf (
Lafayette la liberté
des deux mondes f. Ex.); fortæl ham at den svenske Oversættelse
er af Hjerta -- at jeg skal corrigere, naar jeg kommer ind om
nogle Dage. Gjør alt dette saa jeg med Budet kan faae Svar.
Gjem Pakken hos dig, hvis han ikke vil til jeg muligens i 2 Dage
kræker ind til dig. Lad mig blot endelig faae Svar.

   Kunde Du selv bringe Pakken til Hviid var det vel -- kan
skee naar du lyster. Jeg skal fortælle dig om Stholm en Klat.
Her er intet andet Nyt end at jeg maler Dørstykker i Olie om
Dagen, ret kjønne mintro. Levvel! Fortryd ikke; dog, om du
saa var saa fortrøden over mine Bryderier at du var sort, saa
bare udret dem, og vask dig saa hvid igjen i et Smiil, naar Du
faar Parisienne at see. Den skal staae i Maanedskriftet, som jeg
skal lade hente mod contanter strax.

Din
Henr. Wergeland.

   P. S. Hakon paa Baades Malerie har nok hugget P. P. S. i Skal-
len kan jeg see.

TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE