HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843VIRKSOMHED

   Se, for faa Aar siden var Ynglingen endnu et Barn; om faa
Aar begynder Alderdommen at blege dit Haar.

   Grib de ilende Timer, og udfyld dem med nyttigt Arbeide.
Den Virksomme lever meer i eet Aar, end den Dovne i ti. Kun
saavidt Du har virket, har du Ret til at sige, at du har levet.

   Anvendelsen af dine Kræfter er allerede i og for sig en For-
nøjelse. Se, Barnet kan ikke holde sine Arme stille, og Dyret
finder Behag i at øve sine Lemmer! Dorskhed er en Sygdom
paa Legeme og Sjel, Lediggang en skammelig Straf, stedsevarende
Hvile en ulidelig Pine.

   Kun gavnlig Virksomhed giver Mennesket noget Værd. Man
agtes eftersom man er nyttig til. Men kun den Virksomhed er
nyttig, som sigter til eget eller Andres Vel. At gjøre godt, men
ei i rette Tid, Gavn, men ei paa rette Sted, er at saae godt
Korn i Sneen og mellem Isens Revner.

d.IV,b.6,s.223      Hvert Øjeblik har sit særegne Krav paa dig. Natten vil lukke
dine Øine, Dagen straaler for at aabne dem.

   Begyndt med Iver, endes med Tilfredshed, og ingen Virkekreds
er ringe. Der bygges visselige ingen Slotte uden at der bliver
væltet Stene til.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE