HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843UDLAANINGSBIBLIOTHEKET FOR MENIGMAND

   Udgiveren henleder Læsernes Opmærksomhed her i Byen paa
en af Student Grøndahl stiftet og hos hans Fader Bogtrykker
Grøndahl beroende Udlaaningsbogsamling af Andagtbøger og op-
byggelige Skrivter,
der udlaanes for intet til Menigmand. Denne
fortjenstlige Indretning har fundet Sted i nogle Aar, men uden
at den er bleven paa langt nær saa benyttet som den fortjener.
Og dette er et slet Tegn, saafremt Uvidenhed om dens Tilværelse
ikke skulde være Aarsagen. Idet Udg. derfor underretter herom,
vil han ikke undlade at anbefale den paa det Bedste til flittig
Afbenyttelse. I et følgende Nr. skulle nogle af de Bøger blive
nævnte, som især fortjene at søges.   En skjændig Udaad er gjentaget Nætterne imellem 8 og 9 Nov.
og 1ste og 2den Dec., idet et Steenpostament til offentlig Nytte
ved Observatoriet, og saa stort, at mindst to Mænd har maattet
til, er væltet fra sin Plads. 10 Spdl. ere udlovede for Opdageren
og det er forbudt at fjerne sig fra Veien ind paa Observatoriets
Grund. Hvor dobbelt sørgeligt, at heller ikke Indretninger til
Folkets egen Nytte og Ære ere sikkre for dets Udskuds skadefro
Angreb -- disse Udskud tilhører enten den simplere eller en
Klasse, man endnu mindre kunde vente saadant af.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE