HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845

SYTTENDE-MAIS-BEKJENDELSER.
del 3
d.IV,b.7,s.308   største plejede at fylde Altanen udenfor naar vi sad ved Aftens-
bordet, og da brugte jeg Servietten til at skjule min Forlegenhed
med, naar jeg maatte ud og takke. Jeg svingede da af alle
Kræfter med den istedetfor en Tale, som jeg mærkede de gode
Folk ventede. Men det var mig umuligt. Fjæren paa Bagva-
skelsens Piil, som stak mig i Hjertet saa de hvide Rødder hang
ud, krislede mig bestandig i Halsen, saa Talen kun blev til en
Hosten.
   Det er min faste Overbeviisning, at alle de Kunster, man i de
senere Aar har fundet paa forat holde Liv i Dagen, netop tære
paa dens Liv. Jeg synes endnu at see de maabende Ansigter,
hvori Kjedsomheden stod malet med lange Træk, gloende fra
Fæstningsvolde og Brygger efter Kaproerbaadene. Det haglede
og var suurt Vejr nogle Aar efter hinanden; men hvem turde
vel gaae hjem strax? Det nye Paafund med Fahnetoget vilde
være det bedste, dersom det ikke allerede ved Gjentagelse ved
andre Leiligheder var bleven til en Slags Uddragning af Jacob
v. Thyboes Sværd. Den lede Laugsaand stikker ogsaa frem i
disse Standere; og der er saameget deraf i Norges Hovedstad i
Aaret 1845, at Byen vilde lugte ligesaameget af den, dersom den
røg af Piben paa hvert Huus, hvori den findes, som Smaagaderne
lugte af stegt Makrel i Makreltiden ved Aftenstid. . . .   Hertil var jeg kommen, da jeg blev overfalden af et saa over-
ordentligt Ildebefindende, at jeg endog opgav Haabet om at faae
endt denne enkelte Skizze, ikke at tale om Resten. Først nu
den følgende Dag kan jeg fuldføre disse matte Linjer efterat
være styrket baade med Nafta og den Griffithske Jernmixtur
med Myrrha.

   "Saadant vilde jeg ikke vove at skrive," sagde min Ven Kan-
didaten, hvem jeg havde ladet læse den afbrudte Syttendemais-
Bekjendelse. "Du vil komme til at passere for en Dagens Fiende
og Forræder, og faae mærke dette paa mange Maader."

   "Gaa hen og undersøg det store røde Futteral der paa Pulten!
se og læs!" stønnede jeg. Forundret tog han frem deraf en 9
Tommer høi og derefter proportioneret indvendig forgyldt' Sølv-
pokal og læste:
d.IV,b.7,s.309  
"XVIIde-Mai-Pokal.
En Amindelse til Ejdsvoll
fra
Henrik Wergeland.
18l7/
545.           Gid 17de Mai, den Velsignte blandt Dage,
           bestandig maa skjønnere vende tilbage!

           I Eidsvoll er Norriges Frihed fød.
           Thi tøm der med Jubel mit Gyldenskjød!"

   Han læste det til Formandskabet stilede Gavebrev, som endte
med et "Leve Friheden! Gid dens Fødselsdag aldrig maa blive
glemt paa dens Fødested!" lukkede Futteralet, greb min Haand
og sagde leende: "Naa! du er da en ægte, uforbederlig Syttende-
mais-Gast."

   "Ungdomskjærlighed ruster ikke," svarede jeg. "Og saa alt
hvad jeg har lidt for den? Den kan aldrig blive mig ligegyldig."

   "Men hvilke Triumfer har den ikke bragt dig? F. Ex. i 1833,
da du paa den herlige Morgen, omringet af Tusinder af Folket
og af Storthingets Fleerhed, holdt Talen ved Krohgstøttens Af-
sløring."

   "Ak alle de Æggedosiser jeg maatte sluge Dagen udover!"
stønnede jeg. "Men hør nu her bare hvad jeg har lidt paa og for
denne Dag. 17de Mai 1829 fik jeg ikke alene et Sabelrap, men
kom for Livstid paa det sorte Bret. Et andet Aar mistede jeg
Hørselen til Julen fordi man affyrede en i Jorden nedgravet Me-
talsvingbasse, hvorpaa jeg havde lagt mit trætte Hoved. Nok en
17de Mai fik jeg Armen af Led ved ikke at trække Tenen rapt
nok til mig ved Affyringen af et Kongehul. En anden 17de Mai
havde jeg nær revet Armen ganske fra Skulderen og spiddet
saamange Mennesker, som der af tynde Studenter kunne gaae
paa en almindelig Raketstang d. e. efter min Beregning tolv, naar
hver gives Tykkelsen af 3/
4 Kvarteer og Stangen er to Alen
lang. Man kunde ikke faae Raketten af, hvorfor jeg tog mit
Piberør af og holdt Raketten horizontalt i venstre Haand medens
jeg i høire holdt Pibehovedet til Fængkrudet og blæste til. En
Ildsky, som borttog Øjenbryn, Øjenhaar, Pandehaar samt Skjægets
Førstegrøde, blindede mig i de første Øieblik; men hvor forfær-
d.IV,b.7,s.310   dedes jeg, da jeg fik at vide, at Raketten var faret midtimellem
en Sværm Kamerater og mod Huusvæggen, som den paa et hæn-
gende Haar havde stukket i Brand. Kun mit skrækkelige Ud-
seende og det fra Julen hentede Sprichwort: "det er 17de Mai i
hvad vi gjøre," afledede Forbittrelsen. Endnu en 17de Mai sprang
jeg i Fjorden i fulde Klæder fordi Baaden var overlæsset og man
erindrede om at Frithiofs Helte plejede at gjøre saa ved lignende
Anledning. Er det nok?"
   "Nok for een Mand" svarede min rimelige Ven. (Juristen var
min urimelige; og vil man lægge Mærke til Tingen, vil man finde,
at Venner lade sig inddele saaledes). "Men hvilken Triumf feirede
du ikke i 1836, da du saae dit Stykke opført mellem de jublende
Brødre? Jeg erindrer Du var saa glad, at Du rev Trompeten
fra vedkommende Orchestermand og gav et Mellemstykke til
stor Rædsel for de indbudne Æresmedlemmer, som sad lige foran
dig."

   "Men bagefter?" svarede jeg. "En Embedsmand, som erkjendte
Stykkets Uskyldighed, sagde dog, at jeg havde gjort bedre i at
lade det være under nærværende Spænding; det var altid en
Demonstration, som vilde blive lagt Mærke til."

   "Hvilken Usling!" udbrød min Ven.
   "Næste Aar gik jo ogsaa den navnkundige "Stockholmsfarer"
over de samme Bræder, saa jeg nok viste, at jeg ikke erkjendte
Ængstelsessystemet," bemærkede jeg. "Imidlertid dyppede jeg
mig ikke blot selv i Sværtegryden ved det Stykke Arbeide, skjøndt
jeg vel neppe kunde blive sortere end jeg allerede var; men de
stakkels unge Mennesker, som toge Roller (den Farligste var dog
givet en afdanket dansk Skuespiller) kunde ogsaa let faae sig et
Blis i Panden. En af dem vilde ogsaa til min Forfærdelse just
i Aabningsøjeblikket træde tilbage paa Grund af at Vinen gene-
rede ham fra Middagsbordet. Ei -- wiswas! ud i Kjøkkenet!
-- bøi Hovedet! -- en Bøtte Vand styrtedes over -- han erklæ-
rede sig ædru og saa vips ind paa Scenen. Stykket gik; jeg
blæste atter i Trompeten; men bagefter? Ja saa blæste den Con-
stitutionelle og Dagligt Allehanda. Dette havde jeg forudseet og
havt den Klogskab at vælge et herligt Kobberstykke istedetfor
20 Daler i Honorar for Stykket, saa jeg gav de rasende Journa-
lister en god Dag hvergang jeg saae paa det. Det holder jeg for
den klogeste Handling i mit Liv ligesom den med Vandbøtten
d.IV,b.7,s.311   for det Ypperligste jeg nogensinde har lagt for Dagen af Kon-
duite.
   Men til at gloe paa mit Stykke indskrænkede sig ogsaa min
Triumf af
den
17de Mai."

   "Men hvilken Triumf nød Du da ikke, da du i Spidsen for
Studenterne trak ned igjennem Byen forat hilse paa Storthinget
og saa Herman Foss kom ud paa Gaden og I omfavnedes og
gave hinanden Brodernavn?" sagde min kjærlige Ven.

   "Ja ja!" udbrød jeg -- "
Det
var en Triumf.
Det
opvejer Alt,
afsvedet Skjæg, Arme og Been og Helbred og sorte Mærker --
Alt hvad der kunde have gaaet i Løbet og hvad jeg har lidt for
den 17de Mai og det ikke for Triumfens Skyld; men fordi jeg
har bevaret mig Æresmanden Herman Foss's Venskab."

MIN STUDENTERUNIFORMS HISTORIE OG SIDSTE
ENDELIGT.

   V
ar det ikke saa, at jeg den 17de Mai 1829 fik mig et Sabel-
rap Nr. 2?
   Jo -- o, desværre! Og et Kvarteer før havde jeg faaet et
Varsel, som burde have bragt mig til at liste mig Baggaderne
hjem og i min Seng.

   Høistkommanderendes smukke mandige Ansigt havde nemlig
viist sig en Tomme eller to fra mit, stukket indimellem to Jægere,
bag hvilke jeg troede at staae in salvo i Tusmørket paa en
Borgermands Trap. "Hoho!" sagde han bare og gallopperede saa
væk.

   Nu, men ikke dengang skulde jeg gjerne ønske at Gud vilde
holde sin Haand over ham; thi


           -- Som det er gaaet andre gamle Fædre,
                 det Ham er gaaet, Ham, Armeens Far:
           han er i mange Ting jo bleven bedre,
                 ja ganske anderledes end han var.

   Men istedetfor at liste mig Baggaderne hjem, holdt jeg det nok
for raadeligst ikke at stole paa Borgermandens Traps Sikkerhed;
men jeg iværksatte Retiraden gjennem Hovedgaden, hvor jeg da
ogsaa fik mit Rap.

d.IV,b.7,s.312      Jeg syntes at lugte gamle Hansens Huusbagsbrød. Endnu svæ-
vede Forbandelsen over Dens Hoved, som havde givet Anledning
til deres Krænkelse.

   Lugten vakte min Skarpsindighed. Jeg fandt, at min af Hs.
Mt. sanktionerede Uniform var vel saa fornærmet som jeg selv,
og jeg besluttede, at bringe Høistkommanderende den samme
Nat som Krigsbytte eller et Slags Trofæ. Oprigtig maa jeg ogsaa
tilstaae, at jeg var misfornøjet med Kjolen; thi saa fiin og smuk
den var med sit grønne Broderi paa Fløjel, havde den dog ikke
opfyldt nogen anden af sine Hensigter, end den sletteste, den
at gjøre Opsigt, siden jeg var den Eneste som bar den. Men
hverken havde den erobret nogen Piges Hjerte eller skaffet mig
det Navn af et Exemplar paa en Student, som den før min Tid
havde skaffet en gammel Student, der aldrig bar andet Kjoleplag
saalænge han laae ved Universitetet.

   Som besluttet saa gjort. Ferskt skulde Spoliet være. Klokken
kunde da være saa omtrent Et om Natten, da jeg befandt mig
foran Vedkommendes Port med Uniformen i en Kurv med ved-
lagt Brev. Porten forekom mig gik op af sig selv ved et Ma-
skineri, og jeg vandrede nu op og ned i Gaarden, indtil jeg ende-
lig besluttede mig til at sætte Kurven i en Trap indenfor en Dør,
der syntes at føre til Værelserne.

   Men jeg blev slaaet tilbage af et overordentlig skjønt tragisk
Syn: en majestætisk Dame med langt sort opløst Haar over den
hvide Natdragt og en Kandelaber i Haanden viser sig i Døren
ovenfor Trappen. "I Guds Navn, hvad er det? raaber hun. Tag
det! Tag det igjen! O ulyksalige Nat!"

   Jeg adlød øjeblikkelig. Lady Macbeth (som ogsaa var smuk)
kunde ikke have udøvet en stærkere Indflydelse paa mig.

   Om Morgenen maatte min Oppasser afsted med Kurven. Han
blev først afviist, og, da han kom igjen, truet med Prygl, som
rimeligt kunde være, dersom han kom igjen. Jeg fik da fat paa
en ny Oppasser, som svoer paa, at han skulde blive kvit Kurven.
Og han blev det, men just ikke ved egen Fortjeneste. I den
Tanke nemlig, at Høistkommanderende boede i den saakaldte
Stiftsgaard, som var den svenske Statholders Residenz, gaaer
han did og sætter Kurven udenfor Hs. Excellences egen Dør.
Den Første, som kommer, er Høistkommanderende, som kjender
Kurven igjen og selv bærer den ind til Hs. Excellence med det
d.IV,b.7,s.313   Raab: "Her seer D. Exc. Toppen paa al Uforskammethed. Fire-
gange har den været hos mig, og nu vover Udsenderen ogsaa
at tilstille D. Exc. den."
   Gamle Platen var en besindig Mand. Han bemærkede ganske
rolig: "Der er et Brev med. Lad see!" Og saa satte han sine
Briller paa, og rakte Generalen Brevet med de Ord:

   "Det er til Er!"
   Dette er kommet udfra det svenske Statholderhotel. Man sagde,
at saa Meget kom derind, Noget kom altsaa ogsaa ud derfra.   Udpaa Høsten spurgte en Politibetjent mig paa Gaden, om jeg
havde noget imod, at en sort Kjole, som var eslet Høistkomman-
derende, men som heelt siden havde hensiddet paa Raadstuen,
blev givet en fattig Konfirmand.

   "Nærværende Ejer, Den der har vundet Kjolen fra mig, faaer
afgjøre det," svarede jeg. "For mit Vedkommende finder jeg
Ideen smuk."

DØDENS PERSONLIGE SKJØNHED.

   M
it tiltagende Ildbefindende var bleven bekjendt for hiin Ven,
der kunde lee med den ene Side af Ansigtet medens den mør-
keste Tungsindighed laae over den anden, og som kom nu for
at bytte Haabets Papirlapper om med Vishedens rene Valuta.
   "Du fæle og onde Død!" raabte han heftig. "Spil ikke her
Fædrelandet og Literaturen et Puds!"

   "Tys! Stille!" hviskede jeg. "Han er i Nærheden." Jeg havde
dengang ikke Kræfter til at spøge med ham, uagtet jeg nok skulde
faaet Janusansigtet at see; men paa et Blad Papiir skrev jeg:

"DØDENS SKJØNHED."

           Den bør gjennembores af en dødbringende Trækvinds lange blaa Kaarde
           som siger at Døden er hæslig og ond.

           Ond? Et Aar lever jeg nu af hans Barmhjertighed,
           forskudt af Livet, fordi jeg vilde die det forlænge
           og rev dets Bryster tilblods af Begjærlighed.d.IV,b.7,s.314  

           Hæslig? Min Gud, hvor gives der en slankere
                      og mere velskabt Kavaleer?

           En Kappe og en Fjederhat,
           og han gjør alle Don Juans Erobringer efter.

           Selv Dødens Orme ere ikke saa hæslige som de,
           der nylig krøb over mig: den falske Vens Fingre.

           Dødens Figur har Regelmæssighedens Skjønhed;
           hans Ansigt Aabenhedens; og hvilken kan være behageligere?

           Dog er Han maaskee smukkere bag end foran;
           men hvormange Mennesker ere ikke det?
           Et Janusansigt har han idetmindste ikke.

           Men Du, som har det -- hvad om ogsaa selve Benene i dit Ansigt
           ere fordrejede, naar Du ingen Kjødmaske har at trække derover?
           Da vil Den, som finder Din Beenrad, faae Ret til at kalde Døden hæslig!

FAAER FANDEN FAT I ET HAAR, SAA TAGER
HAN HELE KROPPEN.

   D
en, der vil stille sig i Spidsen for en Oppositionspresse, maa
besidde Formuens Uafhængighed, om han ikke vil gaae tilgrunde,
efter en kortvarig Blomstring som en Slags Valmue paa Grændsen
af Blomst og giftigt Ukrud. At døe i en Rendesten bliver stun-
dom den Forvovnes Lod. Den i hele Verden, som mindst bør
vove det, er dog en supplicerende fattig theologisk Kandidat.
Han dræber selve Haabet. Han gjør en dum Streg, og tvert-
igjennem den sætter Departementet nok en Streg, og paa det
sorte Kors som deraf udkommer, faaer han slæbe sit hele Liv.
   Uden endnu at have gjort en saadan Streg, bar jeg allerede
paa mit Kors, (med Tiden blev det en mangeaxet Veirmølle).
Uagtet man ikke vilde ansætte mig, lod man mig dog kaste den
ene Klat Skillinger efter den anden bort til stemplet Papiir til
nye unyttige Ansøgninger. Jeg ahnede, at det gik paa Livet løst,
og havde derfor begyndt at studere Medecin, skjøndt jeg frem-
deles supplicerede, paa haabløst Maa og Faa, som naar man
pilker fra det skarptseilende Skib for dog at have noget at be-
stille.

d.IV,b.7,s.315      Jeg sad just og morede mig med at blæse Tobaksrøg ind i et
Dødninghoved saaledes at den siden langsom trak ud af Aab-
ningerne, da det bankede ængstligt paa Døren. Ind treen en
Bogtrykker, bleg med sorte Næsevinger og Fortvivlelse i de slappe
Træk. Det var Forlæggeren af Bondeoppositionsbladet Statsbor-
geren, en Slags Alligator, som i sex Dage laae skjult i sit Slam,
men gabede baade hørligt og synligt den syvende, slugende da
et halvt Dusin Embedsmænds gode Navn og Rygte i sig. Fanden
var i den Tid meget mindre frygtet i Norge end Statsborgeren.

   "Kjære Hr. W -- stammede han -- jeg kommer til Dem med
en Bøn, og kun for denne ene Gang. Statsborgerens Redaktør
er rømt for nogle Tremarksdomme; Bladet, der allerede er betalt
af Abonnenterne, skal ud, og jeg har ikke en Linje Manuskript.
Døm da i hvilken Stilling jeg er og hjælp mig saa med det ene
Nummer for denne Uge, til jeg faaer omraadt mig. Jeg er en
fattig Mand, der har forbrugt en stor Deel af Forudbetalingen
for Heftet, og ikke kan betale tilbage."

   Det forekommer mig, at Manden tørrede sig om Øinene med
Kjoleærmet; men jeg skal ikke sige det forvist. Saameget er dog
vist, at han rørte mig til Medlidenhed, saa jeg lovede at hjælpe
ham med det ene Nummer, men under dybeste Taushed. "De
maa betænke min Stilling som supplicerende theologisk Kandidat,"
sagde jeg, "og at det at redigere Deres Blad er omtrent som at
tage Styret paa den Lorje, der fører Skarnet fra Slaveriet over
til Hovedøen."

   Manden gik sjeleglad, og han skjænkte mig et Glas Portviin,
da jeg bragte ham Manuskript, bestaaende af selvgjorte "Ind-
sendter" fra "Oplandet," "Nogle Borgere," "Flere Østtotninger,"
"endeel Almuesmænd," "X. Y" o. s. v. Men -- næste Uge havde
jeg ham igjen, og jeg slap ham heller ikke dengang. Heller ikke
tredie Gang, da han endnu ikke havde faaet Redaktør. "De faaer
s'gu heller ingen, mente jeg, for der er Ingen, som har Mod dertil."

   "Da er jeg luurt," klynkede Manden, "for Heftet, som jeg skylder
Prænumeranterne, er ikke halvgaaet." Og han bød mig et ganske
godt Honorar forat redigere det ud. Dengang blev det dog ved
mit Nei.

   Men jeg var alt i Snaren: jeg havde fanget mig selv og jeg
blev siddende istedetfor at gjøre som Ræven, at bide det Lem
af, som sad fast, og saa løbe derfra -- d. e. jeg havde røbet min
d.IV,b.7,s.316   Stiil i sidste Hjælpenummer; man sagde mig paa Gaden: "Du
redigerer jo Statsborgeren?" -- "Gratulerer! Du er jo Statsborger
nu?" -- "Farvel, Marat!" men istedet for at tilstaae, at jeg var
skyldig af Barmhjertighed i det Par Nummere, og skamfuld at
krybe tilbage, blev jeg ærgerlig og lod den djævelske Tanke fare
i mig: Skal du hedde Statsborger, kan du ligesaagodt være det.
At vort eneste Oppositionsblad (thi dengang havde Morgenbladet
kun Melketænder) skulde gaae tilgrunde, stemmede heller ikke
med mine Principer, skjøndt jeg langtfra billigede den Pøbelma-
neer, hvori det var bleven redigeret af den forrømte Redaktør.
Dets Fremkomst betragtede jeg som et Tidsfænomen, der havde
en dyb Nødvendighed, som endnu langtfra var udtømt. Mine
Venner pustede til. De lovede Bidrag. (Jeg fik ogsaa 1 -- siger
og skriver eet -- i Tidens Løb). De sidste Kiler faldt, og saa
løb da Beslutningen, et Skib fuldt af Ulykker, af Stabelen.
   "Fandenivold!" sagde jeg til Bogtrykkeren, som ganske rigtig
atter indfandt sig. "Jeg skal redigere Deres Hefte ud; men der-
med Basta."

   Men Fanden havde mig alt selv ved det ene Haar, som er
nok. Jeg havde ingen Angivelser at traktere mit Publikum med;
kastede mig derfor paa Politiken og almindelige Spørgsmaal, hvor-
ved Bladets Popularitet gik tilgrunde. For dog at gjøre det noget
Pikant, skrev jeg Satirer, og forat faae en fast Materie at tage
til, greb jeg begjærligen en Strid med et Blad af modsat Ten-
dents; thi Stridigheder mellem Aviser vidste jeg ende aldrig.
Med dette anonyme Hefte skulde det dog være forbi. Da an-
nonceres jeg med mit fulde Navn som det berygtede Blads Re-
daktør. Af Vrede paabegynder jeg et nyt Hefte, og flere fulgte
derpaa.

   Men det var et rent Helvede. Jeg trællede mig næsten tildøde
i de Fremmedes Land. For at give Bladet Anseelse, befalede
jeg dobbelt saa stort Format og at det skulde udkomme engang
til om Ugen. Og alene maatte jeg arbeide paa nær hint ene
Indsendte, som dog ved sin gniddrede Haandskrift skaffede mig
meer Bryderi end om jeg selv skulde have skrevet noget af samme
Omfang. Hvorledes det gik med Medecinen kan man let begribe.
Ikke engang naar jeg spillede mig en Boston hjemme eller hos
en Ven, var jeg fri for mine sorte Djævle, Bogtrykkerdrengene,
som forlangte Manuskript. "Gaa til . .!" hedte det nok; men --
d.IV,b.7,s.317   Heftet gik alt som en ustandselig Jaggernauths Vogn. Undet det
knustes min Lykke. Rundtom jublede mine Fiender.
   Disse tiltog, men ikke mine Venners Interesse. Man udbredte
den Idee om mig, at jeg baade tænkte, følte og førte en Leve-
maade som den raaeste Pøbel. Man kaldte mig paa Prent i det
Blad, jeg laae i Strid med, "en Akevitdrikker og en Myseostæ-
der." Slid og Slæb var Lønnen for mit politiske Mod. Fordi
jeg havde havt det Indfald, til Syn for Sagen, at aftrykke Reversen
af en ny svensk Sølvspecie med det norske Rigsvaaben i, blev
jeg først i hint fiendtlige norske og siden selv i svenske liberale
Blade udskreget for en Fiende af Foreningen . . . Ak, da jeg
vendte Aversen op, stod Carl Johans ædle Træk for mig, og jeg
erindrede, at han allerede to Gange havde tilsagt mig sin sær-
deles Naade, dersom jeg opførte mig "sage" fornuftigt.

   Nu var nok Fuglen for sidste Gang fløjen af Haanden.
JEG GIVER MINE SAGER I GODE HÆNDER
OG REISER.

   J
eg havde faaet mig saameget Thingstueluft i Bryst og Næse,
at jeg ikke syntes jeg kunde faae Veir før alle Nordsjøens Storme
havde blæst op i mine Næseboer og Lungesække.
   Altsaa tilsjøs! -- --
   Men i det jeg sidste Gang gik til-


sengs iland, med det Ønske, at det
maatte gaae alle de giftsvangre Thing-
stuer som Sodoma og Gomorra, spurgte
jeg mig selv, hvordan det vel vilde
gaae med mine Sager. Jeg besvarede
det med et: "Gid Fanden tog mine
Sager!" Og isandhed jeg behøvede
En med Been i Næsen.

   "Til Tjeneste" svarede en Stemme ved Vinduet med en Gurg-
len i Halsen ovenpaa.

   Jeg mærkede, at den forønskede Prokurator og Mandatarius
var tilstede.

   "Hr. Lucifer!" sagde jeg, "vil De tage mine Kort mens jeg er
borte? De forstaaer hvad jeg mener?"

d.IV,b.7,s.318      "Jeg spiller aldrig Maske," sagde han med en Ærlighed, som
ikke findes ved alle Spilleborde -- "og rentud -- jeg kunde fri-
stes af en gammel Makker."

   "Saa tag dog mine Kort ved det
andet Bord, hvor jeg ogsaa sidder i
det og har Knegtene imod mig."

   "Med Fornøjelse," sagde han. "Jeg
er rigtignok derfra tilbudt et Engage-
ment; men jeg skal nok have et Øje
med Deres Kort." Og med det Sam-
me slog han en Volte med et saa-
dant Klask at jeg blev ganske vaagen.

   Jeg gik trøstig ombord; men un-
der en rask Sydvest blæste den Mis-
tanke ind i mig, at Lyden af Volten
har været min Ven Hanens Vinge-
klap, der havde lovet at vække mig.

NATIONALITETER.

   -- -- H
vilkensomhelst Fremmed er udsat for i England at blive
taget for en Franskmand og i Frankrig at blive taget for en En-
gelskmand. Paa begge Steder bliver man da behandlet derefter
-- det vil sige: betragtet og behandlet som priisgivet Bytte, En-
hver kan hugge og flaae sig saa store Stykker af som han kan.
   Begge Dele har hændt mig; men skjøndt jeg, i min Egenskab
af Normand d. e. af en Barbar, maatte kalde det en Ære, skulde
jeg dog gjerne have undværet den, naar jeg havde maatte be-
holde de Shillings og Francs, som den kostede mig. Ved nær-
mere Eftertanke over at min slette Udtale af Sprogene nok var
Aarsagen til Æren, formindskedes den ogsaa i Værdi.

   Ude paa Portsmouths Havn laae Dampskibet Camilla og røg
Kl. 5 3/4 den 4de Juli 1831 for Kl. 6 at gaae over til Havre. Hæse-
blæsende kom jeg til Kajen. Hundreder af Skuldermænd vilde
rive mig til sig. Uden Akkord eller Spørgsmaal om Taxt, som
ganske vist fandt Sted, kom jeg tilsidst under alle de Andres
Forbandelser af i en Baad, der blev roet af To. Da vi kom
d.IV,b.7,s.319   Dampskibet nær, begyndte Kanaljerne at hviske sammen; men
hvoraf jeg dog hørte, at de antoge mig for en Franskmand.
   Jeg begyndte at ahne Uraad og spurgte:
   "How much?" Hvormeget?
   "Five Shillings!" svarede den Nærmeste.
   "
Too much!
For meget!" raabte jeg, der langtfra havde engelsk
Mynt nok tilbage til at kunne afsee halvanden Daler til denne
Fart paa en kvart Miil eller saa. "
I am no Frenchman! I am
a Norvegian, by God!"

   "You are a Frenchman. But Frenchman or not, we set you
to Land again, Sir!"
sagde Kjeltringen ganske rolig, og hans
Kammerad begyndte alt at anduve.
   Jeg var i deres Vold. Fem Shillings, netop mine sidste, paa
Tiljen, og Faldrebet fat!   Før jeg fortæller det franske Sidestykke, vil jeg skildre hvor-
ledes jeg ombord virkelig blev holdt for en Barbar fra det høje
Norden.

   Hvad der var at see fra Skibet af, Spithead med Flaaden, Øen
Wight, Portsmouth, Landskaberne var tilligemed Veiret saa her-
ligt, at jeg besluttede at anvende de faa engelske Smaapenge,
jeg havde, til at forhøje min ensomme Glæde med en Flaske
Porter til min Pibe Tobak og ikke til at skaffe mig et Natteleje
paa anden Plads.

   Der sad jeg da hjertelyksalig, skjøndt jeg nok mærkede paa
den forbispadserende elegante og rige Verden, at man betrag-
tede mig som en raa Person, fordi jeg neppe var kommen om-
bord, før jeg rekvirerede at drikke og begyndte at dampe af et
lidet Monstrum af en Pibe. Mit Haab var det dog, at man, paa
Grund af mine Briller og sorte Klæder, vilde antage mig for en
tydsk Student, skjøndt disse langtfra havde det bedste Ord.

   Da jeg syntes det blev lidt kjøligt, forlangte jeg for de aller-
sidste Pence et Glas varm Toddy, tændte en ny Pibe, og saae
derpaa med uformindsket Glæde Synene udenborde, de mange
Seilere, det henblegnende England og det mig omgivende Publi-
kum lige modig an. Af Trods nippede jeg endog oftere til Glasset
og dampede stærkere end jeg ellers vilde have gjort.

   To lange bruunfjæsede Personer paa første Plads, i side hvide
d.IV,b.7,s.320   Kasimirsfrakker og store Straahatte, kunde endelig ikke tæmme
sin Nysgjerrighed. Med en rask Vending gjorde begge Herrer
Front for mig, og spurgte mig, efter en kort Bemærkning om Af-
tenens Skjønhed, hvor jeg var ifra.
   "Fra Norge," svarede jeg paa slet Fransk, tvingende dem ind
paa et Gebeet, hvor jeg maaskee turde finde (og fandt) Partiet
nogenlunde lige; "et Land frit som England og Deres eget, der
er Nordamerika, om jeg ikke feiler."

   De bejaede det.
   "Carolina?" lagde jeg til; thi Slaveejeren stod præget i deres
Ansigt og Holdning. De syntes forbausede.

   "Slavestater begge," sagde jeg paa Norsk og jeg læste paa
deres Ansigter, at de med Mishag havde forstaaet det første Ord.

   "Kom!" sagde den Ene, idet han vilde trække den Anden med
sig; men denne vilde først give mig "Slavestaterne" igjen, og be-
mærkede derfor:

   "Meget vildt Land det Norge."
   "England har een Isle of Wight, Nordamerika een Manhattan
-- Norge mangfoldige," svarede jeg roligen, tænkende paa Lade-
gaardsøen. (Wight har ogsaa
sin
skaldede Bagdeel).

   "Nei," sagde Herren, "jeg mente Folket -- meget vildt."
   "Min Herre," svarede jeg studs, "det veed dog at agte andre
Folk, især dem, der ere frie som det selv. Seer De, jeg veed
nu nok, at De har forundret Dem over, at jeg har pimpet hele
Tiden, siden jeg kom ombord; men Porterflasken var til at skylle
Støvet af, da jeg for en stor Deel har gjennemspadseret Øen
Wight idag, og dette Glas, sagde jeg, idet jeg svælgede det Sidste,
har været for Nordamerika."

   "For Nordamerika?" raabte begge Frihedens uægte Sønner.
   "Er det ikke den 4de Juli idag?" spurgte jeg. "Den har jeg
altid feiret med mine Venner i Norge."

   Forvandlingen i deres hele Væsen var forbausende. "Sir . .
Monsieur," sagde den Ene: "De indseer, at vi Amerikanere kunne
ikke staae tilbage. Holder De af Champagnerpunsch?"

   "Det troer jeg," svarede jeg med Barbarens oprigtige Lige-
fremhed.

   Bollen kom strax, og saaledes gik Aftenen paa det herligste.
Da den var tom, sagde Yankeerne, at de nu vilde gaae tilsengs
d.IV,b.7,s.321   og spurgte mig med samme Oprigtighed, om jeg ikke vilde gjøre
det Samme. "Om en liden Stund," svarede jeg. "Jeg vil endnu
dyrke Stjernerne lidt, Unionens Symbol."
   Naboberne gik til sine gode Køjer. Jeg maatte holde ud paa
Dækket om Natten i mine sorte Klæder. Jeg frøs saa jeg ikke
kunde sove, til retfærdig Pønitentse for Aftenens Udsvævelser,
skjøndt egentlig en Følge af min Plukning af Baadsmændene.

   . . .
"Ah, bon matin, Monsieur!
" raabte en Franskmand op til
mig Kl. 4 om Morgenen, idet han stak Hovedet ud af Kahytlu-
garet.
"Déja prèt?"
   Jeg svarede, at Nysgjerrighed efterat see Frankrig havde bragt
mig paa Benene.

   "Voilà! voilà!" skreg han, sigende
la belle France
Goddag ved
at klappe i Hænderne, medens han sagde England Farvel med
en styg Gestus bag.
"Voilà l'entrée! voilà les portes du temple
de la gloire!"
Virkelig gave Forvitringer de steile rødagtige Klitter
hist og her Udseende af Porte og Buer.
   Saa yttrede sig nu
hans
Nationalstolthed.

   En engelsk Fellow fra Oxford, som ogsaa havde formaliseret
sig over mig Aftenen tilforn, men som nu nærmede sig med
Høflighed, skjøndt med en Overlegenhed, der ikke ganske lod
sig skjule, gav mig nogle Prøver paa engelsk Nationalstolthed,
der naaede Franskmandens og den, Yankeerne og jeg havde
bombarberet hinanden med om Aftenen.

   Jeg fandt, at Repræsentanterne for de fire fri Stater netop
holdt hinanden Stangen i det Punkt, og at altsaa Ingen havde
noget at rose sig af fremfor de Andre.   Nu det franske Sidestykke!
   Vist 1 1/
2 Lieues udenfor Rouen omsværmedes allerede Diligen-
cen af Garçonner, som skulde erobre Gjæster for sine respektive
Hoteller. Ingen af Passagererne blev hængende ved Nogen af
dem, undtagen jeg; man vilde ikke engang modtage de elegante
Indbydelseskort, som de søgte at stikke Passagererne i Hænderne,
utrættelig kapløbende med Vognen, uagtet Konduktøren ikke for-
sømte nogen Leilighed til at give den Næsviseste af dem et Snert
af sin forfærdelige Chambriere. Jeg sad ved Siden af ham, just
som han lurede paa en travende Garçon paa sin Side af For-
d.IV,b.7,s.322   sædet, da jeg pludselig seer en blaa Blouse flagre op i Luften
lige ved Siden af mig og jeg føler en glat Billet i Haanden.
   Konduktøren brummede et forfærdelig Sacrrrr! og bad mig
kaste den ud til Knegten i den blaa Blouse, som vedblev at
følge os; men da Billetten var saa smagfuldt udstyret med alle
mulige heraldiske og Kogekunst-Emblemer, saae jeg den over.
Den anbefalte et Hotel de Bourgogne,
tout près de la poste
, som
det eleganteste og billigste i hele Byen.

   Ved Aftrædelsen i Postgaarden var den blaa Blouse strax ved
Haanden og tilbød sig at følge med til sit forroste Hotel. Uden
Følge havde jeg heller aldrig fundet frem gjennem de Krinkel-
kroge af Gader. Endelig standser han i en af de smaleste og
mørkeste udenfor et uanseeligt Huus, som kun udmærkede sig
ved et stort forgyldt "Hotel de Bourgogne" over Døren og røde
Gardiner for Dørvinduerne. Det ene Gardin havde jeg henne i
Gaden bemærket bevægede sig. Værtinden havde luret paa, om
Garçonen bragte nogen Gjæst idag. Da jeg traadte ind, sad hun
paa en Slags Thronstol, bag et lidet Buffet, som just ikke lod ahne
stor Overflod i det Indre. Men Selv tog hun sig godt ud der
hun sad. Hun var endnu ret smuk, havde de deilige franske
lysbrune Pudeløine, var korpulent, bar sit Haar smukt, og ved
hendes Paaklædning var intet andet at dadle end en Overlæs-
selse af Prætiosa. Men hun forestillede jo en Slags Dronning,
og saaledes fandt jeg ogsaa det i sin Orden, og hilsede hende
med stor Ærbødighed.

   "
Madame! c'est un Anglais,"
sagde Knegten i den blaa Blouse,
som jeg ved første Blik paa Buffetdamen erkjendte for hendes
egen Søn; og han sagde det med en umaadelig uforskammet re-
præsenterende Gebærde.
   Et ganske overordentlig sødt Smiil overfoer Damens Ansigt,
og blev siddende somom det virkelig havde været af Sirup eller
Honning. Hun underrettede mig om, at man altid spiste der i
Hotellet ved table d'hôte, og at der netop var een Plads tilbage
for mig. Med den yndigste Armbevægelse viste hun mig Døren
til table d'hôte, og jeg traadte ind.

   Men hvilket table d'hôte! Der var maaskee 7 a 8 Kuverts paa
en Dug, der af Smuds saae ud som et Landkaart. De vare op-
tagne af Sous-Officiers af Garnisonen (et Slags Mellemting mel-
lem Soldater og Officerer). Høfligt hilsede jeg dem og høfligt
d.IV,b.7,s.323   hilsede de mig, saa jeg strax lod en Flaske Viin (og den var
skral) springe og lod den gaae rundt paa Garnisonens Sundhed.
Officererne bleve snaksomme; men Taflet var snart endt, da det
kun bestod af en umaadelig tynd Kjødsuppe, nogle Strimler
grilleret nyfødt Kalvekjød, hvorpaa Suppen var kogt, og 1/2 Tærte
til Desert.
   For en Franc eller halv anden havde jeg spiist en mange Gange
solidere Frokost i Bolbek; og siden lærte jeg, at man i Paris
kunde spise bedre for 15 -- 18 Sous.

   Diligencen skulde ogsaa snart atter afsted, saa jeg maatte
gjøre klar for Værtinden, som modtog mig med et endnu sødere
Smiil end før. Det skaffede hende ogsaa Afsætning paa en Cigar
og et Glas Burgunderviin, som jeg tænkte maatte være fortræffe-
lig i Hotel de Bourgogne, hvis Ejerinde virkelig ogsaa var fra
denne Provinds. Kan gjerne være, at det var Burgunderviin,
det jeg fik til Afsked; men fra Bordvinen kunde jeg idetmindste
ikke skjelne den.

   "Combien, Madame?" spurgte jeg nu da jeg efter Officerernes
Exempel havde faaet tændt min Cigar.
   "Dix neuf francs et demi. Voilà votre compte!" læspede Damen
med et endnu sødere Smiil end nogensinde. Dengang gjaldt
Franken 32 Skill. norsk; jeg bemærkede derfor halvtvært:
"c'est
trop, Madame!
"
   "Ah, vous êtes Anglais!" svarede hun med det samme Smiil
og en blid Truen med Fingeren.
   Nogle af Officererne drejede sig om paa Hælen med et be-
synderligt Udtryk af Lyst til at lee.

   Jeg protesterede og nølede med at betale. Hun blev ved sit
søde
"Vous êtes Anglais."
Jeg krammede og krammede i Lom-
merne. Hun holdt den elegante Regning ubevægelig frem med
et næsten dryppende Smiil.
   "Det blæser anden Gang fra Diligencen," styrtede Garçonen ind.
   Jeg kastede en Napoleonsd'or paa Disken.
   "Pour le Garçon?" sagde Damen idet hun holdt den halve
Frank, jeg skulde have tilbage, imellem sine Fingre. Det var da
saa netop, og han skulde da følge mig til Diligencen. Her var
ingen Tid at prutte.
   Jeg ilede paa Døren og hørte bag mig alle Officererne dreje
d.IV,b.7,s.324   sig om paa Hælen og et allersødeste
"Merci, Monsieur Anglais!
A revoir!"

   "Giv Knegten et Rap!" hviskede jeg til Konduktøren idet jeg
steg op; men ligesaa rask han havde været til at liste mig Ind-
bydelseskaartet i Haanden, ligesaa rask var han til at fjerne sig.

   "Har De spiist godt i Hotel de Bourgogne?" spurgte Konduk-
tøren mig.

   "Prægtigt," sagde jeg. "Se Regningen!"

   "Trois plats -- pauvreté!" bemærkede han; men da han saae
videre, foer et mere tordenbragagtigt Sacrrrr! udaf hans Knebels-
barter.
   "
Vous êtes trompé! Mais je trouverai les canailles! Sacrrrr!
"
   "Man holdt mig for en Engelskmand," sagde jeg.
   "
Ah! c'est différent!"
(det er en anden Sag) svarede Konduk-
tøren med en Gelassenhed, som stod i skjærende Modsætning
til den nylig viste varme Interesse.
d.IV,b.7,s.325  
TO SMAA GENRE-MODSTYKKER.

   S
jeleglad, skjøndt gjennemsulten, sprang jeg fra det engelske
Dampskib op paa Kajen i Havre med min Byldt under Armen.
"Monsieur," siger en stor martialsk Soldat eller Douanier til mig
idet han peger paa Bylten.
   "Ah!" svarer jeg. "Jeg er en Student; (saaledes bør jeg nok
rettest in casu oversætte Ordet "Savant," som jeg brugte) "der
er ikke andet end Linned og Bøger."

   "Passer Monsieur!" sagde Franskmanden, idet han artigt lagde
Haanden til Chakoen.   Dette var nu fransk Høflighed. Nu et Modstykke af bergen-
sisk, hvilket ikke ganske vil sige det Samme som norsk.

   Aaret efter sprang jeg iland paa Triangelen i Bergen. Jo, der
stod jeg. Hvor boede nu Madamen, jeg skulde tage ind til? Ei,
der staaer jo tre vakkre Kjøbmænd at see til borte paa Bryggen.
Jeg nærmede mig dem, lettede paa Hatten og spurgte den Ene
af dem, en statelig Mand og en af Byens Patricier, om han vilde
have den Godhed at sige mig hvor Madam Kaneliussen boede.
Man kunde ganske vel see Huset fra det Sted han stod; men
Bergenseren -- han fandt en anden Anviisning bekvemmere
for mig.

   "Der, Far, sagde han, idet han pegte op i Luften, der er Taarnet
paa Kirken i det Sogn, hvor den Madam boer, han søger."

   "Tak for god Underretning!" svarede jeg min artige Veileder,
lettede atter paa Hatten, gik paa Maa og Faa op i Kirkesognet
og fik det Logis jeg søgte uden at behøve videre at spørge.
Dette skede ifølge en anden bergensisk Egenskab, som især ud-
mærker det andet Kjøn, nemlig Nysgjerrigheden. Den holder
Vinduerne godt besatte, og den Madam, jeg søgte, havde alle-
rede opdaget mig ved sin Færdighed i at kunne see næsten om
Gadehjørner ved at trykke det ene Øie tæt op til Ruden og
lukke det andet.

   Hun stod alt i Døren, da jeg kom forbi. "Det er vist til mig
De skal, for jeg er Madam Kaneliussen, her logerer saamen
Mange fra Østlandet, som De vist er fra."

   "Ganske rigtigt!" "Aa vær saa god!"
   Bergensere, som jeg har fortalt det lille Træk af Uhøflighed
d.IV,b.7,s.326   hos deres Landsmand, have naivt svaret: "jamen Du var iført
et Par grove blaa Vadmelsbuxer, havde daarligt Skotøi og en
Bondehalmhat."
   "Jamen den tog jeg høflig af," kunde jeg kun svare.
ET HERLIGT ØJEBLIK.

   S
aa let om Hjertet, saa elastisk af Aand har jeg aldrig følt
mig som da jeg ved Konduktørens Side rullede af med Diligencen
fra Havre til Paris. Klokken var sex om Morgenen. Duggen
laae endnu over Mark og Enge, og jeg syntes at føle dens
Friskhed ogsaa falden paa min Sjel. Jeg længtes efter at kunne
give min overvældende Følelse af Velbehag Luft, og snart fandt
den Anledning dertil. Paa de første Høider aabnede sig en herlig,
naturlig Allee, der i det lange Perspektiv viste paa begge Sider
af Veien et Par hvilende Musketeerkompagnier. Den trefarvede
Fahne stod nedstukken i Jorden, og foran den vandrede et Par
Officerer op og ned. Det var nok for mig, som følte en Fransk-
mands Blod i mine Aarer siden jeg havde betraadt det Land,
jeg elskede næst mit eget.
   "Vive l'Armée française!" udraaber jeg svingende Hatten. "
Vive
le drapeau tricolore!"
Og Hilsenen blev gjentagen af alle Passa-
gererne. Udaf Vognen svingede Damerne sine Lommetørklæder,
Herrerne sine Hatte. Strax kommanderedes i Gevær, Officererne
sænkede sine Kaarder, Fahnen blev svungen og mellem de vakkre
Geleder under den solforgyldte dugglimrende Alleehvælving rul-
lede Diligencen langsomt hen under jublende Raab:
   "
Vive l'Armée française! Vive le drapeau tricolore!
"
   Dette oprigtige Udbrud af mine Følelser vandt mig megen
Godhed hos Passagererne, ikke at glemme hos Konduktøren,
ancien militaire. Nogle Blik, jeg erholdt af en deilig fransk Dame,
har jeg aldrig kunnet glemme. Jeg læste deri Velvilje, Erkjendt-
lighed og patriotisk Begeistring, og jeg fik et i hver Bakke, hvori
jeg sprang af og gik ved Siden af Vognen. Det huldeste Blik
gjemte hun til i Rouen; men jeg fik det fra en anden Diligence,
hvori hun skulde tage en anden Vei. Det var altsaa det sidste.

d.IV,b.7,s.327  
VISIT HOS PETER ANDREAS HEIBERG.

   J
eg tog ind i Hotel du Havre fordi gamle P. A. Heiberg boede
der. Men det var en lei Gammelmand.
   "Vær saa god at komme nærmere og at sidde ned," sagde
han fra sin Sofa. "Nu ja, sid der!"

   Men sad man saa der, saa sad man fast som en Flue i en
Edderkops Væv; thi man kunde ikke blive ham kvit for alle de
Historier, især fra hans Tid i Danmark, som han fortalte.

   Kl. 12 var han begyndt med dem, Kl. to skulde Værten følge
mig til Palais royal. Den var allerede Trekvarteer paa 2 og jeg
fortvivlet over den Masse af kjedsommelige Anekdoter, som lod
til at være tilbage, da han ved visse Personer havde anmærket,
at han skulde komme til dem siden.

   Jeg vred mig paa Stolen, jeg saae til Vinduet; han lod som
om han intet mærkede, skjøndt han dengang ikke var blindere
end at han selv paa mit Ansigt maatte have kunnet læse Over-
mættelsen.

   Endelig beslutter jeg at sønderrive Væven, idet jeg tager mit
Uhr op og bliver stirrende paa det. Jo ganske rigtigt det gik,
det gik allerede midtover Totallet med baade Langviseren og
Kortviseren. "Hvad betyder det, min Herre?" spurgte han studs.
Jeg sagde ham hvor jeg havde bestemt mig hen til Klokken to.
"Saa gaa!" sagde gamle Heiberg (og jeg syntes at han tyggede
et "Fandenivold" imellem Gummerne.) "Gaa kun, naar De fore-
trækker at see Palais royal for hvad jeg kan fortælle Dem."

   Jeg tøvede ikke. Heiberg tilgav mig aldrig. Han var en Grav,
som gjemte paa Alting, en gammel Æske fuld af Snurrepiberier
og Nag.

GULDGRUBEN.

   "A
k, Madame, ak Mademoiselle!" sagde jeg med en ynkelig
Stemme til Moderen og Datteren i Huset, da jeg kom ned i
Stuen en Morgen i den første Uge i Paris; "der er hændt mig
en stor Ulykke. Jeg maa forlade det velsignede Paris om ganske
kort, for jeg savner endeel Penge, vist 100 Franks, om ikke flere."
Begge sloge Hænderne sammen og skrege over sig, saa Værten
kom til.
d.IV,b.7,s.328      "Veed De da ikke bestemt hvormeget det var?" spurgte Jom-
fruen. Jeg maatte tilstaae, at jeg ikke havde ført nogen Bog.
De sloge atter Hænderne sammen og skrege over sig. Jomfruen
endte dog med et venligt: "
Mais, Monsieur!
" med truende Pege-
finger.
   Paa Værtens Ansigt saae jeg de samme Skyer som den første
Dag i Palais royal, da jeg bad ham vise mig et Spillehuus, og
igaar, da jeg kom fra Versailles, og fortalte ham, at jeg der for
Mangel paa Pas var bleven arresteret af selve Værten, jeg havde
gastereret hos, hvis jeg ikke havde vidst at salvere mig ved
Flugten, og det en ægte Flugt: gjennem en Bagdør, nedover nogle
Alleer i Regn og Mørke, ind i en Kabriolet og i Galop til Paris.

   Det var en særdeles agtværdig Familie den Værtens, ligefra
Huusfaderen til den Savoyard, som var Garçon i dette Hotel,
hvor jeg forresten ikke saae andre Gjæster end gamle Heiberg,
som boede der fast, og mig. Paa Værtens faderlige Omhu for
mig, har jeg ovenfor anført Exempel, og Moder og Datter vare
altid særdeles fornøjede, naar jeg vilde see ind til dem i deres
lille Stue. Faderen, en smuk overordentlig kraftig bygget Mand,
havde staaet i Napoleons Garde og gjort Toget med til Rusland.
Hans senefulde Arme vare gjennemhullede af Kugler. Mutter
havde ogsaa faaet Sit af Legen ifjor, idet en Kugle nok saa net var
gaaen igjennem hendes Kappestrimmel just som hun skulde kige
ud af Vinduet, forat see hvordan det stod til paa Gaden. Den
Historie blev da den gode gamle Kone ikke træt af at fortælle
under hjertelig Latter, hvorved da Kappen med Hullet i maatte
frem af Komodskuffen. Datteren var en god, ret vakker, men
ikke længer ganske ung Pige, der især lod til at interessere sig
for Komediebilletter. Kort -- jeg havde her truffet en Mønster-
familie af den for sine huuslige Dyder idetmindste engang be-
rømte Pariser-Middelstand.

   Der sad vi. Værten trommede med sine Fingre paa Bordet.
Mutter rystede af og til paa Hovedet. Datteren gav mig med-
lidende Blik ifra sit Sytøi.

   "Ah!" raabte jeg og sprang op. "Jeg er hjulpen. Msr. Hei-
berg er jo min Landsmand."

   Jeg opover Trapperne.


d.IV,b.7,s.329      "Reis, reis strax igjen!" var det Raad jeg fik hos Gamlingen, led-
saget af et Grævlingesmiil.

   "Jeg har dog Penge til at blive her to Uger til . ."
   "Nu ja, saa for Satan saa bliv her to Uger til."
   "Men paa mindre end en Maaned kan jeg ikke faae seet Parises
Mærkværdigheder igjennem."

   "Saa maa De slaae en Streg over Resten af Mærkværdighe-
derne. Der er intet andet for."

   Dermed var Audienzen forbi og jeg sprang temmelig opbragt
nedover Trapperne igjen, med den ene Haand i Hidsigheden
stukken dybt ned i Vestelommen. Men hvad Pokker er det som
jeg kjender imellem Foret og Tøjet. En Knap? Nu, den kan
ogsaa være god at have, tænkte jeg og standsede forat hale den
frem.

   O Under -- en Napoleond'or! Og saaledes halede jeg ikke
mindre end sex frem.

   Tilfældet syntes mig værd at fortælle Heiberg; men han be-
mærkede kun ganske koldt, at det ikke var første Gang Lykken
var en Daares Formynder.

   Men destostørre Deeltagelse nød jeg nede i Stuen. Der blev
atter Hænders Sammenslagelse, men ledsaget af den gladeste
Latter. Værten mente, at Hullet burde syes igjen. Jeg mente
nei, da det maatte betragtes som en Guldgrube, som var god at
tage til en anden Gang.

DE EGENTLIGE OPHAVSMÆND TIL JØDERNES
EMANCIPATION.

   U
agtet mine Reiseskizzer forstørstedelen lære, hvorledes man
ikke skal opføre sig i fremmede Lande, maa jeg dog tillægge
mig den Roes, at jeg ikke forsømte at see, hvad der var See-
værdigt, saalangt jeg kunde række. Hertil regnede jeg ogsaa
Folket, saaledes som det færdedes paa Torvene, Broerne, Kai-
erne, Dandsehusene i Forstæderne, fêtes champêtres o. fl. Steder,
hvor det vrimlede i størst Liv og Brogethed. Jeg satte mig da
hen, trak min Pibe frem og morede mig kosteligt. Jeg havde
heller ikke bedre Raad paa Tid end til at hvile mig ud paa den
Maade.
   Saaledes tog jeg en Dag min Middagshvile paa en Steen ved
d.IV,b.7,s.330   Siden af en gammel Kones Bord paa Kaien ligeoverfor Institutet,
hvor hun solgte gamle Bøger og Mynter.
   Jeg havde just afkjøbt hende et lidet Oktavbind i Pergament
af franske Memoirer, hvori jeg til min Forbauselse havde fundet
et Par Anekdoter fra Regentens Dage, som jeg havde læst i
Heibergs nysudkomne "Erindringer" skulde være oplevede af
ham og hans gode Venner Gregoire og Talleyrand. Jeg siger
at det forbausede mig -- nei det forfærdede mig paa Heibergs
Vegne, af den Grund, at han i Indledningen skriver, at, om hans
Erindringer ingen anden Interesse maatte have, saa garanterer
han dog helligen for at de i Alt have Sandhedens.

   Jeg sprang op af en maliciøsk Glæde, og derved faaer jeg lige-
overfor mig, i et Hjørne af Institutets Gitter, see Toppene paa
to Turbaner. Didover altsaa.

   Det var to marokkanske Jøder, som falbød alskens Smaating,
Tobakstøi, Knusk, smaa Speile o. s. v. Altsaa Skakkerjøder --
ja Skakkerjøder; men tag du ærbødig din Hat af, christne Gros-
serer eller Præst, for disse herlige Patriarkfigurer og Apostelaasyn
-- ja Apostelaasyn herlige som Rafaels St. Hieronymus og St.
Ambrosius. De vare orientalsk klædte, men i et sortgraat Slags
Lærred; men jeg glemte ganske de glimrende Farver, jeg havde
ventet at see, for deres Personers Majestæt. Jeg følte mig yd-
myget foran dem som om jeg stod for to af Menneskehedens
Stamfædre eller foran Abraham og Melchizedek, under hvis Telt
kun den ene sande Gud blev dyrket. Det gjorde mig ikke syn-
derlig kryere, at de Begge lagde Haanden paa Hjertet og til Tur-
banen med den artigste Forbøining. Jeg lettede høit paa Hatten.
Ja selv da de i den ydmygste Tone bad mig kjøbe en Bagatel,
følte jeg mig forlegen, men glad da jeg strax havde efterkommet
deres Ønske. Vi skiltes med en ligesaa høflig Hilsen. Havde
det ikke været for Skams Skyld, var jeg vendt tilbage forat be-
undre deres Gestalt, deres hvide rullende Skjæg, det kongelige
og dog milde Aasyn, den bredryggede Pande, de langhvælvede
Øjebryn, den smukke Bronzefarve -- kort Alt hvad jeg kunde
tænke mig hos en Menneskenorm. Jeg fandt det nogenledes be-
gribeligt, at Mennesker af et saa oprindeligt moralsk Udkast turde
vove paa at træde frem for Alfader saa paa egen Haand med
Deistens Bronzepande.d.IV,b.7,s.331      De Smaasager, jeg havde erhvervet mig i Udlandet, glemte jeg
paa saalænge de vilde holde. Længst Varighed syntes en Flinte-
steen at skulle have, som jeg, med vedhængende Kalk, havde
pillet ud af det berygtede Chateau-Montgaillards Ruiner; men
det blev ikke Tilfælde. Min Oppasser havde brugt den op i
Kjøkkenet og naturligviis først slaaet Kalken af, hvis mærkværdig
faste Sammensætning det var min Hensigt at lade undersøge.
Den skrøbeligste Ting af alle Smaasagerne havde derimod holdt
sig længst, nemlig den lille Tobakssnadde, jeg havde kjøbt af de
to marokkanske Jøder.

   "Johannes! stop den," sagde jeg en Eftermiddag jeg laa ørkes-
løs i min Sofa over i Eremitagen i Grønlien. "Og brug saa Stum-
pen af den Flint, Du veed, Knegt."

   Det var otte Aar efter mit Samtræf med de to Jøder, og siden
havde jeg ikke ydet dem en Tanke. Da begyndte Røgskyerne,
som omgave mig, først at vise Toppen paa to Turbaner og lidt
efter lidt stode begge de Ærværdige for mig i de sortegraa Kaf-
taner, det hvide rullende Skjæg -- kort ganske som paa Qvai
de l'Institut;
lidt dunklere, jeg vil tilstaae det, men dog tydeligere
end en almindelig Ihukommelses- eller Skabelses-Fantasi og over-
alt tydelige nok til ganske at bemægtige sig Tanke og Erindring
-- jeg tænker omtrent ligesaa tydelige som de Aabenbarelser af
Engle og Helgener, hvorpaa der sværges, som afmales og skal
troes under Tvang af Millionerne.

   Jeg erindrede iblandt Andet hvert Ord, jeg havde talt med
dem om deres Stilling i Marokko; og at de havde sagt, at den
var taalelig imod i flere christne Lande.

   Tanken om Jødernes Stilling hos os var den næste. Jeg fandt
den skjændig.

   Paa en smukkere Maade kunde Nordmændene ikke takke Gud
for Friheden, end ved at vise hans kaarne Folk Kjærlighed og
Omhu -- et Folk, der maatte lønne dem saa rigt, naar det endnu
besad slige palmyrenske Søiler imellem sine Ruiner.

   "Johannes!" raabte jeg. "Røgen ud! Papiir og Blæk!"
   Saaledes blev Forslaget om Jødernes Emancipation til. Æren
ikke min, men de to marokkanske Jøders!

   Jeg vilde have begrundet Forslaget paa den Aabenbarelse, jeg havde
havt, dersom jeg ikke havde frygtet for at give En af Storthingsmæn-
dene den Vittighed til Vaaben, at jeg havde grundet det paa Røg.

d.IV,b.7,s.332  
MED I LEGEN, MED AF STEGEN.

   D
en 14de Juli 1831 skulde Bastilledagen første Gang feires
igjen siden Republikens Dage. Republikanerne skulde derimod
have bestemt sig til at gjøre den ligesaa blodig som Festens
Stamdag; og at Regjeringen ikke betragtede Rygtet som falsk,
var strax om Morgenen at see af de uhyre Troppemasser, der
besatte de Steder, hvor en Opstand kunde udbryde med nogen
Kraft, saasom Pladsene og de bredere Gader, som førte til Ba-
stillepladsen. Bagefter fik man vide, at den selv skulde have
fremkaldt Bevægelsen, forat faae fat paa Hovederne for Repu-
blikanerne. En af de oprigtigste og kraftfuldeste af disse, som
tillige var en ung talentfuld Mathematiker, blev ogsaa den Dag
stukket ihjel af Linjetropperne, da han ikke vilde give sig.
   Min Landsmand vilde helst holde sig hjemme. (I Regelen ere
Bergenserne ellers særdeles modige); men endelig fik jeg ham
dog med. Og hvilken prægtig Dag var ikke ivente? Thi alt paa
Pont neuf traf vi Demagoger, der talte fra Rækværket med ra-
sende Miner og Armbevægelser, og fra Place la grêve holdt det
meget haardt at trænge sig frem. Men ved at bære mig ad med
Albuer, Bryst og Knæer som i Norge ved Ildebrand, lykkedes
det os at slippe ind i en Café paa Hjørnet af Bastillepladsen og
Boulevarden. Huset laae herligt til, saa Vinduerne i de øvre
Etager vare bortlejede; men længe varede ikke Roligheden til
fra Cafelokalet at kunne nyde Synet af hvad der passerede
udenfor.

   Boulevard og Plads vare ganske fulde af Folk, alle Vinduer
forstaaer sig, Tage og Træer ligeledes. Nationalgarden paraderede
en haye; af og til drog brede Pelotons af Linjetropper igjennem
Massen, ligesom man trykker Kviksølv tilside, og da brølede Re-
publikanerne
"Vive la ligne!"
for at gjøre sig Godvenner med
dem, hvorimod Nationalgarden betragtedes som en Tvang, fordi
de gode Borgere ikke vilde have en Revolution hvert Aar i Juli.
En rasende Folketaler, hvis Tribune var Rækværket udenfor vore
Vinduer, forsvandt netop midt i en Periode, fakket af en af Re-
gjeringens Extraagenter for Dagen. Af disse strøg en Mængde
omkring, klædte som Almuesmænd i Blouse, ja undertiden som
Sansculotter med røde Huer paa, men lidet nok af Buxer. Disse
plejede at blande sig mellem Tilhørerne omkring Folketalerne,
d.IV,b.7,s.333   høre til og skrige med indtil en tilstedeværende fast Politimand
seer Kræfter nok til at vove at afbryde Taleren paa den aller-
ubehageligste Maade, nemlig ved at give Sansculotten et Vink
til at tage ham ned som en Frak af en Væg, uden Hensyn til
Tankegang, Konsekventser, Punktum eller Komma.
   Saaledes hørte jeg, at Taleren paa Pont neuf var forsvunden,
og saaledes forsvandt ogsaa den udenfor Caféen.

   Men pludselig høres fra Tusindernes Struber, at der er en
Spion, en "mouchard" imellem dem; Nogle raabte at det var en
Russer, hvorpaa da naturligviis Raabene:
"Vive la Pologne! à bas
Casimir Perier!"
Raabene vexle om til Forbandelser over at
Moucharden (rimeligviis den Politibetjent, som havde ladet Taleren
tage ned) var sluppen af deres Hænder.
   "Dans le Café! dans le Café!" begyndte ti Stemmer, gjentog
Hundreder og Tusinder. Vinduerne sloges øjebliklig ind i de
indre Værelser, Stole og Borde væltedes med Glasse og Kopper
paa af de flygtende Gjæster. Værtinden i Fortvivlelse. Lem-
merne maatte fore, saa vort Værelse kun fik Lysning af Dør-
vinduet.
   "Nu maa vi gaae," havde min Kammerad betydet mig strax
ved den første Allarm.

   "Nei, nei!" mente jeg; "nu begynder Ballet, nu bliver det først
Moro. Her sidde vi sikkert, naar vi tage vort lille Bord hen i
Krogen. Madame,
une bouteille de bière, si'l Vous plait."
Men
Stakkel, hun havde andet at gjøre, nemlig at redde hvad der lod
sig redde.
   "Bryder man ind," sagde min Kammerad, "kunne vi blive tagne
for Russere og blive sønderrevne."

   "Ei, vi retirere op i anden Etage."
   "Den er betalt og Trappen er stængt."
   En Afdeling Nationalgarder havde allerede været i Døren og
befalt Caféen ryddig for Folk. Vi vare ogsaa næsten de Eneste,
som endnu holdt Stand, og Nationalgardisterne maatte indfinde
sig andengang, før jeg kunde bekvemme mig til at opgive den
Glæde at være Vidne til et saa betydeligt Pariser-Opløb -- en
Gang at svømme med for nogle Øjeblik i Skummet over disse
Afgrundsbølger.

   "Nu saa afsted da!" sagde jeg vranten, og vi gik til Døren.
Min Kammerad, som nok vilde have Ryggen dækket, gik modig
FORRIGE
NESTE