HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843REGISTER

No.      1.      1.      Advarsel om den veneriske Smitte. 2. Laane-
                  bibliotheket for Andagtsbøger.
-      2.            Fordærvet Ungdom.
-      3.      1.      Hvad Drukkenskab gjør. 2. De Kristnes Jagger-
                  naut. 3. Olaf Hestebytter. 4. Arbeiderens Morgen-
                  tanker. 5. Simpelmands Viisdom.
-      4 -- 5.      1.      Væverpigen. 2. Folkets Bog. 3. Kant- og Skov-
                  huggerens Sang.
-      6 -- 7.      1.      Af Folkets Bog. 2. Væddemaalet. 3. Skole-
                  mesterens Fortællinger. 4. Valget.
-      8.            Skolemesterens Fortællinger.
-      9.      1.      Var jeg en Arbeidsmand. 2. Den Fattiges Skjebne.
                  3. Flittighed.
-      10.      1.      Skolemesterens Fortællinger. 2. Den Fattiges
                  Skjebne.
d.IV,b.6,s.248   No. 11 -- 12.      1.      Kaadheds og Skadefryds Ødelæggelser. 2. Skole-
                  mesterens Fortællinger.
-      13.      1.      Skadeligt Mundheld. 2. Simpelhed i Sæder. 3. Bed
                  og arbeid. 4. Fader Abraham.
-      14.      1.      Af gamle Rikards Almanak. 2. Skolemesterens
                  Fortællinger.
-      15.      1.      Død Mand kan vidne. 2. De tre Vidner. 3. Al-
                  meenaand. 4. Dovenskab i Regnveir. 5. Spindevise.
-      16.      1.      Mere om Minererne eller Steinbryterne. 2. Religiøs
                  Overbærelse. 3. Menneskene som de ere. 4. Huus-
                  raad. 5. Allemands Viisdom.
-      17.      1.      Falske Meninger. 2. Smidjen. 3. Smedevise.
                  4. Guldkorn.
- 18 -- 19.      1.      Skolemesterens Prædiken. 2. Kunsten at være
                  lykkelig. 3. Blodiglefangst. 4. Guldkorn.
-      20.      1.      Vor Tids Velgjørenhed. 2. Virksomhed. 3. Skrive-
                  kyndighed. 4. Maade at faa Lin saa fint som Silke.
-      21.            Præsten Schultz om Pligter mod Dyrene.
-      22.      1.      Anders Engelands Skrupler. 2. Spørgsmaal og Svar.
- 23 -- 24.      1.      Klik paa Folkets Navn og Rygte. 2. Nye Skrupler
                  hos Anders Engeland. 3. Børnesange.
   Med næste Aar begynder 3die Aargang paa Betingelser som
før. Uefterretteligheden i Remisser vil ellers nødvendiggjøre en
Formindskelse af Oplaget.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE