HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 4. BIND: 1841 - 1843Lofthuus's Paagribelse og Bortførelse til Agershuus.
del 5
d.IV,b.4,s.104   ham, som frugtesløse paa ham. Thi han er som Fuglen, der flyver
og kommer uden Spor." Han tillægger dog: "Atter er en ny
Snare opsat, og hvoraf jeg med temmelig god Forhaabning venter
et lykkeligt Udfald, der ved næste Posts Afgang vil vise sig. Da
jeg, ifølge den høie Commissions høist respective Skrivelse og
foregaaende meddeelte Fuldmagt, samt Hr. Kammerherre og Stifts-
befalingsmand d'Adelers senere Tilskrift fremdeles med al op-
tænkelig Flid og yderste Stræbsomhed vedbliver at søge den mig
overdragne Commission bragt til Execution, og jeg ligesaalidet
er skrækket af Lofthuus's udspredte skammelige Trudsler, som
kjedet ved møisommelige Undersøgelser og mislykkede Anlæg,
venter jeg med godt Haab (det være kort eller længe), at udføre
min Fuldmagt til Kongens og Fædrelandets Bedste." Dette er
ligeledes under tre Segl sendt fra Lillesand til Christiania, hvor
Commissionen nu fortsatte sine Arbeider.


   Men det varede ikke saalænge før det lykkedes. Allerede
Torsdagen den 15de Marts om Formiddagen slog Lofthuus's Time.

   Natten mellem den 13de og 14de, Kl. 3, blev Lensmand Salvesen
tilligemed en Christian Neersten, som før havde været med ved
Forsøgene paa at fange Lofthuus, og to Mand indladt paa Gaarden
Møglestue i den Hensigt at gribe ham, om han næste Prækedag
maatte komme tilkirke. Han kom ikke; men Natten til den 15de
fik Capt. Hammer, der forklædt listede sig om i Omegnen, Øie
paa ham, idet han med et Følge af 8 -- 10 Bønder indfandt sig
paa sin Gaard, satte Speidere paa Loftet, og strax udsendte
ridende Patrouiller for at undersøge Veiene omkring Lillesand og
navnlig om nogen Fremmed var ankommen hertil. Da det var
blevet stille paa Lofthuus, fik Hammer de paa Møglestue Skjulte
ud, hvorpaa de ad Markveie sneg sig ned til Lillesand, hvor de
atter skjulte sig hos en Madame Christensen. Om Formiddagen
Kl. 10 kom Lofthuus med fire Mand til Lillesand i det naboelige
Ærinde, efter Bud, at see paa en Stud, der var blevet slagtet hos
Stenersen. Han bar da en Huggert i Haanden, og hans Følge
var forsynet med Knipler. Hammer knappede nu sin Kaarde
under Frakken, og gik fra Mad. Christensens Hus til Stenersens,
hvor han traf Lofthuus i Stuen. Efterat have hilset "venskabelig"
d.IV,b.4,s.105   paa Lofthuus, siger Hammer: "Nu, siden jeg har beseet Mad.
Christensens slagtede Ko, gad jeg nok see paa eders Stud, Hr.
Stenersen," hvorpaa de tre gik ned i Gaarden, hvor den almindelige
Diskurs om Slagt i Bommen forefaldt. De gik ind i Stuen igjen;
men da Lofthuus var bleven noget tilagters, formodentlig talende
med sin Vagt, som stod udenfor, fik Hammer Tid at bede en
Gjæstgiver Teilmann, som imidlertid var kommen ind i Stuen,
at gaae ud paa Trappen for at vinke Salvesen og hans Folk over
fra Mad. Christensen. Teilmann fik dog ikke Tid til at udføre
dette, før Lofthuus allerede var kommen ind i Værelset igjen.
Næsten øiebliklig viser Salvesen og hans Folk sig i Døren, og
i samme Nu styrtede Hammer sig over Lofthuus, forkyndende
ham "med brølende Stemme" Arrest. "Mine Medhjælpere -- siger
han -- anfaldt derpaa dette Rov som glubende Ulve og bandt
hans Hænder." Lofthuus's Vagt styrtede nok til paa hans An-
skrig, og gjorde nogle svage Forsøg paa at værge ham. Men de
gjorde det dog ikke imod den større og bevæbnede Mandsstyrke.
Med Kaarden i Haand oplæste Hammer sin Fuldmagt, slængte
et Exemplar til den forbløffede Vagt, og under Lofthuus's Be-
breidelser til dem, hvor nu deres belovede Liv og Blod var, og
Tilraab, at de skulde gjøre Bud omkring, slæbte de ham ned til
Stenersens Brygge, kastede ham i en færdigliggende Baad, og
roede alt hvad Tøiet kunde holde l/2 Miil til Kalvehavn i Homborg-
sund, hvor Salvesens større Baad biede paa dem. Under Seil
i en strygende Storm gik det nu afsted først til Mærdø efter
Lods og saa til Lyngøer, "flyvende fort som Christian tilforn over
Bjerge, Skove og Dale uden Spoer og Efterretning," saa de, næst
den Høiestes Beskjærmelse, kunde tilskrive Lodsen deres Red-
ning under en Fart, da Seil maatte skjærpes i et overhaands Veir,
og Livet voves for ikke at blive indhentede. Thi Vagten havde
efter Trudsler om Hevn, adspredt sig og gjort Anskrig; og paa et
hængende Haar vare de ogsaa blevne standsede før de kom vel
ud af Havnen. Medens de slæbte afsted med Lofthuus, ilede
nemlig en Lillesandsboer, Aanon Gregersen, forbi og skreg til
Matroserne ombord i et Stenersen tilhørende Skib, som laa paa
Havnen, at man nu kom med Lofthuus og at de maatte hjælpe.
Dertil gjorde de Folkets Børn ogsaa strax Miner, og vilde over
Rælingen i Baaden for at afskjære Veien. Men Rhederen stod
paa Bryggen og overskreg Aanon med haarde Trudsler om de
d.IV,b.4,s.106   rørte paa sig, og saa lode de da af. Hele Dagen, medens Baaden
med Lofthuus i pilede afsted østerefter, saae de Baade sætte ud
fra Landet, hvide krængende Seil, ikke lette at skjelne fra Bøl-
gernes Fraadekamme; men den ene sakkede agterud efter den
anden i det stærke Veir, saa de i Behold naaede Lyngøer Kl. 6 1/2
om Eftermiddagen. Lofthuus, der havde lagt bagbunden paa
Bundtilierne, blev nu bragt i Huus Natten over under idelig Be-
vogtning. Der "ved Arrestantens Leie" skrev Hammer Kl. 11 om
Aftenen sin første Rapport og derfra daterede han den; men
den anden omstændeligere var han saa heldig at kunne utstede
fra Frederiksværns Fæstning den 17de Marts, hvorhen han ankom
med Baaden den 16de om Aftenen Kl. 6. Lofthuus blev der
overantvordet den Commanderende, Commandeur Grotschilling,
som lod ham sætte i Vagten og belægge med Jern, hvorpaa et
Iilbud affærdiges til Commissionen i Christiania med Indberet-
ning fra Hammer og Andragende fra Grotschilling om at der
maatte blive sørget for en sikkrere Arrest paa et andet Sted
"for en saa betydelig Fange." Tirsdag Morgen den 20de havde
Grotschilling Svar tilbage, at han skulde besørge Lofthuus sendt
tilvands til Drøbak, naar det alene kunde skee med fuldkommen
Sikkerhed, samt at man fra samme Dags Aften vilde være bered
til at tage imod ham i Christiania. For at være rigtig sikker, lod
da Grotschilling den armerede Skjærbaad "Elgen" lægge ud under
Lieutenant Reiersens Commando. Kl. 2 Natten til 22de Marts
seilede den af med Lofthuus og hans Tilfangetagere ombord, og
under Orlogsvimpel ankom han samme Dag Kl. 1 til Drøbak, hvor
Lensmanden i Agers Sogn, Knoph, modtog ham og uden Ophold
førte ham under stærk Bedækning til Agershuus. Der blev han
hensat i den nuværende Officiersvagt lænket til en Blok.
   Ti Aar efter sad han endnu saa. Da besøgte vor Advokat
Hjelm, som Student, ham. Han saae da gusten og medtaget ud.
Men han rystede sine Lænker og sagde med et flammende Blik:
"See! saaledes behandler man den Mand, som vilde befri Norge."
Den Opsigt og Deeltagelse, han vakte i Hovedstaden, hvorhen
hans Rygte var ilet foran ham, og som vedligeholdt sig under
hele hans tiaarige Arrest indtil Døden forløste ham, og man maatte
løse den egne graa Dragt af Liget, som man for de paaklinkede
Lænkers Skyld havde maattet gjøre til ham heel og med Knapning
paa Siden, havte udvidet hans Tanker om sig selv, men ogsaa
d.IV,b.4,s.107   hans politiske Blik. Han saae, at han kunde have spillet en endnu
betydeligere Rolle og være bleven endnu farligere for det Be-
staaende.
   Jeg er dog overbevidst om, at hans bittreste Øieblik var, ikke
da Porten paa Agershuus drønnede i efter ham, eller da Smeden
klinkede, men da han laa bagbunden paa Bundtilierne udsat
for Hammers og Salvesens Spot og triumpherende Blik. Der er
meget i deres efterladte Skrivelse, som gjør det meer end blot
sandsynligt, at de ikke have undladt, selv med Døden for Øie
i det overhaands Veir paa denne Maade at nyde sin Seier.Bøndernes Forbittrelse. Foged Dahls Indsættelse i Nedenæs
Arresthuus. Deputation til Frederiksværn.

  
           "Deraf bleve Bønderne atter opvakt
                 Til høiste Harme og Vrede.
           Nu vilde de komme med stormende Magt,
                 Ei længer om Retten at bede.
           I Freden saa burde man leve."
                             (En Vise om Lofthuus).

   Med Orkanens, med den stormdrevne Flammes Hurtighed i
Hedens tørre Straa, kom Budskabet om Lofthuus's Bortførelse
ud imellem Almuen. Den ene af de fire tappre Vagtkarle, hans
Tjener Tarald Berthougsen, løb strax op til Gaarden Lofthuus,
kastede sig paa sin Huusbonds Hest, og jog østefter igjennem
Bygderne, med det Sorgens Budskab, skrigende Folk sammen til
at sætte efter, og det samme gjorde de Andre tilfods, hver paa
sin Kant. I store Skarer strømmede Bønder allestedsfra til
Lillesand. Landeveiene mylrede, som Myrernes Stier, naar Tuen
er bleven rørt i sit Centrum. "Til Stranden først, til Stranden!"
Der rullede Bølgerne dem imøde med ingen bedre Trøst i sin
Drønen, end Ammens, der kun veed, med Gyngen og egne Raab, at
overdøve Barnets Skrig. Men hvorhen? Østefter var man reist
med ham. Og "Lofthuus igjen, før de have taget Livet af ham,"
var nu den første og eneste Tanke. Altsaa: "østefter, østefter
efter ham!" Baade satte ud: smaa, for at følge Sporet, en stor
d.IV,b.4,s.108   med 30 Mand i, for at befrie og hevne. Og østefter droge
Sværmene langs Kysten i travl Angst, som vandskye Hunde, der
løbe rundt Vandet, medens Byttet svømmer derude, eller som
Bølingen, der sandsesløs styrter afsted langs Kjernets Bred, som
for at standse Rovdyret, der svømmer over med Kalven. "Til
Fogden, til Fogden!" hedte det: "Han kan umulig være udenfor
denne Handling. Med hans Minde og vel paa hans nærmeste
Ordre maa den være skeet. Og har han saa ikke Ordre for
sig, saa -- -- -- "
   Dette var Tanken, som drev dem afsted. Den var endnu ikke
Beslutning om, hvad de saa vilde gjøre imod en Mand, de ellers
ikke ialmindelighed havde noget imod, skjøndt Lofthuus var ham
fiendsk. Altsaa først til ham. De mødtes af hans Budestikker,
hvori Dahl forkyndte Almuen, at Paagribelsen var skeet ifølge
høieste Bemyndigelse ved Commissionen og ikke ved ham.

   Dagen efter Fængslingen fik Dahl Nys om, at Almuen, uanseet
hans Budstikker, flokkede sig sammen, og at flere Sværme allerede
nærmede sig hans Bopæl. Han havde et Par Venner hos sig, og
gik ud med dem, for at undersøge dette. Da -- men lad ham
selv fortælle, hvad der hændte ham, saaledes som han samme
Dags Aften nedskrev en Beretning til Stiftamtmand Adeler om
sit Møde med den opbragte Almuehob og dens Forgribelse paa
hans Person.

"Underdanigst Pro Memoria.
   I Eftermiddag tog jeg en Tour til Fods til Konnestad, i Følge
med Hr. Major Juell, Hr. Geert Geelmeyden og Skipper Ove
Lindtvedt, i Tanke, af Gjæstgiveren sammesteds at erfare om
han havde fornummet nogle nye Bevægelser af Almuen. Da vi
kom hen til Bringsværdmoen, mødte os henved 60 Bønder, deels
af Raabygdelauget og deels af Øiestads Præstegjeld, som vi
standsede imod og hilsede til; de derpaa begyndte med største
Bitterhed at klage over den ugudelige Behandling (som de kaldte
det) mod Christian Lofthuus og hans Bortførsel, samt absolut
paastod, at denne hans Paagribelse maatte være skeed efter min
Foranstaltning som Foged, thi ingen anden kunde efter deres
Formening have befattet sig dermed. Jeg svarede dem, at den
kgl. Undersøgnings-Commission havde ene og allene foranstaltet
samme paa Grund af Hs. kgl. Majestæts allernaadigste Villie og
d.IV,b.4,s.109   Befaling. Dette, skreeg de i Halsen paa hinanden, var aldeles
ikke saa, samt provocerede mig at vise den kgl. Ordre, som jeg
svarede dem de kunde faae at see hos Deres Høivelbaarenhed i
Christianssand, desuden havde høibemeldte Commission udstedt
Placater under Deres Hænder og Signeter til Almuens Efterretning,
Som jeg vist troede vare opslagne paa Lillesand, efter det Rygte
jeg havde hørt. Alt hvad jeg med Sagtmodighed forestillede dem,
hjalp intet; de skreeg som afsindige Mennesker og fortalte at de
i Dag havde faaet Efterretning fra Merdø, at man der havde
været i Land med Lofthuus, og faaet ham paalagt flere Jern og
mere Reeb, saa at hans Hoved var opsvulmet, og de meente nu,
at han, som de sagde, var sprængt eller saa ilde medhandlet, at
han neppe kunde leve m. m. Efter saadan Behandling mod Loft-
huus kunde de ikke andet end forlange Arrest over mig, som
upaatvivlelig maatte vide af dette Anslag paa hans Person, om
ikke aldeles have foranstaltet samme.
   "Efter at jeg mere end een Time havde formanet og fore-
holdet dem, hvad Ansvar de paadroge dem ved at arrestere mig,
og i de meest pathetiske Udtrykke, min Invention kunde indgive
mig, advaret dem i Kongens allerhøieste Navn at afstaae fra
saadan ulovlig Adfærd, maatte jeg fremdeles høre deres rasende
Bulder og at de vedblev deres eengang fattede Beslutning.

   "De derhos i Hr. Major Juells, Hr. Geert Gelmeydens og Hr.
Lindtvedts Overværelse lode mig vide, at saadan deres Beslutning
ikke skeede af Had eller Uvillie til mig, thi de ærede mig som en
Mand, der havde viist dem al Retsindighed og Godhed i mit
Embede, men de troede at jeg havde foranstaltet eller havt
Kundskab om Lofthuus's Bortførsel, og følgelig maatte een lide
for de øvrige; fik de derimod General-Veimester Hammer, Lens-
mand Salvesen eller Christen Neersteen fat, vilde de hævne sig
paa dem langt grueligere, og da isaa Fald sætte mig paa fri Fod,
hvorhos de berettede, at de havde afsendt en Baad med 30 Mand
udi at forfølge disse og meente de skulle have dem indhentet
inden i Morgen.

   "Da jeg mærkede at jeg ingenlunde kunde undgaae disse ra-
sende Folk, hvis Mængde var nu voxet til 150, sagde jeg: at jeg
ingenlunde gik godvillig i Arrest, men vilde de vedblive deres
Forsæt, maatte de tage mig med Gevalt, hvorpaa efter nogen
Betænkning 6 a 8 Stkr. kom frem og lagde Hænder paa mig,
d.IV,b.4,s.110   imedens, de øvrige med Brølen og Skriig samtykte Arresten.
Jeg fulgte saaledes med dem til Konnestad, havende i Følge med
mig de 3de foranførte mine Venner1 da der skeede Holt imedens
Almuen bestilte en Hest for mig; jeg gik imidlertid ind i Stuen
og endnu foreholdt Almuen det betydelige Ansvar de paaførte
dem, og formanede dem at de skulde betænke sig vel og ikke
lade sig forføre af endeel taabelige Bønderdrenges Raaben, hvortil
de svarede, at dette maatte blive deres Sag, og at de havde
engang foresat sig dette og vilde have i Dag angrebet mig paa
min Gaard om de ikke havde truffet mig nu her.
   "Her randt nemlig nogle af mine Foranstaltninger i Tanke, saa
at de begyndte at tale imellem sig selv om Kongens Kasse, og
gjorde mig det Tilbud, at 8 Mand skulde afsendes for at forsegle
samme paa min Gaard; jeg svarede de fik gjøre hvad de ville
i sin Tid svare til; derefter sagde de at de ville følges med mig
til Tonnevold og der forblive i 2de Dage, at jeg kunde imidlertid
forsyne Alting, førend jeg blev arresteret, som jeg og overlod til
dem at forsvare; -- i Forveien havde jeg proponeret for Almuen,
at ifald de vilde sende 12 eller 24 Mand ind med mig til Christians-
sand, hvis Bekostning jeg selv vilde udrede, skulle disse faae at
see den originale kgl. Ordre til Christian Lofthuus's Paagribelse --
hvilket mit Anbud de plat forkastede. Da vi vare færdige at reise
fra Konnestad, men endnu sad i Stuen der tilligemed Hr. Major
Juell og Hr. Geelmeyden samt Lindtvedt, gjorde jeg endnu Al-
muen Formaning af afstaae fra deres desperate Foretagende og
lyste Kongens høieste Unaade paa de der lagde Haand paa mig,
samt erklærede, at jeg ikke reiste til Arresthuset, førend de
med Magt tog mig. Atter indfandt sig et halv Snees Stykker
som under de øvriges Opmuntring lagde Hænder paa mig, men
istedenfor at reise til Tonnevold efter deres egen Proposition,
dreiede de min Hest om og raabte af fuld Hals: ikke til Tonne-
vold, men til Arresthuset! Jeg fulgtes med dem i Følge med mine
Venner til Lenets Arresthuus, hvor jeg udenfor Døren atter for-
manede dem alvorligen, og i Kongens allerhøieste Navn forbød
dem saadan Molest, samt igjen declarerede at jeg ikke uden
d.IV,b.4,s.111   Gevalt besteg Arresthusets Dørterskel, hvorpaa, efter nogen Paus
af omtrent 1/4 Time, atter nogle lagde Hænder paa mig og fulgte
mig ind.
   "Det fortrydeligste var, at en Deel unge Drenge, som ophidsede
de ældre, fik maget det saa, at ingen af mine 3de Venner maatte
gaae ind med mig i Arresthuset.

   "Saaledes har nu den Lofthuusiske Skare taget Masken af og
viist hvad de fører i Skjoldet.

   "Deres Raab og Skrig indeholdt næsten ikke andet den hele
Tid, end at de vilde stride for Christian Lofthuus til sidste
Blodsdraabe.

   "Ved et uforfærdet og standhaftig Mod har jeg udstaaet denne
krænkende Behandling efter at jeg med alvorlige Formaninger
blandet med Sagtmodighed har forgjæves stræbt at afværge samme.

   "Med Glæde ville jeg nedlægge mit Liv for min Konges Tjeneste,
naar Almuens Rasenhed derved kunne standses, men desværre,
jeg troer ikke at dette Offer ville være fyldestgjørende, og at intet
uden alvorlige Midler kan forskaffe denne Egn Rolighed igjen.

   "Hvad denne rasende Færd har udøvet i Henseende til min
egen Person, tilgiver jeg dem af mit Hjerte, thi vel kan man
udlede Kilden hos en stor Deel af aabenbar Ondskab, men hos
mange har det vist skeed af en overvættes Dumhed og stor Armod,
derimod hvad de have udøvet imod mig som en Kongens tro
Tjener og Betjent da vil jeg knælende for min Allernaadigste
Konges Throne allerunderdanigst bede at deres Opførsel ved
denne Leilighed ikke maatte formere deres Brøde i andre Maader.

   "Af alt dette behager nu Deres Høivelbaarenhed at erfare,
hvorledes Tingene forholder sig her i Egnen, og jeg overlader
underdanigst til Deres høiere Eftertanke, at udfinde snare og
kraftige Midler til dette Ondes Dæmpelse.

Lehnets Arresthuus den 17 Marts 1787.
Dahl."

   Almuen erklærede ellers Fogden gjentagende, at, hvad den
gjorde med ham, skete aldeles ikke af nogen Uvillie mod hans
Person, men alene fordi han, uden at advare dem, maatte have
været vidende om Lofthuus's Arrest, og for at fremtvinge dennes
Befrielse. De lovede ham honet Behandling, hvortil de maaskee
i Fattigdom og Godtro regnede, at de af sit Sammenskud tilbød
d.IV,b.4,s.112   ham 16 Skilling i Diæt om Dagen, og Frihed saasnart deres
Maal var opnaaet. Forøvrigt tilstededes Ingen Adgang til ham;
otte Mand Vagt sattes ved Døren og Schythe paastaaer endog, at
Major Juell maatte hemmeligen tilpraktisere ham Skrivemateriale.
Imidlertid udfærdigede han, foruden ovenstaaende Indberetning,
tillige en Skrivelse til Undersøgelsescommissionen, som de paa-
toge sig at sørge for, af saadant Indhold:
   "Af 150 Almuesmænd er jeg igaar bleven tvungen til Arrest i
Nedenæs-Lehns Arresthuus, og denne Almue af forskjellige Sogne
forlanger, at Christian Jensen Lofthuus bliver dem udleveret
imod at de Een for Alle og Alle for Een, indestaae for hans
Persons Tilstedeblivelse indtil Sagens Udgang. De have forlangt,
at jeg herom vil tilskrive den kgl. Undersøgningscommission, lige-
som og, at de 4 Personer, som greb Christian Jensen Lofthuus,
og efter den Almuen givne sikkre Underretning skal ubarmhjertig
have medhandlet ham, maatte dem udleveres. Disse 4 Personer
ere General-Veimester, Capitain Hammer, Lensmand Aanon Sal-
vesen, Christen Nærsteen og David Natvig, som jeg underdanigst
indstiller til den høikongl. Undersøgningscommissions gunstige Over-
eielse, og tillige maa lige underdanig melde, at høibemeldte Com-
missions Nærværelse i disse Egne var høilig nødvendig i denne
Tid, da man ikke uden Grund troer, at en samlet Mængde af
Fjeldfolk er færdig at rykke ind i Fogderiet.
Hougerød 17de Marts 1787.
Dahl.

   Almuen udbeder Svar med det allerførste, da de paastaae, at
jeg ellers ikke bliver fri af Arresten."

   Ogsaa Sorenskriver Finne havde den 16de Marts havt et Besøg
af Almuesmænd fra Fjære Sogn; men de opførte sig, efter hans
eget Vidnesbyrd, høflig, og forlode ham, da han lovede at skaffe
dem Placater fra Stiftet, hvori Bemyndigelsen til Arresten godt-
gjordes. Disse begjærede han tillige underskrevne af General-
major Dietrichson og Biskop Hagerup, og han tilskrev ogsaa samme
Dag med Skibsleilighed, der just afgik med gunstig Vind, Cancelliet
om, at erholde lignende Placater under Kongens Haand, hvilket
han troede vilde være det eneste Middel til at stille Folket. Fra
Stiftet udstedtes ogsaa strax trykt Placat til at slaae op og ud-
deles, saalydende:
d.IV,b.4,s.113  

"Friderich Georg Adeler.
Herre til Gjemsø Kloster; Ridder.
Kongelig Majestæts Kammerherre og Stiftsbefalingsmand over Christianssands
Stift, samt Amtmand over Nedenæs og Raabygdelaugets Amter.

Gjör vitterligt: at den Arrest, som er foretaget af General-
Veimester Hr. Capt. Hammer og Lensmand Aanon Salvesen paa
Oprøreren Christian Jensen Lofthuus er skeet efter Hs. Maje-
stæts allerhøieste Befaling til Commissarierne i den anbefalte
Undersøgnings-Commission. Enhver Almues-Mand befales derfor
herved, at forblive i Rolighed ved deres Huse, og intet Sammenløb
at anstille, saafremt de ikke ville vente at falde i allerhøist-be-
eldte Hs. Majestæts Unaade og paa det haardeste at blive
straffede, da Oprøreren Christian Jensen Lofthuus ikke haver
at befrygte nogen Overlast, men at blive begegnet efter Lan-
dets Love.
"Den Ærekjærhed, Troskab og Lydighed, hvoraf den norske
Nation idelig har været bekjendt, forvisser mig om, at denne min
Ordre strax af enhver bliver efterlevet.
Christianssand den 17de Marts 1787."
   Den 19de Marts var allerede Skibet med Sorenskriverens Ind-
beretning i Kjøbenhavn, og den 23de hidkom en kgl. egenhændig
Placat, hvori Bemyndigelse til at arrestere Lofthuus, bekræftedes.

   Folkesværmen ved Arresthuset tiltog bestandig, sammenkaldt
ogsaa ved Budstikker, som Bønderne selv udstedte. Heelt op
i øvre Tellemarken sendtes disse. De kom vel for sildig, men
vakte dog nogen Bevægelse imellem Almuen. Da Lensmanden
i Sillejord reiste om i Aamodtsdal Sogn for at bekjendtgjøre
Stiftamtmandens Placat, traf han paa en af disse Budstikker,
hvori de derværende Venner af Lofthuus opmuntredes til at sende
Tinddølerne Bud og samtlige til da at sætte sig i Anmarsch til
Sammøde ved Helgeraa den 30te Marts, hvorpaa man skulde gaae
løs paa Frederiksværn, for med væbnet Haand "at sætte deres
Frelser paa fri Fod." I denne Budstikke, der var af 17de Marts,
anførtes Fogden Dahls Arrestation som et opmuntrende Motiv til,
at de Alle som een Mand skulde rykke ud "Man ur huset,"
som det kaldes paa Svensk, om almindelig Udmarsch fra Bygderne.
Mod Enden af Maaneden saaes ogsaa en Mængde Nissedøler,
d.IV,b.4,s.114   Fyrrisdøler og Treunginger i Skien, sværmende om og bandende
paa, "at de skulde tage Christian ud, om han var i hede Helvede."
Men dette var kun Stormens Efterdøninger.
   Den ved Hougerød Arresthuus forsamlede Mængde svoer, at
Fogden skulde sidde, til de fik Lofthuus igjen, og de raadslog
oftere, om det ikke var bedst at sætte Sorenskriveren ind til
ham, da de ogsaa nærede Mistanke til denne Embedsmand om,
at være medvidende i Lofthuus's Arrest, hvortil de paastode, at
den kgl. Ordre, om en saadan gaves, burde have været bekjendt-
gjort i Forveien. Han havde ofte Besøg af mere truende Natur,
end hiint første, Dagen efter Fængslingen. Af og til kom Sværme
bevæbnede med Knipler til ham, med den tydelige Hensigt at
trække afsted med ham; men han snakkede dem fra sig, be-
negtende at have nogen Deel i, hvad der var foretaget med Loft-
huus, og foreholdende dem, at han, om saa havde været, maatte
have handlet som skeet var, om han ikke, som overhørig Embeds-
mand, vilde sætte Livet ivove for Bøddelens Haand. Heller,
sagde han, vilde han da falde som Offer for sin Pligt, end for
deres Raseri. Han takker ogsaa i en Beretning Arendals Embeds-
mænd og Borgere, fordi de, "i denne Prøvelsens Tid," jævnligen
kom over til ham i Colbjørnsvig for at paasee, at Almuen ikke
forgreb sig paa ham; men forøvrigt kunde han "ikke betegne,
hvad han havde følt og udstaaet i Hedens ti Dage". Ved nogle
Venner i Arendal fik Sorenskriver Finne ogsaa et Iilbud afsendt
til Frederiksværn, med Advarsel til Lofthuus's Paagribere, at det
ikke var raadeligt for deres Livs Frelses Skyld, at de kom tilbage
til Egnen. Een af Medhjælperne var dog saa uforsigtig at gjøre
det; men de gjorde ham dog ikke videre, end at de satte ham
i Jern i Arresthuset, tilligemed to andre simple Karle, som de
havde Mistanke til. Det var Hovedmændene de vilde have fat
paa, og der er ingen Tvivl om, at det da havde gjældt disses
Liv. Paa et Rygte om, at Salvesen var kommen tilbage og skulde
holde sig skjult i Arendal, begav en halv Snees Bønder sig den
l9de Marts til Byfogden, med Begjæring om, at han vilde lade
ham efterlyse under Trommeslag, som den, der uden kgl. Ordre
havde, i Ledtog med Capt. Hammer, frarøvet dem Lofthuus. Den
følgende Dag kom der atter en Deputation; og da man ikke fandt
nogen Salvesen, lode de sig forlyde med at ville gaae til Christians-
sand og tage Stiftamtmanden med til Kjøbenhavn, hvor Kongen
d.IV,b.4,s.115   nok vilde skaffe Ret over hans Navns Misbrugere. Salvesens
Kone flygtede af Angst over Almuens Forbittrelse, som nu, under
Besøget i Arendal, for dog at faae en Syndebuk, søgte Beskjæf-
tigelse i at opspore en vis Gabriel Rostrup, der engang skulde
have yttret, at man burde skyde Lofthuus, om man ikke paa
anden Maade kunde faae ham fat.2 Imidlertid vare fire Mænd
af Øiestad Præstegjeld blevne afsendte med Fogdens aabne Brev
til Commissionen og for tillige at skaffe Underretning om, hvor-
ledes Lofthuus befandt sig og hvad han havde lidt. Den l9de Marts
meldte de sig hos Commandeur Grodtschilling i Frederiksværn,
foreviste Brevet, som han i Afskrift expederede paa sin egen
Haand til Commissionen, og bad om Tilladelse til at maatte see
Lofthuus, som de sagde, de havde hørt, skulde være gruelig mis-
handlet. "Da de saae ham, skriver Grodtschilling, tindrede Glæden
ud af deres Øine ved at see ham frisk og vel." Lofthuus bad da
Commandeuren om Tilladelse til at maatte sige dem, at de skulde
formane Almuen til at holde sig rolig, for ikke at fordærve hans
Sag; og det blev da naturligviis tilladt. Efter Grodtschillings
Raad gik nu To af de Deputerede tilbage over Land, medens de
andre To lagde ud østerefter tilbaads, for at røgte Ærinde, for-
synede med en Attest fra Grodtschilling om, at de havde talt
med Lofthuus og "opført sig vel og anstændig." Men uvis om
de virkelig vilde række frem, sendte Grodtschilling da saavel
ovennævnte Afskrift af Foged Dahls aabne Brev som en Ind-
beretning om dette Gesandskab fra hans Bevogtere. Den 21de
kom et nyt, bestaaende af 8 Mand, fra 3 af de nedenæssiske
Præstegjeld, hvilke det dog ikke blev tilladt at see Lofthuus, og
som, paa Grodtschillings Foreholdelse af deres rasende Adfærd
mod Fogden, svarede, at de ønskede at noget Værre ikke maatte
være passeret, imedens de nu vare borte, nemlig at Stiftamt-
manden skulde være bleven belagt med Arrest af Almuen, siden
Fjeldfolkene vare ved Deputationens Afreise i Begreb med at
rykke mod Christianssand. Grodtschilling giver ellers ogsaa denne
Deputation Lovord for dens Opførsel, og medgav den bekræftet
Gjenpart af Commissionens Ordre til Arresten. Lofthuus fik
derimod Tilladelse ti1 at tilstille denne en Skrivelse.
d.IV,b.4,s.116      Attentatet mod Adeler blev dog ved et Gesandtskab af sex
Bønder, som i Christianssand traf Militairvagten paa Benene,
ifølge Reqvisition fra Adeler af 18de Marts, for at sikkre Kongens
Casse paa Tønnevold, "indcirkle Hoben og beskytte Adgangen
saavel til Christianssand som til Arendal, og tvinge Almuen til
at udlevere Fogden." Fra Foged Dahls Fuldmægtig, Fridrichsen,
havde han modtaget Rapport om Almuemassens Tilvext omkring
Hougerød Arresthuus, samt at hverken Oplæsningen ved Major
Juell af hans Placat, eller dens Forkyndelse fra Prædikestolene,
ifølge Befaling fra Biskoppen, havde havt anden Virkning, end
at de fremdeles skrege paa at ville see Kongens egen Ordre.
Efter dette overlod Adeler imidlertid til Høistkommanderende,
Generalmajor Dietrichson, hvorvidt han maatte finde fornødent,
at gevorbne Tropper med de fornødne Feldtkanoner rykkede ud.
Dietrichson fandt det ikke overflødigt; thi Massen voxede idelig,
og Rygterne multiplicerede igjen baade dens virkelige Antal og
dens martialske Forsætter. Men i Garnisonens 80 Mand og i de
fire Compagnier Nationale, som kunde lade sig opbyde i nogen
Hast, og som ogsaa strax bleve opbudte, fandt Adeler ikke nok
Sikkerhed. "Hvormeget der kan stoles paa disse sidste," siger
han, "vil lettelig indsees". Han tilskrev derfor Undersøgelseskom-
missionen den 21de Marts om, gjennem Generalitetet, at foran-
stalte yderligere Forholdsregler, "der kunde beskjærme Hs. Maje-
stæts troe Undersaatter mod alt Overfald af denne sværmende
Hob," og foreslog den at sende et Iilbud til Kjøbenhavn med Under-
retning om Tilstanden. En Slags Borgerkrig i større Stiil, end
den berømte Paarsiske Fogedfeide paa Anholt, var i sit Udbrud.
Og den Tid var Stemningen imellem Folket og Militairet, især
fra Officierernes Side, langt mere bitter og spændt, end i vore
Dage. Det var altsaa nok muligt, at -- -- --Ansøgning fra Almuen. Fogdens Befrielse ved Militairet.
Almuemassens Opløsning. Efterdrøn i Tellemarken. Sværdet
lægges i Vegtskaalen.

   Før det kom til Udmarsch af Militairet, lod Adeler Bøndernes
Udsendinge adspørge til syvende og sidst, om de inden Øster-
d.IV,b.4,s.117   postens Afgang den følgende Dag, som var den 20de Marts,
vilde levere Fogden "ubeskadiget" tilbage i sit Huus, og bringe
Hovedmanden for hans Fængsling, en Torger Knudsen Ombli, til
Christianssands Fæstning. Men paa denne Indrømmelse vilde de
ikke indlade sig, før den kongl. Ordre til Lofthuus's Arrestation
blev dem foreviist; og Bekræftelsen herpaa kom først ud efter
Opløbets Ende i en Placat af 23de Marts. Den ved Arresthuset
forsamlede Almue var ogsaa netop nu, da den havde faaet Soren-
skriver Finne, med eller mod hans Villie, til at opsætte et For-
svarsskrift, i Form af en Ansøgning, til Kongen, mindre end
nogensinde tilbøielig til at give efter, uagtet de deri erkjendte,
at de havde forgaaet sig mod Fogden. De bade deri om Til-
givelse for denne Handling og om, at ingen Enkelt maatte lide,
siden de alle havde været enige i at tage denne Repressalie.
Concipisten fik dem kun ved Møie til at maatte forme Andra-
gendet om Lofthuus's Befrielse ikke som et Krav, uden hvis Ind-
rømmelse de vilde lade det komme til det Yderste, men som en
Indstilling til Kongens Naade, om han maatte stilles fri mod deres
Caution, indtil han blev sagsøgt og dømt. Forøvrigt erklærede
de, at de havde sendt Lofthuus til Kjøbenhavn, som en fornuftig
Mand, der kjendte og deelte deres fælles Forfatning og Hensigten
havde dermed ikke været anden, end paa en ordentlig Maade
ved Landsfaderens Naade at faae Ret, hvor Retten var deres:
Ret imod trykkende Embedsmisbrug, Ret imod Handelsunder-
trykkerne. Lofthuus, meente de, havde røgtet Ærinde, da han
havde bragt Forsikkring med sig tilbage om, at deres Klager
vilde blive hørte og undersøgte, naar de bleve ordentligen fore-
dragne, og der var dem saaledes vis Udsigt til, at deres Kaar,
formedelst ham, vilde for Fremtiden blive bedre. De havde
derfor samlet sig om Lofthuus, som deres Talsmand, og han havde
budsendt dem for at høre deres Anliggender, og saaledes sætte
sig istand til, med fuld Klarhed og virkelige Beviser, at tale og
handle for dem i denne Egenskab, saa Kongens naadige Tilsagn
kunde komme dem tilgode. Dette havde vakt deres Taknemmelig-
hed mod Lofthuus, saa Tidenden om hans Fængsling, hvorved de
maatte frygte for at see alle deres Forhaabninger om Lettelse
for de Byrder, som nu trykkede dem og vilde trykke deres Børn
i mange Led, tilintetgjorte, havde vakt deres heftigste Bekymring
og Bedrøvelse. De kunde ikke troe, at han var fængslet efter
d.IV,b.4,s.118   kongl. Befaling, saasom de ikke, uagtet mange Begjæringer derom
havde kunnet faae nogen saadan at see. I Heftigheden af deres
Sorg, havde de derfor grebet til at anholde Fogden, der ikke
havde underrettet dem om, at Lofthuus skulde fængsles, uagtet
han to Dage forud formeligen var bleven adspurgt derom, og han
efter Arresten havde ved Budstikker ladet bekjendtgjøre, at den
var skeet efter kongl. Ordre. De ansaae heller ikke nogen Anden,
end Fogden, berettiget til en saadan Handling, som de maatte
finde saameget mere forunderlig, som de havde gaaet i Caution
for ham, og denne var bleven antaget. At krænke nogen Mand,
uden Nødvendighed, var ellers ikke deres Hensigt, og allermindst
at foretage noget Opsætsigt imod Landets Love og Kongens Be-
falinger. Kun vilde de beskytte Lofthuus, som de vidste var ilde
anseet af Embedsmændene. Men "ialmindelighed -- endte dette
Indlæg -- nedlægge vi os under Ds. Majestæts Naade, som vor
Arveherre og Konge og som Guds Salvede, hvilken vi skylde
Liv og Blod".
   Af dette Andragende lovede Bønderne sig meget; og det var
dem kun om at gjøre, at faae det hurtigt og vel afsted. Iførst-
ningen skulde tusinde Mand overbringe det til Kongen, saa
tohundrede og tilsidst To af hvert Sogn. Men da Sorenskriveren
forestillede dem, at Mængden intet gjorde til Sagen, og foreholdt
de Ældste, som havde Børn, at de vel ikke vilde antage det for
godt, om En af deres Sønner samlede Hundrede for at tvinge
sig noget til, og at Kongen jo var Landets Fader, blev det ved,
at fire Mand skulde reise, og først til Stiftamtmanden for at er-
holde hans Erklæring. Valget skulde der gaae for sig; men da
Ingen vilde reise, bade de baade den arresterede Foged og Soren-
skriveren om, at opnævne Overbringeren, hvilket disse dog ikke
vilde indlade sig paa. Siden hørte man kun, at nogle gik om-
kring og samlede Reisepenge ind; men derved synes det ogsaa
at være bleven.

   Major Juells Oplæsning om Morgenen den 20de Marts af Stift-
amtmandens Opfordring til Fogdens Løsladelse var ogsaa bleven
forgjæves, saa høitidelig den end skete udenfor Arresthuset, med
Fogden selv bag Gittervinduet, og under Assistence af den midler-
tidige Foged og en Lieutenant med to Underofficierer. Almuen,
som da kunde beløbe sig til en 150 Mand, erklærede, at de ikke
satte Fogden paa fri Fod, før de fik Lofthuus og hans Paagribere
d.IV,b.4,s.119   udleverede, og de tilstedede kun Samtale med Fogden, under
deres eget Paahør. Udpaa Eftermiddagen negtede de ogsaa dette,
og nærmede sig strax, da det lod til, at der fandt Meddelelse
Sted mellem Majoren og den Arresterede gjennem Gittervinduet.
Da skal Sværmen, som ved Middagstid anslaaes til omtrent 500,
have beløbet sig til 300, ligesom det ogsaa sagdes, at en stor
Samling fandt Sted oppe i Frolands Sogn. Mange af disse siges
at have været fra de østre Sogne, fra Holt, Tromø, østre Moland,
ja endog fra Gjærestad og Søndeløv, ligesom man mellem dem
fra Omegnen, der gik fra og til, bemærkede Fiskere, Strand-
siddere og Skippere. Alle vare bevæbnede med store Stokke
eller Svolke, hvoraf nogle tydeligen vare indrettede mere til Kamp,
end til Vandring. Løst Pak og halvvoxne Drenge manglede natur-
ligviis heller ikke, og disse gjorde da, som altid, meest Qvalm.
   Samtalen gjennem Vinduet med Fogden gik ud paa, at meddele
ham Stiftamtmandens Ordre til at tilstede, at den kgl. Casse blev
aabnet, optalt og deraf udtaget til Militairets Behov, som man
nu saae maatte sættes i Virksomhed; og han fik da Leilighed,
siden Cassen paa det nærmeste var tom, til at give Anviisning
paa et Par hundrede Daler udestaaende Skatterestancer hos Lens-
mand Ole Wold, hvilke da ogsaa strax bleve hævede og Credit
aabnet i Arendal for det Manglende. Til Krig hører nemlig, som
man af den store Frederiks Udsagn veed, ikkun tre Ting, der
ere eet og det samme, nemlig Penge først, saa Penge og saa
atter Penge.

   Og nu brød den løs, og man skyndte sig saameget mere som
man i Christianssand ikke vidste andet, end at Lofthuus endnu
hensad i Frederiksværn, hvorfra han muligens kunde komme eller
blive taget ud. Den 21de Marts marscherede Generalmajor Die-
trichson selv af fra Chr.sand med 82 Mand Gevorbne, i hvis
Sted han efterlod 100 Mand Nationale, under Major Wiwets
Commandantskab, samt med et Compagni nationale Grenaderer,
og to Feldtkanoner med deres Betjening, og ankom den 23de om
Aftenen, "efter utrolig Møie og Fatigue i det fast ufremkommelige
Føre," til Gaarden Rød og Natvig i Øiestad, hvor Natteqvarteer
toges. Men nu maae vi lade Generalen selv tale i sin Bulletin
fra Arendal af 28de Marts til Generalitets- og Commissariats-
Collegiet i Christiania, da Slaget ikke alene var vundet paa
Marken, men ogsaa i sine Følger.

d.IV,b.4,s.120      "Efterat -- siger han -- jeg havde noksom informeret mig om
Bøndernes Tænkemaade, at de ikke godvillig vilde udlevere
Fogden, og efter at jeg havde brugt adskillige Mojens til at sætte
Splid imellem dem, og endelig saaledes ladet udsprede Trudsler
af Ødelæggelse etc. betjente jeg mig af Morgenstunden, og efter
at den utrættelige Major v. Juell om Natten med sit Compagnis
kjække Soldater, som vare posterede i Sandstøe i Nærheden af
Arresthuset, havde forskaffet os Baade, satte jeg med 2de Feldt-
kanoner, Artilleriet, og de 2de Grenadeercompagnier over Nede-
næs Elv til Arresthuset, hvor vi debarquerede, og forefandt dog
allerede til en 8 a 900 Bønder samlede; da den øvrige Hob som
Dagen tilforn skal have været til 2000 ikke var ankommen. Jeg
forlangede at 2de af dem maatte komme ned til Elven at tale
med mig, hvilket og skeede, da jeg tilspurgte dem, og i Hs. Maje-
stæts høieste Navn paalagde dem, i Følge Stiftets Requisition, at
udlevere Fogden, hvortil de svarede, de gjorde det ikke, men
vilde vi have ham, saa kunde vi tage ham, da jeg svarede, det
skulde og skee. Jeg lod derpaa Artilleriet placere paa et beqvemt
Sted, og lod Grenadeercompagnierne med høireom! rykke opad
Bakken, og marcherede selv foran, og fattede Post mellem Arrest-
huset og de samlede Bønder; de ansaae vores Anrykkende med
en Slags Bestyrtelse, og ved Ankomsten toge de fleste Hatten
af, men da en af dem med megen importunité stillede sig frem
med Hatten paa, sagde jeg temmelig alvorlig til ham i det jeg
viste ham Pistolen: "jeg skal lære dig at vise Respect for Kongens
Folk," hvorpaa de alle raabte: "Hatterne af!" Jeg tilspurgte dem
da atter, om de godvillig vilde udlevere Fogden, hvortil de svarede
Nei; men vilde jeg have ham saa kunde jeg tage ham. Jeg for-
langede altsaa Nøgelen til Arresthuset, hvortil de svarede: de
vidste ikke hvor den var. Jeg greb derpaa til en Øxe, som jeg
til den Ende havde forsynet mig med, og slog til Døren; men
da den var for stærk, leverede jeg Øxen til en af de nærmest
staaende Grenaderer, hvilken vist med en Grenadeers fermitée
tracterede samme, og da den end var for stærk, kom Sergeant
Gaarmand af mit Regiment, tilligemed en 3 a 4 Soldater med
et svært Træ, og dermed stødte Døren op, da jeg gik ind, og
tog Fogden ved Haanden og ledede ham ud til Almuen, sigende:
"her er Eders Foged, har nu nogen Lyst at lægge Haand paa
Ham, kan de gjøre det, men jeg befaler Eder i Kongens høie
d.IV,b.4,s.121   Navn ikke videre at forgribe Eder paa Ham eller Nogen," og
hvorpaa Fogden med en standhaftig Frimodighed traadte ind
imellem Hoben, og tilspurgte dem, hvad ondt han havde gjort
dem, og om de havde noget over ham at klage? hvortil de een-
stemmig svarede: han havde aldrig gjort dem noget ondt, og de
havde intet over ham at klage, men havde alene arresteret ham
i den Tanke derved at faae Christian Lofthuus tilbage.
   "Foruden Fogden udtog jeg og af Arresten, Under-Lensmanden
David Natvig og Landværns-Soldat Gunder Valle, hvilken første
de havde sluttet i Jern, og arresteret den sidste i et Huus i Nær-
heden, da de ikke vilde sætte ham i Arresthuset siden han var
Militair, og begge disses Forbrydelse mod dem bestod derudi,
at de havde været Capt. von Hammer behjælpelig at bringe
Christian Lofthuus til Frederiksværn. Endelig udtog jeg og et
ungt Menneske, navnlig Raastrup, som de og havde arresteret,
fordi han havde brugt Trudsler mod deres Helt Lofthuus. Jeg
traadte derpaa op til den samlede Bondehob, og saavel med
truende som bevægelig Tiltale, forestillede dem deres formastelige
Foretagende, tilraadende dem at begive sig i Stilhed og Rolighed
til deres Hjem og Forretninger, som de havde forsømt og saa-
ledes i allerdybeste Underdanighed at underkaste sig Monarchens
allerhøieste Villie, hvilket de (og jeg kan bevidne med grædende
Øine) belovede. Jeg lod derpaa de skarpladte Kanoner (dem
jeg dog aldrig tænkte at betjene mig af) saavelsom de skarpladte
Geværer i Almuens Paasyn affyre, hvilket foraarsagede dem en
øiensynlig Frygt, og bestyrkede den Tro, at disse farlige An-
stalter havde været indrettede til deres Fordærvelse. Jeg ilede
derefter at undsætte Arendals By forinden Bønderne kunde naae
samme, da de ikke alene i de urolige Dage der havde begaaet
adskillige formastelige Udsvævelser, men endog truet Byen og
Borgerne med Ulykker, og saaledes er jeg nu her indqvarteret,
og tør jeg vel sige, at aldrig nogen gevorben Guarnison er i
nogen By med større Glæde bleven modtagen, og i Dag tracterer
Borgerskabet den ganske Commando, og forbliver jeg paa dette
kjære Sted, indtil jeg faaer Forvisning om at Roligheden er retableret,
og har jeg forlagt Hr. Major v. Juell med sit Compagni i
Grømstad, for at kunde have ham ved Haanden; ligesom Hr. Lieut.
v. Dietrichson senior er forlagt med Hr. Major v. Wivets Compagni
paa Landvig for at spærre Bønderne Veien til Christianssand
d.IV,b.4,s.122   om de mod Forhaabning endnu ikke skulde være rolige, som jeg
dog vist formoder; ligesom og henlagt en Commando af en Under-
officier og 16 Mand til Ladestedet Lillesand, hvor Fru Hammer
er boende som og af de rasende Bønder er bleven truet.
   "Jeg gjør mig fuldkommen forvissed det høie Generalitet Høi-
gunstig vil betragte denne min Rapport, ikke som nogen Merite
jeg gjør mig af, med en regulair Magt at have intimideret nogle
Hundrede elendige, skjøndt rasende Bønder, men alene anseer
samme som en Følge af de Pligter med hvilke jeg finder mig
forbunden alt omstændelig at indberette.

   "Der er Ingen som paatvivler, at den retfærdigste Regjering,
jo vil kræve Regnskab af, Eed, Tro og Lydighed overtrædende
Undersaattere; men især af Hovedmændene saavel i den første
som sidste Revolte, og hvilke jeg vel med Tilforladenhed kan
opgive, men især Stiftet opnævne, og ifald saadant skulde skee,
anseer jeg det for min Pligt jeg som her i Landet saa fuldkommelig
bekjendt, giver mine ringe Tanker tilkjende, nemlig at en 4 til
600 af de Norske gevorbne Tropper med en 16 til 24 Artillerister
maatte vorde hidsendte, for om hans Majestæt befaler at be-
mægtige sig Oprørerne til velfortjent dog allermildest allernaadigst
Afstraffelse, da forinden vist ingen Rolighed i Landet vil finde
Sted; og skulde jeg, (hvilket jeg dog helst ønskede mig befried
for) kunde ansees som den, der kunde overdrages et saadant
Foretagende, skal Eed og Pligt, samt den yderste Lemfældighed
altid blive mine Ledere, men i det øvrige maa jeg tilbede mig,
heller hvem dertil maatte blive befalet, fuldkommen Disposition
at handle efter Omstændighederne uden Skaansel.

   "Den overmaade dyre Tid og Mangel af Levnets-Midler, da
Bønderne har fortæret alle disse Ting i disse Egne, har gjort jeg
har maatte indkjøbe Levnetsmidler for Soldaten, da det er en
pour Umulighed, at nogen Soldat kan opholde Livet her i Egnen
paa denne Tid, om man end gav ham 12 til 16 &bmskilling; daglig, og saa-
ledes holder jeg Soldaten i deres Travallie ved Mod og Munter-
hed; men de værdige Officierer3 veed jeg ikke paa hvad Maade
jeg tør understøtte, uden alene at have givet dem et Forskud,
d.IV,b.4,s.123   underdanigst indstillende til det høie Generalitet at determinere
hvad jeg bør, efter deres Charges Medfør, tillægge enhver daglig,
ei at tage i Consideration den Møie og ivrige Bestræbelser de
efter deres Pligter har udvist og udviser; men alene at de maa
blive ruinerede om de ikke naadigst vorder understøttede, da jeg
hellig kan bevidne, vi ikke har haft eller kan faae et tarveligt
Maaltid Mad under 32 til 48 &bmskilling;. Til hvilken Ende og i hvilken
Forhaabning en Liste over de samtlige Hrr. Officierer herved
underdanigst nedlægges.
Arendal den 28de Marts 1787.
Dietrichson."

   "P. S. Just i dette Moment da Posten skal afgaae indløber
mig vedlagde tvende Breve4 fra Hr. Stiftamtmand Kammerherre
de Adeler, hvilke sætter mig i en uventet Bekymring, da uagtet
jeg paa det fuldkomneste holder mig forvisset om Bøndernes
Rolighed her i Egnen, og at jeg aldrig troer de for nærværende
Tid griber til nogen Opstand, kunde det dog blive mulig naar en
Flok af Fjeldbygderne lod sig tilsyne, de da igjen kunde lade sig
forføre, hvorved saavel Arendal som Christianssand vilde have
at resikere, og i hvilken Befrygtning Arendals By har anholdt om
at maatte beholde endeel af den herværende Guarnison og ganske
frasagt sig de Nationale, befrygtende disse i Tilfælde mod deres
Forældre, Slægt og Venner ikke skulde gjøre den fornødne Resi-
stance; og da jeg finder deres Forlangende høist billig, afgaaer jeg
i Morgen, tilligemed Artilleriet og det første Grenadeercompagni
til Christianssand, efterladende Hr. General Adjudant von Suckow
med det 2det Grenadeercompagni til Bedækkelse har i Byen, men
selv opholder jeg mig i Grimstad, for snarest at kunde være ved
Haanden med den nationale Forstærkning, naar og hvor meest
maatte fornødiges. Underdanigst indstillende om det høie Gene-
ralitet efter den af mig gjorte proposition maatte finde for godt
at foranstalte nogen Understøttelse, der da uomgjængelig med
d.IV,b.4,s.124   alle fornødne proviant Sorter (saasom Kjød, Flesk, Erter, Gryn,
Smør og Ost) maatte være forsynet, da her intet som forhen
meldt, er at faae, og ifald, det høie Generalitet, skulde have
noget mig at befale, udbeder saadant her til Arendal at maatte
adresseres for først at aabnes af Hr. General Adjudant von Suckow
som Høist-Commanderende i min Fraværelse."
   Den 31te Marts kom Dietrichson, til Adelers store Glæde, i god
Behold tilbage til Christianssand, efterat have efterladt Suckow
med de Gevorbne i Arendal, med saadan Instrux af 28de Marts:
"Af hvad som ved Parolen er bleven befalet, vil Hr. General-
adjutanten let indsee, at Conjunkturerne udfordre, at jeg med
Artilleriet og det første Grenadeercompagni i Morgen maa for-
lade Arendal, for at lade de sidste afgaae til Christianssand og
selv efter Omstændighederne, opholde mig i Grimstad, for med
de der staaende nationale Compagnier, i Tilfælde, paa fornødne
Steder, at kunne være vedhaanden. Jeg overleverer saaledes
til Hr. Generaladjutantens Disposition og bekjendte fornuftige
Indsigt Overcommandoen her i Arendal, paa hvilket Sted Hr.
Generaladjutanten vil bruge den Magt og Myndighed, Hs. Maje-
stæts souveraine Magt og Byens Sikkerhed uomgjængelig maatte
udfordre, saaledes: At om Bønderne, som de noksom har for-
sikkret, holde sig rolige, de da paa ingen Maade vorde ilde be-
gegnede eller molesterede; men skulde Bønderne med en Slags
befrygtende samlet Magt søge, at tentere noget Ondt med Byen,
og Assistence fra Repræsentanterne blive forlangt, har Hr. General-
adjutanten i Hs. Majestæts allerhøieste Navn og til Byens Sikkerhed
og Forsvar, med yderste og muligste Forsigtighed og Lemfældighed
at søge at intimidere den rasende Almue; men naar dette ikke vil
hjælpe, da med Ild og Sværd at afholde og afværge al intenderende
Ulykke og Overfald, og dertil opfordre Byens Borgercompagni til
at være assisteerlig, og hvorom Byfogden fra mig er tilskreven."

   Men det forblev stille. Enkelte smaa Samlinger høiere oppe
i Districtets Fjeldegne afbrød ikke Roligheden, hvortil Visheden
om, ikke at kunne naae Lofthuus, inden Agershuus Volde, vel
bidrog meest. Den forstyrredes kun af et gevorbent Regiments
Trommer, som Generalitetet i Christiania sendte derhen med
4 Kanoner østerfra, for ganske at ave Lofthuus's modfaldne
Venner. De af disse, som havde den sletteste Samvittighed, for-
d.IV,b.4,s.125   medelst sin Virksomhed, "stak paa sig," som det hedder, da de
hørte dem. I Nedenæs var det at oversprøite den nedbrændte
Tomt; men ikke saa i Bradsberg Amt, hvor Misfornøielsen endnu
længe skjød Flammer iveiret. Did til Tellemarkens Dale kom
Efterretningerne først seent. Lofthuus var saaledes alt paa Agers-
huus, da en af hans Budstikker, hvori han yttrer Frygt for at
blive ombragt ved Forgift, og Ønsket om, at tage sin Tilflugt til
Tellemarken, kom didhen. Budskabet om hans Fængsling kom
nu, og samtidig med dette sattes en Cautionsskrivelse i Circula-
tion Dag og Nat, hvori Tellebønderne tilbøde at skaffe Lofthuus
tilstede, naar Øvrigheden krævede det, paa Betingelse af, han
skulde udleveres dem. I den Anledning holdtes et Møde i
Hitterdal, der siges at være afgaaet, "som en polsk Rigsdag."
Nogle vare af den Formening, at Lofthuus maatte reddes, om
det skulde koste Liv og Blod, Andre, at man først skulde afsende
Deputerede til Stiftamtmanden. Nei til Kongen, meente Nogle;
Laugretten skulde reise, osv. Og saa blev der da intet, hverken
af dette eller af nogle andre Møder, som afholdtes ved Kirkerne.
Justitsraad Clouman, som indberetter dette under samme Dato,
som Generalmajor Dietrichson vandt sit Slag ved Nedenæs Arrest-
huus, ender sin Skrivelse til Moltke med følgende Tirade: "Ds.
Høivelbaarenhed vil af dette og flere af Almuens sværmende
Foretagender erfare, hvor tilbøielig den er til en Opstand, saa-
længe denne Sværmer (Lofthuus) gives Tøilen. Det var derfor
at ønske, at ifald det forholder sig rigtig om hans Arrest, han
og hastig blev ryddet afveien; thi hvis ikke, vil jeg ei længe
svare for Tellemarken, da dens republicanske Aand mere og mere
tilvoxer, saa man med al Vogtsomhed ei længe skal blive istand
til at hindre Udbrudet." Amtmand Moltke beretter ogsaa for-
skjellige Træk af Tellebøndernes Enthusiasme for Lofthuus. Saa-
ledes, at da Ordren til Lofthuus's Heftelse, under hans Besøg i
Tellemarken i Høsten 1786 blev oplæst ved en af Kirkebakkerne,
traadte en Døl, ved Navn Tarje Jon, frem og raabte, at Alle
som een Mand vilde forsvare Lofthuus.5Mod Tellebønder havde
d.IV,b.4,s.126   Dietrichson neppe vundet sin Seier for saa godt Kjøb. Men
fordi han nu havde faaet den for det, fik han og Stiftamtmanden
en Vise atpaa af den Natur, at der blev udlovet 50 Rdlr. for den,
som kunde opdage Digteren.

                 "See, Generalen kommer fra Feldten!
                 See bag i Baaden, der sidder Helten!
           Op alle Mænd! Til Glæden lad Tonerne være stemt!
                 Sjung om den Fare, hvori han svæved,
                 Om Fienden sit Sværd mod ham havde hævet,
           Og Flinten ei var tillykke derhjemme paa Bjelken glemt."
                       osv.

   Og om Stiftamtmanden:

                 "Gjør Plads for Stiftamtmand! see, han er kommen!
                 Vagt i Gevær! Og rører ved Trommen!
           Heji bomblebom bom bom bom, bomblebom bom bom!"
                       osv.

   Smøreriet bærer, som man seer, alle Mærker paa at være
kommet fra Almuemassens egen Midte. Og den var lofthusiansk
i selve Christianssand.April Maaned. Urolighederne stilne af. Militairet trækkes ind.

   Den nedenæssiske Almue angrede, hvad den havde gjort imod
Fogden, Krigsraad Dahl. Dette og Visheden om, at Lofthuus be-
fandt sig i Forvaring paa Agershuus virkede nedstemmende paa
dens Gemytstilstand. Grodtschilling i Frederiksværn, som, efter
hvad der forebragtes ham, havde frygtet for et forenet Anfald
fra Vest og Nord paa det fra Landsiden aabne Frederiksværn,
kunde derfor, da han den 30te Marts fik Efterretning om Fogdens
Befrielse, permittere Forstærkningen, som han havde indkaldt,
og tage Ladningen af Kanonerne. Og samme Indflydelse havde
Efterretningen om Lofthuus's Ankomst til Agershuus paa Telle-
bønderne, der synes at have villet vove Alt for at tage Lofthuus
ud af hans midlertidige Arrest i Frederiksværn. Efterretningen
om hans Fængsling havde, efter Justitsraad Cloumanns Beretning,
vakt "en heftig Brusen i Almuens Blod" i de Egne, navnlig i
d.IV,b.4,s.127   Nissedal og Triungen, saa "alle Mand bevægede sig strax til et
Tog, for at udrive deres formeente Skytsengel af Arresten;" men
de vendte nu tilbage paa halv Vei "med veemodige Sukke," frygt-
somme, siger han, for at Christian skulde blive ombragt ved Gift,
og forbittrede over den haarde Medfart under hans Paagribelse.
Med Morgedølerne "saae det endnu værre ud." De havde strax
holdt en Samling, hvori det var bleven besluttet, at hver Mand
skulde reise sig for at befrie Lofthuus; i Helgeraaen skulde de
samles, og ikke mindre end 10 Rdl.s Mulkt, som de "selv agtede
promte at exeqvere," var bleven fastsat for Enhver, som holdt
sig unna. Men ogsaa disse Bevægelser stillede af ved Efter-
retningerne om Lofthuus's Bortbringelse fra Frederiksværn og
Rolighedens Tilveiebringelse i Nedenæs, hvorhos Amtmanden
Grev Moltkes Forsikkring om, at et nyt Sportelreglement vilde
emanere, ogsaa synes at have beroliget Gemytterne. Det blev
ved, at fire Mænd af Hvidesø og Sillejord Præstegjelde tilskrev
Commissionsmedlemmet, Laugmand Colbjørnsen ved en Afsending
om, at bevirke en Undersøgelseskommission nedsat i Skien, hvor
det skulde vorde Lofthuus tilladt at vidne som Ihændehaver af
deres Dokumenter, for at forklare baade sin egen og deres Sag.
At de kgl. Plakater af 23de og 30te Marts overalt bleve oplæste
fra Prædikestolene i begge Amter i de mange Helligdage i Paasken,
som indtraf i Begyndelsen af April Maaned, bidrog ogsaa meget
til, at Almuen overalt frafaldt enhver Tanke om Voldsomhed.
Den eneste Samling, man veed om, i April Maaned var en den
6te April hos forrige Lensmand Jakob Ølmsvig i Vrængen, som
Bønderne vilde tvinge til at skrive for sig. Forøvrigt berettes sam-
tidigen fra Nedenæs og Bradsberg Amter, saavelsom fra General-
major Dietrichson, at Alt nu i Midten af April Maaned var roligt.


   Man skulde imidlertid ikke troe, det havde meget at betyde
med Roligheden efter de militaire Forføininger, som bleve tagne
kort efter. Thi vel havde Generalmajor Dietrichson troet, at
kunne strax ved sin Tilbagerykning til Christianssand, med det
ene Grenadeerkompagni, aftakke 50 Mand af Major Juells Com-
pagni i Grimstad og 70 Mand af Major Wivets Compagni, der
kantonerede paa Landvig, under hans ældste Søn, Lieutenant Die-
trichson, ligesom og det i Arendal efterladte Grenadeerkompagni
midt i Maaneden rømmede Byen, efterat Magistrat og Repræsen-
d.IV,b.4,s.128   tanter havde frafaldt sit Andragende om Garnison; men Maaneden
gik ikke til Ende, før Cancelliet paany opskræmmedes af en Ind-
beretning fra Adeler om nye befrygtede Uroligheder imellem
den simplere Almue og Strandsidderne, hvorefter Tropperne da
paany kom i Bevægelse. Det danske Generalitets- og Commis-
sariats-Collegium anordnede derfor, under 28de April, igjennem
det norske i Christiania, at Generalmajor Dietrichson, uden Ophold,
skulde lade et sluttet Grenadeerkompagni afgaae som Garnison til
Arendal, og Ordre til Troppernes Opbrud paany afgik da den
5te Mai til Oberst Hesselberg og den 10de til Generalmajor
Dietrichson. Man maatte hente Hjælp udenfor Stiftet da de
Nationale kun vare lidet at stole paa, og Adeler var altfor bange
for at blotte Chr.sand formeget.
   Imidlertid kom denne Forstærkning forseent. Aanon Salvesens
pludselige Optræden i Arendal, i en ny Værdighed, gjorde hur-
tigere Hjælp nødvendig. Han troede Gemytterne tilstrækkelig
afkjølede, -- saa kolde, at de allerede havde skudt Iis, stærk
nok, til at han kunde sætte Foden ud og vove sig midt ud paa
den. Men han havde nær sat Livet til. Roligheden var ikke
troendes. Med ham, Prokurator-Lensmanden, Halen paa Øvrig-
heden, den allerede før hans Tjeneste, den 15de Marts, Forhadte,
og nu derfor Belønnede, kunde ingen Fred være.


Belønningerne. Opløb i Arendal mod Salvesen. Militairet maa
atter paa Benene.

   Regjeringen havde tillagt Urolighederne i Nedenæs og til-
grændsende Amter og Lofthuus's Personlighed for megen politisk
Betydning, til at der ikke nu skulde vanke Belønninger i Overflod.
Paagriberne undlode heller ikke strax at lægge for Dagen, at de
nu troede at have Krav paa at gjøre sin Lykke, eller, som Capt.
Hammer udtrykte det, paa at kunne "smigre sig med lykkelige
og glade Udsigter." Det havde meer end blot Udseende af, at
de befandt sig i Christiania som Folk, der vare flygtede for at
redde sit Liv; men det gjaldt nu om at kunne faae præsentere sig
i Kjøbenhavn. Det lykkedes ogsaa Hammer sidst i Maaneden, at
d.IV,b.4,s.129   erholde Reiseordre didhen af Undersøgelseskommissionen, hvor-
paa Salvesen strax tilstillede denne en Jeremiade over sin Stilling,
der ogsaa skaffede ham Tilladelse til at gjøre Capitainen Følge.
Han klagede deri over sin Kones Flugt for Almuen med to smaa
Børn, over den Tort, som var vederfaret hans gamle troe Tjener
David Natvig, samt over, at de eneste Klæder, han havde kunnet
faae med sig, vare de, han gik og stod i, og nu saa usle, at de
snart vilde falde ham af Kroppen; men da han antog, "at Kongens
Retfærdighed ikke kunde lade ham ubelønnet, naar han kun var
istand til personlig at komme til Kjøbenhavn, for at andrage sit
Anliggende og mundtlig at demonstrere, hvorledes det Hele var
tilgaaet", ansøgte han om, at maatte følge med Hammer, og dertil
at erholde 150 Rdlr.
   Den 2den April om Aftenen ankom de til Kjøbenhavn, hvorpaa
de den følgende Dag afleverede sine Depescher i Cancelliet og
gjorde enhver af Ministrene sin Opvartning. Hammer erholdt
samme Dag ogsaa en tre Qvarteers Audients hos Kronprindsen,
der tilsagde Udførerne af Lofthuus's Arrest, som efter hans Udtryk
ikke kunde været udført bedre, om Kongens og sin egen særdeles
Bevaagenhed. Det samme gjentog ogsaa Ministrene og mellem dem
Bernstorff, der udlod sig med, at Dæmpelsen af de Lofthusiske
Uroligheder var af saameget større Vigtighed, som han netop
med sidste Post havde erholdt Efterretninger fra Sverig om, at
lignende Gjæring fandt Sted imellem Dalekarlene, under en
Capt. Stjerna.

   Salvesen blev først befordret, nemlig til Toldcontrolleur i Arendal,
hvorimod det syntes at trække sig noget i Langdrag med Hammer.
Det var nemlig bleven overdraget General von Huth at indstille
ham til Befordring, og denne gamle Biedermann saae ikke Ham-
mers Bedrift i saadant Lüster, som Cancelliet. Hammer klagede
for Undersøgelsescommissionen over, at Huth endogsaa havde sagt
ham reentud, "at det ikke var saa betydelig en Sag, at arrestere
en Mand, at det ikke var meer end hans Pligt, ja, om Livet end
havde været i Fare, maatte han, som Militair, altid være villig til
at vove det i Kongens Tjeneste." Adskillige Gange forsøgte
Hammer "at gjøre ham Sagen nøiere bekjendt", men Gamlingen
vilde ikke høre derpaa, blev ivrig og gik sin Vei. Han maatte
derfor bringe Commissionen i Erindring, at han ikke alene havde
sat sit eget, men ogsaa Kones og Børns Liv ivove, og udbede sig
1  tilbakeJustitsraad Schythe fortæller, "efter Sigende," at, da Toget trak over
Strubro, var det Hensigten at støde Fogden udover denne i Fossen, og at dette
alene forhindredes ved disse Trendes Nærværelse. Det bærer alle Mærker af,
at være en Bagvaskelse.

2
  tilbakeFor denne Mundbravour blev denne Person, der var en Søn af Klokkeren
i Øiestad, og havde Expectance paa Ombudet, senerehen efter Lofthuusfeidens
Ende, Fændrik ved lste vesterlehnske Regiment.

3
  tilbake
Disse vare: Major v. Juell; Capitain, Generaladjutant v. Suckow; Premier-
lieutenanterne v. Bull, v. Blix, v. Dietrichson, senior og v. Dietrichson, junior;
Secondlieutenant v. Werenskjold, og Fændrik v. Bruun.

Samt som Understab: Sub-Chirurgus Jordan og Gevaldiger Johnsen.

4
  tilbakeDisse vare af 25de og 26de Marts. Det Første indskjærper, at Grodt-
schilling i Frederiksværn maa meer end nogensinde tilholdes at passe paa
Lofthuus, samt bemyndiger Generalmajoren til at lægge et Compagni Nationale
i Arendal. Det Andet udtrykker hans Ængstelse over at Stemplinger skulde
finde Sted i Sætersdalen, hvorfor han hurtigst rappelleres til Christianssands
Beskyttelse. "Ikke veed jeg -- skriver han -- hvorledes Roligheden fuldkommen
er etableret i den Egn, hvor De er, men dette veed jeg, at jeg gruer ved at
tænke paa vores elendige Forfatning her."

5
  tilbake"Vi mæter det ikke meer, end en Fastepræken," sagde En af østre Moland,
da Sognets gamle Præst, Provsten Johan Grøn Lund, Søndag efter Lofthuus's
Paagribelse, fra Prædikestolen oplæste en særdeles rørende affattet Formaning
til sin Menighed, som han vidste var sammenkaldet til at møde paa et Sted,
der kaldes Liinstølen.
FORRIGE
NESTE