HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

E.
[idsvoll]
P.
[restegård]
29 Septbr. 1830.

   Endskjøndt -- mi Magne! du vel helst vilde sidde rolig og
tælle Klaskene af de Bask jeg faaer in publico, saa vil jeg dog,
saasom jeg angrer at have indladt mig specielt med Anonymus,
istedetfor at benytte det almindelige Svar til Slige, som findes i
"Digte" 18de Poem 24 Linier nedad Siden fra Begyndelsen, dog
prøve at røre lidt paa Dig, anmodende Dig, Ven, om at ville i
Mbldt gjøre opmærksom paa de Stropher, omtrent saalunde be-
gyndende: "Hr. W -- d kunde gjerne, efter Indsenderens Mening
spart sig ethvert Svar mod sin Angriber, da han allerede før
prophetice har absolveret alle saadanne Karle i en Indledning til
18de Poem i sine Digte (udgivne hos Lehmann) hvilken Indsen-
deren ikke vil undlade her at nedskrive o. s. v.

   -- Da jeg angrer som sagt at have dyppet Pen for slig Slyn-
gels Skyld, saa begriber du at jeg ikke skjøtter om atter at
gjøre det ved en Recit som ovenberørte, men hvilken overlades
til en af mine Kjære.

Din
Henr. Wergeland.TIL MARCUS PLØEN M. FL.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE