HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843HUUSRAAD

   Potetes. I Irland, hvor man lægger sig omhyggeligst efter
Potetesavl, som der er den overordentlig talrige Huusmand-,
Inderste- og Daglejer-Klasses Hovednæring, vil man have be-
mærket, at de foldigste Potetes sidde øverst og nærmest Græsset.
De midterste skulle kun give to Trediedele i Forhold til de første,
og de ved Rodenderne kun een Trediedeel. At afplukke Potetes-
blomsterne forøger ligeledes Foldigheden og Størrelsen. Vil man
ret sætte dem med Fordeel, maa Jorden graves en halv Alen
dybt; deri gjøres et 6 Tommer dybt og 12 Tommer bredt Hul,
hvori Potetesen lægges i noget Hestegjødsel og med et Mellem-
d.IV,b.6,s.199   rum af mindst 16 Tommer. Ved den første Hypning iagttages,
at Spirerne ganske bedækkes med Jord for mulig Nattefrosts
Skyld. Sligt maa det dog være værd at prøve, og det ikke blot
for Smaafolk, som det dog er af største Vigtighed at faa Meget
af det Lidet, de kunne lægge i Jorden.
   Potetesvand, især det som udpresses af Potetes enten ved Til-
beredning til Foder eller Meel, er den meest drivende Gjødsel,
der kan opvises. Paa en Gangsti saa optraakket den var, frem-
bragte det en tredobbelt højere Græsvæxt end paa den øvrige
Eng. Ogsaa dette bør Den, der ikke ejer nogen Herregaard,
mærke sig.

   Ribs staaer undertiden udenfor Arbeiderens og Huusmandens
Hytte, og de, saavelsom andre frugtydende Træer og Buske,
burde findes udenfor enhver, hvor der er aldrig saa lidet Plads.
Men nu for ret at faa gode og store Ribs, bør man midvinters
afskjære det foregaaende Aars Skud 1 -- 1 1/2 Tomme, holde Jorden
reen om Busken, samt afkviste de nye Skud en 5 -- 6 Uger før
Modningen.

   At bevare Vand friskt er overalt af Vigtighed, men ikke overalt
saa let, hvor man nødes til at have det staaende. Men ved at
kulsvie Karret indvendig holder det sig i Uger og Maaneder, om
man vil. Kul er, som bekjendt, det bedste Vandrensningsmiddel.

   Stenes Sprængning fremmes ved at blande Krudtet med 3 -- 4
Dele Saugspaan, især af blødt Træ, ligesom ogsaa ved at lade
et Rum aabent mellem Krudtet og Forladningen. Virkningen af
Saugspaanblandingen skal være 3 Gange forstærket. Dette bør
Minererne skrive sig bag Øret.

   Mod Træfrost. I Udlandet er det mere Skik end det, som sagt,
desværre er hos os, at man finder Frugttræer (ofte ogsaa Bi-
kuber under de honningrige Æble- og Moreltræer) udenfor en-
hver Hytte, naar der kun er saamange Fod eller Tommer Jord,
som behøves for Roden. Ja, der er Lande, hvor det er Lov, at
ethvert Par, som vil gifte sig, maa skaffe Attest for at have
plantet saa og saa mange Frugttræer, og derfor ere ogsaa alle
Landeveje besatte med Alleer deraf, som enhver kan nyde godt
af saameget han kan spise paastedet. Af Sligt vide vi, som sagt
intet hos os, hvor det er altfor sjeldent at see et Frugttræ. Dog
stod der ifjor Høst et Par næsten bugnefærdige Æbletræer udenfor
en Arbeidsmands Stue i en af vore Forstæder; men i Aar var
d.IV,b.6,s.200   det ret en Sorg at see dem, saa ilde de vare blevne med-
tagne af den strenge Kulde i Vinter som var. Manden gik en
Aften udenfor sin Dør og undersøgte, om der dog ikke var Haab
om Liv, men det tegnede sig kun slet. Han fik da et Raad, som
er simpelt nok, nemlig at bestryge Træet ved Roden med Linolje
om Vaaren før Øinene aabne sig. Han lovede, ikke at tabe
Modet, men at plante nye Træer, og deri gjør han Ret. Vort
Klimat kræver Udholdenhed som en Nationaldyd uden hvilken
Landet snart vilde synke tilbage til at blive en Ørken af Skog
og Myr og Ur.
   Hyld er en overmaade nyttig Busk at have udenfor sin Stue
eller i sin lille Have. Den trives ogsaa ret godt i vort Klima.
Dens Blomster finde nemlig Afsætning paa Apothekerne, da Af-
koget er et ypperligt Middel imod Forkjølelse, Hoste og andre
lignende Bryst- og Strubetilfælder. De ere derfor gode at have
at gribe til i Huset. Røgen af Grenene forjager ogsaa Sirrisser,
der saa ofte ere til Uleilighed.

   Æg kan Simpelmands Kone af og til afsee til Salg; men at
bevare Æggene af et Par Høns indtil de udgjøre en klækkelig
Deel er ikke altid saa let. Men Middelet er simpelt, nemlig at
lægge dem i Salt.

   Mod Rust paa Staalredskaber tjener at omgive dem med en
linnet eller ulden Lap, som er dyppet i en stærk Opløsning af
brændt Kalk og Potaske og igjen bleven tør. Men det aller-
bedste Middel er at bruge dem flittig. Det gjælder ikke blot om
Nøgler, som Ordsproget siger ere altid blanke naar de bruges.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE