HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843OM BLADET

   Med dette No., som, de 2 Extrablade iberegnede, udgjør Aar-
gangens 24, slutter denne. Det vil blive fortsat i samme Retning
og til samme Priis. Forat kunne virke noget, er Oplaget betyde-
ligt i vort Land, nemlig 4000, men dets billige Priis, l Sk. pr. No.,
gjør, at mange fleer Exemplarer end hidtil maae afsættes, forat
det skal kunne bestaae. Hvert No. fordrer til Trykning og Papir
et betydeligt Forskud, foruden de med et Blads Udgivelse for-
bundne Smaaudgifter, og alt dette skal nu ind i Skillinger for
bare at holde Forlæggeren skadesløs. For meget var det vel
heller ikke, om han erholdt noget Overskud for sin Resiko og
Uleilighed, hvorved han tillige vilde opmuntres til at spendere
noget paa Bladets Ære. Bladets Indhold gjør det dog til enhver
Tid anvendeligt;
og hertil kommer, at det kan bekommes heftet
hos Forlæggeren for 32 ß og indbundet for 36 ß, Porto iberegnet.
Til denne Priis kan det altsaa forsendes hvorsomhelst, naar Re-
qvisition skeer enten direkte til Forlæggeren eller gjennem Post-
d.IV,b.6,s.124   kontorerne. Almueskolerne og enhver Anden ville saaledes kunne
erholde en billig Læsebog, der i sit Indhold udelukkende er prak-
tisk og angaaer vor Arbeidsklasse. Passende Bidrag modtages
med Erkjendtlighed; og skulde man fra en eller anden Egn holde
det hensigtsmæssigt, at Afhandlinger af en speciel Materie ud-
bredtes i denne (f. Ex. om et Sogneselskab eller Enkeltmand i
Fiskeriegnene vilde belære disses Beboere i denne deres Drift)
da vil Udgiveren besørge saadanne udgivet i et Extranummer til
en Priis af 5 Spd. for 800 Expl. og for l000 eller flere forholds-
viis mindre. Der faaes vel l000 Expl. for de 5 Spd.; men det
turde vel ogsaa være i Forfs. Hensigt, at de øvrige Par Hundrede
bleve til Udbredelse andetsteds. Politimesteren i Kristiania lod
saaledes sin Artikel i Morgenbladet om Betleriet dersteds ud-
brede inden den Klasse, den egentlig angik, i et Extrablad.
   Udgiveren og Forlæggeren takke Bladets Velyndere og Ud-
bredere og navnlig Selskabet for Kristiania Byes Vel, der lader
et betydeligt Antal uddele gjennem Almueskolelærerne. Ligesaa
anbefales Bladet til Dhrr. Postmesteres ufortrødne Fremhjælp.
"Fattigmanden", som det endnu ofte kaldes, trænger til enhver
Beskyttelse og Understøttelse. Uopholdelig Remisse af denne
Aargangs Kostende er derfor nødvendig, ligesom vi udbede os
Abonnement af Arbeidsklassen selv, af dem, som sysselsætte den,
af Bonde og Borger, af By- og Sogneselskaber, Bogsamlingsfor-
eninger, Præster, Værksejere, Haandværksmestere og af Enhver,
som har Arbeidsklassens Oplysning og Velfærd kjær og 2 Skilling
tilovers hver Maaned for et Blad, som han jo kan give bort og
gjøre til et Sædkorn fra sin egen Haand, der maaskee slaaer an
mens hundrede andre gaae tilspilde. Det er gjennem Massen,
et Blad som dette især virker; men for at skaffe denne tilveje,
behøves, som sagt og let at indsee, Almeenhedens kraftige Under-
støttelse.

Henr. Wergeland.
Udgiver.
Bogbinder Barlien.
Forlægger. Boende i Storgaden.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE