HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843TIL PUBLIKUM

   Bladets Forlægger, Hr. Bogbinder Barlien, en Mand, der med
Uegennyttighed behandler et gavnligt Foretagende, har underrettet
d.IV,b.6,s.274   mig om, at dels Aftagelse i Abonnement, dels især Uefterrette-
lighed i Betalingen truer med at gjøre det nødvendigt for ham
at indskrænke Bladets Oplag, uden hvis betydelige Størrelse dets
Virkninger paa Folkets Masse sporløst ville forsvinde. Dersom
ikke saavel offentlige som private Bevidnelser fra sagkyndige
Mænd af Tilfredshed med dets Indhold havde fundet Sted, skulde
den første Omstændighed indeholde en Bebreidelse mod Under-
tegnede som Redaktør. Jeg har imidlertid, uden synderlig Bistand
fra andre Venner af Almuens Oplysning, ihvor ønskelig denne
maa være, stræbt og vil stræbe at give Bladet et saa afvexlende,
underholdende og undervisende Indhold, at det baade i sine spredte
Nummere og som en Bog ved Aargangenes Slutning skal siges at
gjøre Nytte og at udfylde sin Plads imellem de faa Midler uden-
for den geistlige Underviisning, der virke for den selskabelige
Udvikling i de simplere Klasser. Men endnu have disse ikke
saamegen Sands derfor, at Almuen i Almindelighed af egen Drivt
kjøber for sin Skilling anden Læsning, end de Viser, Sælgekjær-
ringerne have i sine Kurve; og dog var der, ved Ansættelsen af
Bladets lave Priis og Oplagets Størrelse af 3000 Explr, uden hvis
to Trediedeles Afsætning det ikke kan bære sig, ogsaa taget i
Beregningen, at ogsaa almindelig Mand, og ikke blot enkelte Be-
fordrere af hans Oplysning eller Foreninger i Byerne og paa Lan-
det skulde faa Smag paa at kjøbe det. Har dette nu ikke i paa-
regnet Grad fundet Sted, maa man henvende sig til disse Sidste,
hvorfor da Anmodning herved skeer til enhver Oplysningsven og
Forsørger af Arbeidsklassen, saavelsom til de stedfindende For-
eninger for By- og Landkommunernes Vel, om at de ville under-
støtte og fremme Afsætningen og Læsningen af dette Blad imellem
Almueklasserne, som saa vel trænge til ethvert Glimt af Oplys-
ning der kan trænge ind i deres mørke Masser og Hytter, enhver
letfattelig Gjenstand for Eftertanken, enhver anden bedre Syssel-
sættelse i Hviletiderne end den sædvanlige. I Kristiania uddeles,
ved Selskabet for Byens Vels Understøttelse, nogle hundrede
Exemplarer til Almueskolernes Ungdom, der læses af denne med
Begjærlighed og betragtes som en Præmie, naar Læreren uddeler
dem; og hvem kan troe, at f. Ex. de skarpe Tiltaler om forskjel-
lige Udskejelser af Byungdommens Raahed, saasom de gjentagne
om dens Ødelæggelseshang, have været ganske spildte? Jeg har
Erfaring om, at de ikke have været det. -- Bladets lave Porto,
d.IV,b.6,s.275   3 Sk. pr Aar, letter dets Udbredelse over Landet, og, med Tillæg
deraf, vil den indheftede Aargang, hvis Indhold gjør den lige skik-
ket til alle Tider som Almuelæsning, ikke overstige 36 Skill.
Nummerviis forsendt koster Aargangen 24 Sk. uden Porto. I Kri-
stiania leveres indbundne Explr. af de to udkomne Aargange for
36 Sk., og indheftede for 32 Sk. Forlangende herom skeer til
Bladets Forlægger, Bogbinder Barlien i Kristiania, og Abonnement
tegnes hos hans Kommissionærer og i Bogladerne i Byerne samt
paa alle Rigets Postkontorer.
Kristiania i Marts 1842.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE