HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843BEKJENDTGJØRELSE

   D
et er først nu, da Adgang til Forsendelse med Posterne, ved
kongl. naadigst Resolution af 6te f. M., er aabnet for ovennævnte
d.IV,b.6,s.53   Blad, imod l/
8 Moderation i Portoen, at undertegnede Udgiver og
Forlægger have kunnet iværksætte nogen Indbydelse til Abonne-
ment, forat Bladet i større Maade kan forfølge sin Tendents og
sikkres sin Existents. Denne Indbydelse skeer hermed forbindt-
ligst til Enhver, som enten for egen Person eller for Almuskolers,
Værkers og Arbeidsklassens Vedkommende inden sin Kommune
vil interessere sig for Bladet. Snarest mulig Meddelelse herom
udbedes da indsendt gjennem de forskjellige Steders Postkontorer
til undertegnede Forlægger. Prisen er 1 Sk. pr. No., hvoraf et
omtrent hver 14de Dag vil udkomme, altsaa omtrent 24 om Aaret,
og Portotillæget, der tilligemed Abonnementet erlægges til ved-
kommende Postkontor, beløber sig til 3 Sk. pr. Aar. Hidtil ere
udkomne 9 No. og 2 Extranummere, der erholdes af Subskri-
benterne paa første Aargang. Ved Modtagelsen af det 12te Blad
udbedes Betalingen for den hele lste Aargang erlagt med 24 Sk.
Enkelte Blade erholdes for 1 Sk. hos Forlæggeren. Bladets
yderste billige Priis -- billigere end "Forklaringerne", hvoraf
der trykkes i tusindviis -- tillader for det Første ingen Rabat.
Hermed Bladet "For Arbeidsklassen" anbefalet enhver Menneske-
vens velvillige Fremhjælp!
Kristiania, den 15de Juli 1840.
Henr. Wergeland,
Udgiver.
(Boende ved Byens Kirkegaard).

Barlien,
Forlægger.
(Boende i Storgaden).


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE