HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 4. BIND: 1841 - 1843Anrykninger. Skræk i Arendal. Militairets Opbud. Bondemøde
paa Lofthuus. Raad i Christianssand. Forlig.
del 4
d.IV,b.4,s.78   kjøbe Mad, og da undlod Foged og Sorenskriver ikke at tale til
dem om hvor ilde de havde gjort og at raade dem til at gaae hver
til sit. Men Enkelte som Samlede bleve de ved sit, at de vilde
se den originale kgl. Ordre til Lofthuus's Arrest, og at han først
maatte dømmes.


   Tirsdag den 5te Decbr. om Morgenen kom Afsendingerne til-
bage faa Timer før Major Juells Compagni rykkede ind i Lille-
sand for at holde Forsamlingen paa Lofthuus i Ave, medens Major
Pfluegs dækkede Arendal og Capt. Bjørns ligeledes var bragt paa
Benene. Øvrigheden lod straks Stiftsbefalingsmandens Svar-
skrivelse til Almuen oplæse ved Lensmanden med to opnævnte Vid-
ner, hvorpaa den udbad sig Betænkningstid, og kort efter ved et
Bud Gjenpart deraf. Efter nogle Timers Forløb krævede Fogden
atter Svar, men man var endnu ikke bleven enig. Men om Mid-
dagen hørtes den anrykkende Major Juells Trommer, hvorpaa den
Lofthusiske Skare, 40 Mand stærk, rykkede frem et lidet Stykke
fra Compagniet, og gav Øvrigheden, som nu gik hen imellem dem,
det Svar, at de ingenlunde vilde udlevere Lofthuus, men at de
nu vilde indgaae den forlangte Caution. Da de imidlertid befandtes
alle at være af Raabygdelaget og Øvre Tellemarken, gjorde Fogden
Vanskeligheder, forlangende, at idetmindste Nogle af Cautioni-
sterne skulde være af Vestre Molands, og de nærmeste Sogne,
der kunde have noget Tilsyn med Lofthuus.

   "Aa ham tage vi med os", svarede Nottof Throndtvedt, "ellers
gjøre vi det ikke". "Og jeg har lovet Cautionisterne at skaffe
ham frem, naar forlanges", lagde Gullof Riise af Øiestad til. Men
da de selv i Øieblikket ikke kunde give Forklaring om hvor Loft-
huus var, som de ikke vilde have seet siden Dagen iforveien om
Morgenen, bleve Underhandlingerne afbrudte, og de Fyrgetyve
begave sig tilbage did, for at faae Lofthuus tilstede inden de skrev
under, samt for at skaffe nogle Medcautionister fra Omegnen.
Men om Aftenen kom to Bønder fra Øiestad, Torgjus Riise og
Lars Furre, ned fra Lofthuus og berettede, at de ikke havde kun-
net finde Lofthuus, og at Resten af Forsamlingen vilde opløse sig.
Og virkelig om Aftenen trak Fjeldbønderne afsted hjem igjen,
rimeligviis fordi Skræppen var tom; og vist er det, at, naar det
er Tilfældet, er tusinde Mand mindre farlige end halvhundrede,
naar de ikke have besluttet sig til at tage for sig med Magt eller
d.IV,b.4,s.79   at plyndre. Blot at give Tid, bare en Time eller to efter at den
skrækkelige Opdagelse er gjort, og de Tusinde ville adspredes
hurtigere end Solen trækker Dug og med Vinden feier Tidsel-
skjægget henover Markerne. Er Priimostæsken tom og Slut med
Lefsen, saa Farvel Ole, Nottof, Tarjer, Knud og Allesammen!


   Fogden antog, at der om Aftenen den 5te kun befandt sig
omtrent 30 Mand tilbage paa Lofthuus, og da man ikke hørte
noget til Bønderne indtil Onsdag Formiddag den 6te, besluttede
de to Øvrighedspersoner at tage op til Lofthuus under militair
Bedækning, for endelig at bringe Cautionen istand. De forefandt
der en Snees Mand, alle af Nedenæss, hvorimellem 4 forekom
dem vederheftige nok til at kunne antages og bøde paa de Andre.
Men heller ikke denne Gang blev der noget af Underhandlingerne.
Fogden forkyndte den fraværende Lofthuus Arrest i Kongens
Navn, hvortil Bønderne svarede, at de maatte finde saadan Frem-
færd underlig og ulovlig, da de vare underrettede om at Lofthuus
var forundt Leide til Kjøbenhavn. Fogden og Sorenskriveren gik
da tilbage til Lillesand, efter at have lyst Lofthuus fredløs, for-
kyndt det enhver tro Undersaats Pligt at være behjælpelig med hans
Paagribelse, og leveret fra sig et Udkast til Cautionen, saaledes
som de vilde tage den god, og de vare alt i Baaden, da Torgjus
Riise indhentede dem med Budskab om at 10 Mænd nu vare
blevne enige om at undertegne Cautionen imod et Beviis for hvor
lang Tid Lofthuus derefter maatte være fri. Øvrighedspersonerne
begave sig da strax op i Stedets Herberg, og der skeede da i
tilkaldte Vidners Nærværelse Udvexlingen af de ti Almuesmænds
Caution og af Øvrighedens Sikkerhedsbrev for Lofthuus, begge
saalydende:
I.


"I Anledning af den os fra Hs. Høivelbaarenhed Hr. Kammer-
herreog Stiftsbefalingsmand d'Adeler under 14de d. M., ved Hr.
Krigsraad og Foged Dahl samt Hr. Sorenskriver Finne, paa vor
Ansøgning om at Christian Jensen Lofthuus maatte befries for
Arrest, meddeelte Resolution saalydende:
"At naar 10 a 12 af de bedste Bønder giver DHrr. Foged Dahl
"og Sorenskriver Finne deres skriftlige Caution for Christian
"Jensen Lofthuus's Tilstedeblivelse, og at intet mere Opløb
"iblandt Almuen skal foretages, samt at enhver i Stilhed og Rolig-
d.IV,b.4,s.80   "hed forføier sig til sit Hjem, maa han, indtil Hs. kgl. Majestæts
"allernaadigste Resolution bliver indhentet, for Arrest være be-
"friet; og saafremt denne allerhøieste Resolution skulle gaae
"derhen, at Christian Jensen Lofthuus skal arresteres, da skal
"Cautionisterne være forbundne til selv at indlevere ham her
"til Christianssand"
er det vi samtlige Underskrevne, een for Alle og alle for Een,
indgaaer som Cautionister for Christian Jensen Lofthuus, og for-
binder os i alle Dele at opfylde foreskrevne Resolution.
Lillesand den 6te Decbr. 1786.
Torjus Omundsen. Tellef Knudsen.
Rasmus Olsen Riisholth. Thor Andersen. Aanon Jørgensen.
Halvor Jacobsen Thorvolth. Gullof Erichsen. Knud Halvorsen.
Halvor Klemetsen. Jørgen Danielsen.

  
II.

"Da Torjus Omundsen Riise, osv., efter Stiftets Resolution af
4de d. M., have indgaaet skriftlig Caution af Dags Dato for
Christian Jensen Lofthuus's Tilstedeblivelse, og at han intet mere
Sammenløb blandt Almuen skal stifte, samt at de skal aflevere
ham i Arrest i Christianssand, saafremt Hs. kgl. Maj. fremdeles
resolverer at han skal forvares og fængsles. Saa er det vi herved
tilstaae, at Christian Lofthuus, indtil saadan høikongelig Resolution
ankommer, og saaledes 5 Uger fra Dato skal være fri for Justitiens
Paagribelse og Arrest paa sin Person, dog maa han intet ulovligt
foretage sig.
Lillesand den 6te Decbr. 1786.
Dahl. Finne.
in fidem Dahl."

   Dette var det store lofthusiske Opløb, som satte Christianssands
Stifts Byer i Beleiringstilstand. Bønderne droge tilbage i Flokke
som de vare komne, og det vakte da ny Skræk i Christianssand,
saa følgende, med umaadelige Typer trykte, Placat viste sig samme
Dag, som de sidste Bønder forlod Lofthuus og Lillesand, slentrende
hjemad med Efterretningen om, at de dog havde tiltvunget sin
Helt saa lang en Sikkerhedsfrist, at nyt Leide fra Kjøbenhavn
lod sig erhverve.
d.IV,b.4,s.81  

"Placat.

Da den Foranstaltning er føyet, at alle og enhver, som ankommer
til Christianssand strax skal anmelde sig ved Hovedvagten; saa
bliver herved til alle og enhvers Efterretning bekjendtgjort, at ingen
maa understaae sig med Baade at anlægge til nogen Side af Byen,
forinden de først have meldt sig ved Fæstningen, naar de komme
østen fra, og de som anlægge paa den vestre Side af Byen,
melde sig ved det paa Rehden liggende Vagtskib, som fører
Flag paa Fortoppen, fra hvilket de erholde et Tegn, som strax
ved Ankomsten til Byen bliver forevist een af Stads-Capitainerne
Hr. Raadmand Niels Moe eller Hr. Daniel Isaachsen. Enhver som
paa anden Maade ankommer til Byen, maa vente strax at blive
anholdt og til Hovedvagten henbragt.
Christianssand den 6te December 1786.
F. v. Dietrichson. Deres kongl. Majestæts bestalter Generalmajor og Interims-
Commandant over de christianssandske Fæstninger etc. etc."
   Medens denne Placat, forkyndt med Trommeslag og Opslag,
forfærdede Christianssand var alt stille og øde paa Lofthuus.
Søndag, som Lofthuus kom hjem til Mødet, havde han sendt sin
Kone ti1 hendes Fader paa Homborgøen, for at hun skulde op-
holde sig der medens Samlingen varede. Hun kom hjem Fredag
Morgen og traf sin Mand paa Gaarden, men med sine to Speidere
paa Loftet i Øster og Vester, og da han havde faaet at vide, at
Capt. Bjørn var ivente med sit Compagni, flygtede han samme
Dags Eftermiddag med Kone og Børn, saa at -- melder Fogden
til Adeler -- "Huset nu staaer øde."Bønderne i Kjøbenhavn. Nyt Leide og nyt Commissorium.
Troløshed mod Lofthuus. Skræk i Bradsberg. Commissionens
Ankomst til Christianssand.

   De i Kjøbenhavn efterladte Bønder havde imidlertid ikke glemt
sin forsvundne Anfører eller undladt at røgte hans Tarv bedre
d.IV,b.4,s.82   og ædelmodigere, end man skulde troe af en Flok Almuesmænd,
der ved Lofthuus's Flugt med Deputationens Papirer havde Grund
til Fortrydelighed og Mistanke og vare satte i den største For-
legenhed, overladte til sig selv som den hovedafhuggede Slanges
Krop, der piler iblinde hen igjennem Græsset. Cancelliet udstedte
under 2den Decbr. til Adeler fornyet Arrestordre imod Lofthuus,
fordi han havde misbrugt sit givne Leide; men under samme
Dato udstedte Bønderne en Ansøgning til Kronprindsen om den
belovede Commissions endelige Nedsættelse og om nyt Leidebrev
for Lofthuus, uagtet den Mand, de havde affærdiget den 15de Novbr.
til ham med det forrige Leidebrev, erklærer deri, at han ved
Ankomsten til Helsingborg maatte "med allerstørste Forundring
og Bedrøvelse modtage den ubehagelige Tidende om, at han var
reist." De havde nu modtaget Efterretning saavel om hans Hjem-
komst som om at han atter var paa Flugten for Øvrighedens
Efterstræbelser, hvorfor de ønskede, at et nyt Leidebrev maatte
blive Adeler tilsendt, og at de maatte beholde det gamle, om
Lofthuus igjen skulde have taget sin Tilflugt til Sverige. "Tilmed
-- hedder det i denne, af en Gunder Jensen Valle og 24 andre
Bønder af Nedenæs og Bradsberg Amter undertegnede, Ansøgning
-- bede vi allerunderdanigst, at al anden mulig Bekjendtgjørelse
om hans frie Hidkomst maa allernaadigst blive bekjendt, saavel
iblandt Majestætens Undersaatter i begge Rigerne som i Sverig;
thi det er os meget om at gjøre, at velmeldte Mand maa nyde
al sikker Befordring, da han alene har anklaget endeel Øvrighed
for de meest utilladelige Handlinger imod Majestætens hellige
Love, og desuden har han alle vores Hoveddokumenter og Beviser
i sin Forvaring om Øvrigheds, Præsters og Borgeres Behandling
imod os." Ansøgningen bevirkede ogsaa, at Adeler reskriberedes
den 9de Decbr., at lade bekjendtgjøre overalt, at det Rygte om
Bøndernes Hensættelse i Stokhuset, som skulde have bevirket
Lofthuus's Flugt, var usandfærdigt, og at Lofthuus endog i Kraft
af sit Leidebrev, hvoraf bekræftet Gjenpart fulgte til ham, kunde
paany begive sig til Kjøbenhavn, dog at det skete i det seneste
inden 2 Maaneders Tid, og at han imidlertid holdt sig rolig.

           "Fra Kongen selv den Ordre udgik:
                 Han skulde sine Sager fuldføre.
           I tvende Maaneder han Leidebrev fik,
                 At Ingen ham maatte røre.
           I Freden saa burde man leve."

d.IV,b.4,s.83      "Men -- hedder det -- skulde han allerede være arresteret,
kan det herved for det første have sit Forblivende, da han,
tilligemed de øvrige klagende Bønder, kunde for den af Hs.
Majestæt anordnede Commission (af hvilket Commissorio ligeledes
herved følger Gjenpart) frembringe i al Stilhed og Rolighed deres
Andragender og Klageposter, som der paa det nøieste skal vorde
undersøgte og dem vederfares alt hvad Ret og Billighed medfører."
Ligeledes erholdt Bønderne, som i Ansøgningen tillige havde an-
draget om et Laan af 200 Rdl. til Reisepenge, en Gave af 100 Rdl.,
"paa det de jo før jo heller kunde begive sig paa Reisen."

   Det synes at have været Regjeringens alvorlige Hensigt, at
skaffe de klagende norske Almuer Ret, og derved at befrie sig for
Besøgene i Kjøbenhavn. Ved Commissorium af 8de Decbr. skyndte
den sig nemlig efter denne Ansøgning, og paa første Efterretning
om Opløbet, i Laugmand, Etatsraad Herman Colbjørnsen, Assessor
i Overhofretten Enevold Falsen og Sorenskriver i Ager og Folloug,
Jacob Aars, alle fra Christiania, at udnævne en Undersøgelses-
commission af saa upartiske og dygtige Medlemmer, som der
fandtes i Landet; og ved Cancelliskrivelse af 23de Decbr., samt
en egenhændig kongl. Befaling tilforordnedes ogsaa Stiftsbefalings-
manden i Agershuus Stift, Geheimeraad Jørgen Erich Scheel.
Desuden indhentede Regjeringen ogsaa paa ny Generalprokurør
Bangs Betænkning om, hvorvidt Forordningen af 5te Februar 1685
betræffende Almuens Klager burde undergaae nogen Forandring,
og han tilraadede i en Betænkning af 13de Decbr. Forordningens
3die og 4de Artikels Indskjerpelse i Form af en Plakat med
saadant Tillæg: "at dersom nogen Ansøgning nedkom underskreven
enten af en heel Almue eller af nogle Faa paa Almuens Vegne,
skulde den aldeles ikke komme i nogen Betragtning, men Enhver
for sig have sit Anliggende at anbringe for sin Amtmand." Den
Lofthusiske Deputations Ansøgning, der var stilet "fra de samtlige
norske Bønder fra Agershuus og Christianssands Stift", og hvis
enkelte Undertegnere angave sig som Befuldmægtigede for eet
eller flere, ligeindtil 4, Kirkesogne, synes ellers at have været
den nærmeste Anledning til dette skjerpende Tillæg, som Regje-
ringen kunde tillade sig, da den jo nu havde indrømmet Almuen
begge dens Fordringer, nemlig baade en anden Undersøgelses-
commission, der skulde snarest muligt træde sammen i Chr.sand,
og Leide for Lofthuus.

d.IV,b.4,s.84      Et saadant fra Kongens Haand udfordredes der for Lofthuus;
thi han var klog nok til ikke at stole paa det Fribrev for hans
Person, Øvrigheden havde meddeelt hans Cautionister. Vi skiltes
sidst fra ham, uden at vi vide, hvorhen han havde taget Flugten.
Og det kunde nok behøves; thi hvad skal man sige om den
Troløshed, som lyser igjennem denne Fogdens Skrivelse til Adeler,
af 9de Decbr., tre Dage efter Fribrevets Udstedelse, hvori han først
melder, at Alting var roligt i Lillesand-Egnen, og dernæst skriver:
"Alting seer nu ellers mørkt ud for denne desperate Mand (Loft-
huus): Vinteren forhaanden i sin største Strenghed og intet Skib
at komme af Landet med; en stor Deel af hans bedste Venner
falde fra ham (?), som han nu har største Aarsag at ansee som
Fiender -- alt dette bevæger mig til at troe, det ikke vil blive
nogen vanskelig Sag, om nogen Tid at faae ham paagreben; dog
lader dette sig, i mine Tanker, ikke saa vel udføre ved Egnens
nationale Soldater, som ved Gevorbne; men hvorledes disse skulle
fremkomme fra Christianssand, uden at blive bemærkede af
Christians Spioner, hvoraf der destoværre findes nok baade i
Høvaags og Birkenæs Sogne, derudi bestaarer just Knuden?" og
videre tilbyder Fogden sig i det Følgende, selv med 6 -- 8 gevorbne
Soldater ("thi jo mindre Antal jo bedre"), at "vove et Angreb
paa ham", ifald der maatte falde fornyet kongl. Resolution om
hans Paagribelse, hvilken da med Hs. Majestæts egenhændige
Paategning paa nogle af de trykte Exemplarer burde forevises
Almuen, paa hvem det vilde gjøre "en stor Impression." Fogden
kunde nemlig ikke noksom rose dens Loyalitet, og gjorde sig store
Tanker om, hvor godt han selv stod sig hos Almuen. "Var jeg
ikke forsikkret herom -- sige han -- vilde det ellers falde mig
besværligt at beboe et saa eenligt og fra andre Bøndergaarde
afsidesliggende Sted;" og han anfører som Exempel paa Almuens
Besindighed, at Lofthuus's høire Haand, Ole Gregersen Sangereid,
var kommen til denne hans Gaard Tønnevold med 25 aldeles
fremmede Mænd, samme Dag han var reist til Lillesand i An-
ledning af Bondesamlingen, men havde opført sig "meget skikkelig
og høflig, ja vilde ikke engang komme ind i Huset, paa det han
ikke skulde opvække nogen Frygt hos min Kone, men lod sig
nøie med at tale udenfor Huset med min Fuldmægtig." "Lige
Beskedenhed -- tillægger Fogden ogsaa -- viste og den forsamlede
Skare denne Gang paa Lofthuus; de afsendte 4 og undertiden
d.IV,b.4,s.85   2de Mænd ned til Lillesand, for at tale med mig, og disse vare altid
udsøgte Folk, der med al Høflighed foredrog Almuens Forlangende."
Alligevel kom dog Fogden ingen Vei med dem med Hensyn til
hans eget Forlangende, nemlig at de skulde udlevere Lofthuus,
og hans Forsøg paa med det Gode at faae dem til at falde fra.
De yttrede vel, at Lofthuus unddrog sig fra Arrest, ikke af Frygt
for sin Sags gode Udfald, men af Frygt for at blive, før Dom
faldt, henslængt i et mørkt Hul, betynget med Lænker og i andre
Maader haardt behandlet; men uagtet Fogden satte Almuen Ære
og Liv i Pant paa, at Lofthuus, om den vilde indlevere ham,
"ikke skulde blive belagt med Jern, men erholde anstændig Under-
holdning i Fæstningen, og paa at 3 til 4 af hans Venner altid
skulde have fri Adgang til ham for at høre om det gik ham
anderledes, fik han dog intet Svar paa disse Tilbud, omendskjøndt
han siden vil have hørt, at Lofthuus syntes heel ilde derom og
"behøvede al sin Veltalenhed for at afværge, at Almuen ikke
skulde antage samme."
   Lofthuus tog Flugten opad imod Tellemarken, saaat Amtmand
Moltke i Bradsberg Amt reqvirerede militair Hjælp holdt parat
imod befrygtede Almuebevægelser baade fra Chr.sand og fra
Laurvig, hvor 2det smaalehnske Infanteri-Regiment var stationeret,
under Generalmajor Mansbach. Allerede samme Dag, Opløbet
endtes, havde han holdt denne Forholdsregel fornøden, og den
12te Decbr. indløb et Iilbud til Commandanten i Christianssand,
om at Lofthuus "havde udsendt Oprørerne, der havde gjort
Almuen urolig i øvre og nedre Tellemarken," hvorfor den for-
langte militaire Hjælp maatte blive foranstaltet. Dette skete ogsaa,
idet de til Garnisonens Forstærkelse i Chr.sand indkaldte Nationale
vel sendtes tilbage til sine Bygder, men de opbudte Compagnier
bleve befalede fremdeles at holde sig i sine Cantonnements. Alle
mulige Forholdsregler til at faae Lofthuus fat bleve ogsaa tagne
fra Moltkes Side ifølge Aftale med Adeler, saa det ikke staaer
til at negte, at han blev behandlet med en Underfundighed, som
opfordrede ham til at bruge al sin egen derimod, og som betager
hans forskjellige Undvigelser, hans idelige Flygten og Skjulholden,
det Skin af Feighed, som ellers skulde hvile derover. Selv-
forsvaret kunde ikke føres anderledes.

   Adeler, som ærgrede sig over Akkorden med Lofthuus, undlod
ikke at fremstille hans senere Færd som en saadan Fortsættelse
d.IV,b.4,s.86   af hans forrige Stemplinger, at han gjentagende udbad sig ny
Ordre fra Cancelliet med Hensyn til hans Paagribelse. Det skulde
dog have sit Forblivende med de givne Bestemmelser, da man
ventede Rolighed efter Nedsættelsen af Commissionen til at
undersøge saavel de stedfundne Samlinger som ogsaa Almuens
Klager, hvorom det hedder hos Venneslandspoeten:

           "Regjeringen slutter at denne Person
                 Har underlige Ting at sige.
           Thi maa bestemmes en Commission,
                 At man kan Sandheden vide.
           I Freden saa burde man leve.

           Saa kommer fra Christiania By
                 De Herrer, som skulde ransage
           Foruden mindste Bulder og Gny
                 Hvad Bønderne havde at klage
           I Freden o.s.v.

           De gjorde bekjendt for alle Mand,
                 De lode Placater udstede,
           At holde Forhør i Christianssand;
                 Der skulde de sammentræde.
           I Freden o.s.v."

   Den 29de Decbr. ankom de tre første Herrer Commissairer
over Lillesand til Christianssand, for der strax at begynde sine
Inqvisitionsforhør, hvortil de klagende Almuesmænd fra de vidt-
løftige Districter, og fremfor alle Lofthuus, indvarsledes. Men
hvor blev Stevningen forkyndt for ham? Hvilken Vind fik den
at bære den frem, og hvor traf den ham? Oh, den spændte Streng
eller det tonende Træ fører ikke Lyden hurtigere fra den ene
Ende til den anden frem til det lyttende Øre, end Efterretningerne
om hvad der passerede meddeeltes gjennem Almuens Masse til
Lofthuus, som Ingen vidste hvor han var, men om hvem man af
Almuens Bevægelser kunde vide, hvor han i Øieblikket havde
været, ligesom man af Dønningerne paa den stille Havflade
Sekunden efter kan see, hvor en Hai gennemskar Dybet.
d.IV,b.4,s.87  


Commissionen og Lofthuus i Christianssand. Østen
Gunnulfsen Ingulfslands Opviglerier i Bradsbergs Amt. Lofthuus
paany fredløs.

  
           "Saa komme de Bønder med Breve og Ord,
                            Saa Mange, som havde at prove,
           Hvad Øvrigheden mod dem havde gjort
                 Imod de kongelige Love.
           I Freden saa burde man leve."

   Omtrent en Uge inde i det følgende Aars Januar kunde Com-
missionen begynde sine Forhør. Fogderne Weideman og Dahl
havde opgivet en Mængde Vidner imod Lofthuus; den Første 50
af Raabygdelagets Fogderi, der skulde kunne forklare hans brugte
Omgangsmaade med Almuen for at faae dem til at klage og følge
sig; den Anden 40 af Nedenæs, der iblandt andet skulde oplyse,
-- at Almuen først efter Lofthuus's første Klage og Reise til
Kjøbenhavn havde deeltaget i eller vidst noget om hans Idrætter,
samt at han havde misbrugt deres Underskrifter ved at over-
flytte dem paa sine egne Klageskrifter.

   Christianssand vrimlede saaledes nu af Bønder, der vare ind-
kaldte ved trykte Plakater. Ogsaa Lofthuus indfandt sig, vækkende
en umaadelig Opsigt i den nysgjerrigste af de norske Byer. Han
fremstillede sig for Commissionen den 11te, og blev forhørt om
sine skriftlige Klager, hvortil han da blandt andet føiede en
mundtlig over Justitsraad Schythe, som Vice-Generalveimester,
og en speciel over Lensmændene. Navnlig gik den ud paa
Prokurator, Lensmand Aanon Salvesen, i hvis Sted der ønskedes
en Bondelensmand. Øiestad, Fjære og Froland Sogne, der hørte
til hans Ombud, ønskede "jo før jo heller at blive skilte ved
ham, hvilket deres inderligere Ønske de bade saavidt muligt under-
støttet." En Mængde Klager, deels specielle over enkelte For-
urettelser, deels generelle for hele Bygdelag, gave Commissionen
nok at bestille. Ogsaa over Præsterne, især over Provst Erich
Ancher Bruun i Evje, blev der ført Klager, og antager Brev-
skriveren fra Christianssands Stift, at en Erklæring fra Biskop
Hagerup skal have bidraget meget til Bestyrkelse af Uvillien mod
Præsterne. Overhovedet fandt Commissionen, at det ikke manglede
d.IV,b.4,s.88   paa andre Aarsager til de betænkelige Phænomener af Utilfredshed,
end de Almuen selv tilregnelige, saasom forsømt Agerbrug, slet
Huusholdning, navnlig med Skovene, og Letsindighed i at paa-
drage sig Kjøbmandsgjeld. Flere Begjæringer fremsattes ogsaa
for Commissionen, saasom om at Landskyld og Tiende maatte
anslaaes i Penge, paa Grund af de høie Kornpriser, om fri Brænde-
viinsbrænden, om Eftergivelse for ubetalt Magasinkorn, om Ud-
sættelse med Skatterestancernes Inddrivelse, og om Lettelse eller
Befrielse for adskillige Skatter. "Den anseelig anordnede Com-
mission -- siger Brevskriveren fra Chr.sands Stift -- holdt sine
Samlinger, undersøgte, forhørte, beraadslog. Men midt i alt dette
hørtes endnu ei ringeste Uorden, ei mindste voldsomt eller usædeligt
Foretagende. Ansøgninger og ærbødige, sindige Forestillinger
vare alene de Vaaben, som den opbragte Almue brugte mod de
kgl. Betjente, de dog overhovedet vare forbittrede imod. Thingene
bleve holdte paa sædvanlig Maade og uden mindste Forstyrrelse."
   Commissionens Undersøgelser omfattede blot Nedenæs og Raa-
bygdelagets Amt, men vare dog af saa vidtløftig Beskaffenhed,
at den i en Skrivelse til Cancelliet af 16de Januar, kun antager det
muligt om fire eller flere Uger at blive færdig. Den foreslaaer
deri, da at maatte blive forflyttet til Skien i Tilfælde af, at den
hele tellemarkske Almue skulde blive anseet som Klagende, fordi
de otte Mænd af Bradsberg Amt, der havde undertegnet Loft-
huus's sidste Klage af 18de Octbr., havde derhos erklæret, at de
handlede som Befuldmægtigede for sine Hjembygder. Lofthuus
havde truffet disse Folk underveis paa Nedreisen til Kjøbenhavn,
og Commissionen fandt intet Spor til noget foregaaende Overlæg
imellem begge Amters Almuer. Imidlertid blev den, under 27de
Januar, beordret at flytte sit Sæde til Skien, saasnart den var
færdig i Christianssand, da Amtmand Moltke, i Skrivelse til Can-
celliet af 10de Januar, erklærede, at Lofthuus, "deels ved sin
egen Snedighed, deels ogsaa ved den Beskjermelse, man seer
han nyder, havde vidst at indtage endeel Bønder af Bradsberg
Amt," og indberettede, at en Østen Gunnulfsen Ingulfsland af
Tind Præstegjeld, der havde været vesterpaa i Lofthuus's Selskab,
nu spillede en Slags Lofthuus i Amtet, ved at reise om og afholde
Samlinger til Klagers Affattelse. "Han afmalede," hedder det i
Lensmanden i Tinds Indberetning, "sin Raadgiver, Christian Loft-
huus, med de bedste Farver, og sagde, at han skulde møde
d.IV,b.4,s.89   denne i Brevig ved Helligtrekongers Dag." Hensigten skulde da
være, at reise sammen til Kjøbenhavn. Han skildres ellers af
sin Sognepræst som en bekjendt slet Person, der hverken eiede
Huus eller Hjem, "omflakkende som en Kain", og som "saa
rasende, at han engang i afvigte November Maaned skulde have
erklæret for nogle Almuesmænd, der advarede ham, at han ikke
agtede at holde op før han gik i Bolt og Jern." Denne zelotiske
Yttring falder omtrent sammen med Lofthuus's Besøg indenfor
Amtets Grændser, og af hans hele Færd sees, at Lofthuus har
været hans Forbillede, omendskjøndt han opererede paa egen
Haand med større Ivrighed end Dygtighed, og med mindre
Sammenhold mellem de Almuer, han søgte at ophidse. Af Amt-
mand Moltkes Andragende om at det maatte blive vedkommende
Øvrigheder paalagt, at arrestere denne Østen, som Pasløs, saa-
snart han maatte blive antruffen udenfor Amtet, samt om at det
samme maatte blive iverksat, om han skulde vise sig i Kjøbenhavn,
synes det, som om ogsaa denne Person har vidst at sætte sig i
en Slags Respect af Frygt for de Følger, hans Heftelse kunde
paa denne Tid have paa Almuen. Moltke beskyldte ogsaa de
otte Bønder, som vare komne tilbage fra Kjøbenhavn, for at
streife om i Bygderne, pressende Penge af Almuen, og med
Trudsler om til næste Thing selv at ville søge sig den Ret, som
de vidste Kongen og Kronprindsen ikke vilde negte dem; og til-
lægger han: "Det vilde vist være uforsigtigt af mig altfor nøie at
undersøge slig ulovlig Adfærd paa et Tidspunkt, hvor Almuen
er opfyldt med den Tanke, at Øvrigheden og Betjenterne, saavel
geistlige som verdslige, fornærmer og undertrykker dem, og at
deres Forhold ikke i nogen Deel bifaldes af Regjeringen." Af
de civile Embedsmænd, som der førtes saadanne Klager over,
vare især Sorenskriverne Wamberg og Lange ilde udsatte, og af
de geistlige, især Sognepræst Monrad i Winje. Allerede for næsten
et Par Aar tilbage havde Almuen klaget over hans Udsugelser.
Biskop Hagerup havde erklæret sig misbilligende om hans Færd,
og Cancelliet tog deraf Anledning til at paalægge Stiftsdirectionen
at indkomme med Udkast til et Reglement for Præsterne i Øvre-
Tellemarkens Provsti. Østen Gun. Ingulfsland havde faaet baade
Hjerdøler og Tindøler til at klage over sine Præster, og da Østen
især syntes at have lagt Præsten i Tind, Møglestue, an for Had,
mener Cancelliet, at han dertil har fundet ikke liden Opmuntring
d.IV,b.4,s.90   i en for Præsten høist fomærmelig Erklæring, som Biskoppen
havde været uforsigtig nok til aaben at meddele Østen paa en
Klage han havde indleveret over Præsten, og som denne ikke
havde seet. "Almuen" hedder det i Cancelliets bebreidende
Skrivelse til Biskoppen i denne Anledning, "saae sig saaledes be-
styrket i sin Mistanke mod Præsten og troede alt tilladt mod
ham, saa han kun med megen Umage undgik Bøndernes rasende
Adfærd."
   Paa ovenciterede Skrivelse reskriberedes Amtmand Moltke at
tilkjendegive Almuen, at Enhver for sig skulde indsende sit An-
dragende, som da paa det nøieste skulde blive undersøgt, samt
kommuniceredes, at, i Anledning af endeel indløbne Klager over
Sorenskriverne Wamberg og Lange, var Commissionen tillagt
Undersøgelsesordre -- en Forholdsregel, som Moltke fandt stødende
for sin Autoritet. Han meente nemlig, at Almuen deraf vilde faae
Anledning til at troe, at Amtmanden ikke nød Regjeringens Tillid;
og uagtet han maatte erklære, at "Almuen syntes at være kommen
til den høieste Grad af Forbittrelse," især mod Sorenskriveren i
Nedre-Tellemarken, Lange, troede han dog at være istand til at
raade Bod paa Misfornøielsen, naar Regjeringen vilde tillade
ham, i Fællesskab med en anden Embedsmand efter hans eget
Valg, paa Vinterthingene at indvarsle Almuen til at lade sine
Klager undersøge af ham, samt at indfordre alle de Skiftebreve,
Domsakter og andre Dokumenter, hvormed de troede sig for-
urettede. Cancelliet gik ind paa denne Plan og udstedte, under
10de Februar, Bemyndigelse til Moltke og Justitsraad, Laugmand
Eilert Hagerup i Skien, til at undersøge Klagerne over Soren-
skriverne. Indkaldelsesplakater udstedtes, og efter Vinterthingene
saae Moltke sig ogsaa istand til at afgive saadan Indberetning:

"Almuen har været rolig, fornøiet med de af mig føiede For-
anstaltninger, og saaledes Orden i alle Dele vedligeholdt, hvilket
jeg har troet mig pligtig at tilmelde paa en Tid, hvor jeg selv
ikke kunde vente det; thi naar Bonden seer at have udvirket
Commission over samtlige Betjentere fra Lensmand til Amtmand,
saa kan egentlig ikke siges, at der er paa det Sted nogen Øv-
righed; thi den befalende Magt, tilligemed al Tillid troer Almuen
at henhøre til den Commission, som skal andrage deres Tarv og
tilveiebringe dem Fordeel.
"Jeg bør tillige i Anledning af Oprøreren i Tind Østen Gun-
d.IV,b.4,s.91   nulfsen Ingulsland, som det høie Cancelli under 27 f.M. beha-
gede at tilskrive mig om, ikke undlade at anmærke: at han endnu
streifer omkring i Bygderne, lokker Almuen til Klage, uden næ-
sten at vide hvorover; thi det er ikke Almuen, de ere enkelte
Mænd som kan troe sig at være fornærmet; til hver anden Tid
lod jeg saadan en Mand som kan overbevises om at være Op-
rører, arrestere. Men nu da jeg maa frygte at han som en anden
Lofthuus og Folkets Talsmand maatte ansees, yndes og beskjermes,
byder Forsigtigheden mig ei at gjøre et Skridt som kunde
fortolkes som en Fornærmelse for Bonden, og Partiskhed for Be-
tjenten."
"Jeg kan ei heller undlade endvidere at igjentage, at naar ikke
Ophavsmændene til saadan Uorden og Uroligheder blive til Exem-
pel for andre afstraffede, kan ei heller nogen Commission, om
det ogsaa var en bestandig vedvarende, afværge samme. Bonden
ligesaalidt som nogen anden skjønner paa Naade, naar han ikke
er overbeviist om at Magten ledsager den, og at hiin er en Følge
af denne, og dette kan han ikke troe naar han erfarer, at kunde
extorqvere Naades Beviisninger, Belønninger og Commissioner."
   Cancelliet bevidnede Moltke sin Tilfredshed med hans Foran-
staltninger, men "i Henseende til Østen Ingulfsland, som endnu
(først i Marts) streifer om i Bygderne, skulde man holde for bedst,
at han ikke arresteres førend ved Undersøgelsen maatte befindes
saadanne Forbrydelser imod ham, at han derfor paa lovlig Maade
kan tiltales." Frygt havde sin Deel i denne Mildhed; thi hvilken
Vigtighed denne Almuens Utilfredshed i det sydlige Norge tillagdes
af Regjeringen i Kjøbenhavn, sees af en Cancelliskrivelse til Adeler
af 13de Januar 1787, hvori der siges, at da der i to Postdage
ikke er kommet nogen Indberetning fra ham, og der fra Hoffet
var gjort Forespørgsel om Intet var indkommet, hvilket dog var
formodet, maatte man have ham anmodet om, jevnligen at ind-
berette.

   Ved sine eftertrykkelige Forestillinger om, at hans Embedsan-
seelse vilde gaae tilgrunde, om Commissionen skulde i Skien under-
søge Bradsbergs Amts Klager, saafremt han ikke idetmindste selv
tilforordnedes samme, og ved sit tilfølgetagne Forslag, lykkedes
det Moltke at undgaae Commissionens Besøg i hans Embeds-
district, og at udvirke Ordre for den af 17de Februar til at be-
give sig tilbage til Christiania, naar den var færdig med sine For-
d.IV,b.4,s.92   retninger i Christianssand, for der at oppebie nærmere Befaling,
om det skulde eragtes fornødent, at den fortsatte disse i Skien.
Paa en senere Erklæring fra Moltke, at han igjen havde midler-
tidigen indstillet sine Undersøgelser, udlader vel Commissionen
sig, under 13de Februar, om at ville fortsætte dem i Skien efter
et kort Besøg i Christiania; men der blev dog intet deraf. Han
drev dem alene, reisende om fra Thing til Thing, og tilfredsstillede
Almuerne med at udvirke Sorenskriverne paalagte at anmærke
paa Dokumenterne, hvormeget der var blevet betalt. Den slut-
tede sine Forhandlinger i Chr.sand sidstnævnte Dato med, i Hen-
hold til kongl. Bemyndigelse af 29de December 1786, at andrage
om Sorenskriver i Østre-Raabygdelaget, Hans Smiths, og den
konst. Sorenskriver i Vestre-Raabygdelaget, Prokurator Brøns-
dorphs Suspension og Tiltale for ulovlig Sportulering, og begav
sig derpaa til Arendal, for at fortsætte Undersøgelserne, betræf-
fende Last- og Kornhandelen, samt for at oppebie Udløbet af
Lofthuus's Leide, hvorefter den havde Ordre fra Cancelliet til at
lade ham arrestere. Den 20de Februar afreiste Commissionen,
først til Lillesand, "for, ved at reise igjennem dette Sted, der ligger
kun nogle Bøsseskud fra Lofthuus's Gaard, at udspeide hans nu
brugende Forhold, Hensigter og Fremgangsmaade, for derefter at
blive nogenledes satte istand til at udføre det os af det høie Col-
legium ihenseende til ham Anbefalede;" og den følgende Dag
ankom den til Arendal, efterat have truffet Aftale med Capitain,
Generalveimester Christopher Hammer, der logerede paa Lille-
sand, om Lofthuus's hemmelige Paagribelse, saasnart Leidet var
udløbet. I Arendal meente Commissionen, at den, "som nærmere
Fogden og den brugeligste af de Lensmænd, vi her i Districtet
kjende, Aanon Salvesen, desuden at være bedst istand til at
træffe og iværksætte de til denne vigtige Hensigts Fuldførelse
fornødne Anlæg." Lofthuus havde i Begyndelsen af Februar aflagt
et Besøg i Christianssand, men igjen begivet sig hjem, uden at
yttre Tegn til nogen Reise til Kjøbenhavn. Adeler undlod ikke
at sende flittige Indberetninger til Cancelliet om, hvor han fær-
dedes og hvad han foretog sig; og den 27de Februar kunde han
endelig melde, at imorgen vilde Lofthuus's Leide udløbe. Nu skulde
som et Net drages over hans Hoved. Commissionen opholdt sig
derfor selv i Nærheden for at kunne sørge desbedre for hans
Fastholdelse, som den vel holdt for et voveligt Foretagende, men
d.IV,b.4,s.93   som dog ikke kunde slaae feil. Den skriver i denne Anledning
saaledes til Cancelliet:

"Fremmede her i Stiftet, blottede som vi ere for alle de Ad-
minicula, en saa vigtig Sendelse som vores synes at udfordre, er
vores Forfatning en af de slibrigste, hvori nogen Tid kgl. Betjente,
der føle den sande Ære og Nidkjærhed for hans Majestæts Tje-
neste samt Landets Tarv, kunne befinde sig.
"Magt have vi ikke at disponere; det som supplerer den, og
i denne Begivenhed var meest anvendeligt, Penge, ligesaa lidet.
Med blotte Hænder staae vi altsaa i et fremmed Stift for en Entre-
prise, som, om den mislykkes, kunde avle de skadeligste Følger.
Lofthuus er Folkets Yndling, han har bragt deres Klager frem for
Thronen: det feiler derfor vel ikke, at Almuer, som føle, at han
herved har nyttet dem, og som ikke er skarpseende nok til at
skille Forbryderen mod Landets Love fra Forfremmeren af deres
Vel, ville, endog uden derved at lade sig Tanken om at være
Oprørere, indfalde, tage ham under Beskyttelse. Magt er altsaa,
som sagt, uanvendelig, og vilde kun tjene til enten at compro-
mitere hans Majestæts kgl. Værdighed, eller at sætte Landets Fa-
der i den haarde Fornødenhed, at vende Rettens Sværd mod sine
Børn. List bliver da hvad der i dette Tilfælde maa bruges. Loft-
huus maa i Stilhed søges arresteret, og alt hvad vi kunne gjøre
er, ifald den af concreterede Plan lykkes, da at gaae de umid-
delbare Følger deraf behjertede i Møde.
"Planen er lagt med det nøieste Overlæg, og paa den Maade,
som i Overeensstemmelse med Lofthuuses hidtil udviste Forhold,
sikkrest forekommer os at love dens Opfyldelse.
"Om den lykkes, skal vi formodentligen med næste Post blive
i Stand til at indberette, og skulde den feile, (hvorfor vi ikke
kunne indestaae) er den saaledes lagt, at Forsøget i det mindste
ikke skal transspirere.
"At dens Udførelse vil fordre nogle Penge, haabe vi ærbødigst
det høie Collegium vil indsee, og da vi ikke finde dem i vore
Lommer efter et langvarigt Ophold paa disse ved slette Tider
fordyrede Steder, have vi udstedet Anviisning paa Fogden Krigs-
raad Dahl til sammes Hævelse.
"Efter at have skjænket nogle Dage efter Planens forehavende
Udførsel, til at betyde Almuerne, at Lofthuus's Arrest er Hs. Maje-
stæts egen allerhøieste Foranstaltning, og til at berolige dem, i
d.IV,b.4,s.94   Fald det skulde fornødiges, begive vi os i Følge det høie Collegii
os med sidste Post tilsendte Skrivelse, tilbage til Christiania, og
reise med det samme om Skien, for der, ved Conference med
Kammerherre Moltke, at underrettes om den bedste Maade at
indkalde de tellemarkske Almuer, hvorefter vi, naar Placaterne i
Christiania ere blevne trykkede og til Publication besørgede,
venteligen igjen maae forføie os til Skien, for at foretage Under-
søgelsen af disse Almuers Klager, da vi efter de senere Breve
fra Kammerherre Moltke, hvori han melder, i Følge det høie
Collegii Skrivelse at have indstillet den ham anbefalede Under-
søgning, ikke rettere see end at samme nu maa skee ved os, og
herom i Christiania ærbødigst forvente nærmere positiv Ordre.
Arendal, i den kgl. Undersøgnings-Commission, d. 27de Febr. 1787.
J. E. Scheel.      Colbjørnsen.      E. Falsen.      J. Aars."

   Den 28de Februar kom. Det blev Aften. De Bestilte indfandt
sig paa Gaarden; men -- Lofthuus var væk.

   Commissionen synes ellers at have havt større Lyst til at lade
Lofthuus uændset, end til at forhøre og arrestere ham, betragtende
ham med et retfærdigere Overblik, mere som et uvilkaarligt, af
Omstændighederne fremfødt, Organ for de Lidelser, hvis Omfang
og Dybde den nu havde lært at kjende, end som Aarsag og
Ophav til Urolighederne og Gjæringen i Gemytterne. Denne
lagde sig hos de godmodige Fjeldmænd, da Undersøgelserne kom
igang, og Lofthuus vilde sandsynligviis ligeledes forsvinde, som
Phænomenet af en Sky, naar Luften har vundet sin Ligevegt igjen,
og Elementerne til et Uveir have udladet sig. Denne Anskuelse
hos Commissionen, samt at den fandt Lofthuus's Popularitet større
end den havde tænkt, skinner frem af den humane Maade, hvor-
paa den altid omtaler ham, og staaer ikke i Strid med dens senere
fattede Forsæt at lade ham i al Stilhed hefte ved Udløbet af
hans ubrugte Leide. Herpaa var det egentlig Adeler som drev.
Thi i hans Tanker vilde det være at faae Igten ud af Bylden.
Under 9de Decbr. f. A. havde han erholdt kgl. Befaling til "overalt,
saavidt muligt, at lade bekjendtgjøre, at Rygtet, at de til Kjøbenhavn
nedreiste Bønder skulde være satte i Arrest i Stokhuset,
ikke aleneste var aldeles ugrundet, men at Lofthuus endog, i
Kraft af det ham forundte Leidebrev (hvoraf Stiftamtmanden blev
d.IV,b.4,s.95   tilsendt en Gjenpart for at tilstilles Lofthuus) kunde begive sig til
Kjøbenhavn, dog at saadant skete idethøieste inden 2 Maaneders
Tid, og at han imidlertid forholdt sig stille og rolig;" men Loft-
huus havde ikke før indfundet sig i Christianssand, før Adeler
udbad sig Forholdsregler, om Lofthuus ikke til den bestemte Tid
skulde ville begive sig paa Reisen. Den uædle Tanke: "nu har
vi ham; Rebellen bør ikke holdes Ord," synes at lyse frem af
hans Forespørgsel, ligesom Lysten til at volde ham Sag og spilde
hans Leide af det Spioneri, han vedligeholdt rundtom ham under
den hele Frist og af de overdrevne Rapporter om hans senere
Færd, som det sees, han ikke har ladet det mangle paa.
   Cancelliet svarede under 3die Febr., at Stiftamtmanden "isaa-
henseende ikke behøvede at føie nogen Foranstaltning," og meddeelte
Commissionen, at det ikke var befalet, at Lofthuus skulde,
men at han kunde reise til Kjøbenhavn, og at det skulde være
Commissionen overladt, efter den ved Undersøgelserne erhvervede
Oplysning og befundne Omstændigheder, at lade ham arrestere
efter udløben Frist, hvorved ikke paatvivledes, at der jo vilde
blive brugt al mulig Varsomhed og Forsigtighed. Under 6te Febr.
yttrede derimod Commissionen i foreløbig Indberetning: "Og som
af de med denne Post fra det høikongelige danske Cancelli op-
sendte Papirer ( de Adelerske Rapporter), der især angaae, hvad
Lofthuus i den seneste Tid skal have handlet, og som vi ikke
have kunnet erfare at have draget nogen saa betydelig som be-
skrevet, Folkets Samling til noget Voldsomt at attentere, efter
sig, ikke sees at kunne gjøres saadant Brug som af de øvrige,
forsaavidt de kunde anledige, og virkeligen have anlediget Under-
søgning om Lofthuus's Handlingsmaade, i Forbindelse med Kla-
gernes Modtagelse, siden alle Almuesmænd, hvoraf nogle temmelig
forhungrede, allerede ere paa Tilbagereisen til deres for en stor
Deel langt fra Christianssand, endog nogle og 20 Mile, beliggende
Hjem, saa troe vi ogsaa fra denne Side al Anledning for os at
bortfalde til videre at inqvirere imod Lofthuus, som Forbryder,
det han desuden, idetmindste i nogen Grad til reen Følge af For-
ordningen af 1765, blot efter egen Tilstaaelse, maa kunne blive,
om rationes politicæ kunde tilraade nu forhaanden at forfare cri-
minaliteter imod ham."

   Commissionens Ulyst til at komme Lofthuus tillivs viser sig
ogsaa paa andre Steder i den foreløbige Indberetning. Saaledes
d.IV,b.4,s.96   siger den, at det ikke kan indsees, at den, efter Commissoriets
Indhold, har eller kan have noget videre til Hs. Majestæts Tjeneste
at forrette i Christianssand, "medmindre en speciellere end den
allerede anstillede Undersøgning om Christian Lofthuus's Handeler
med de klagende Almuer skulde være Gjenstanden deraf. Men
foruden at en saadan qva Vidneforhør, hvortil den isaafald maatte
forvandles, hverken er os befalet eller kan blive af Virkning til
fuld Overbeviisning imod Lofthuus, uden efter foregaaende Action
og igjennem formelige Thingsvidner, udentvivl af større Vidtløftig-
hed, Udstrækning og apparatus, end maaske nogen i Landet
forhen anstillet Inqvisition, saa forekommer den os heller ikke
passelig paa nærværende Tider og Omstændigheder, da Lofthuus,
forsynet med Leidebrev, hvoraf han formodes at ville betjene sig
til at reise til Kjøbenhavn, og iblandt Almuen er anseet som Be-
fordrer af dens Klager og af det Gode, den venter sig af Com-
missionens Udfald, vedbliver at være idetmindste den største
Deel Almuesmænds Yndling."
   Det Kjendskab til de nogle og tyve Almuers Lidelser og til
deres Godmodighed og Loyalitet, som Commissionen havde er-
hvervet, maatte ogsaa bidrage til, at dens dygtige og skarpsynede
Medlemmer ansaae det Passerede med mindre forfærdede, og
Lofthuus med mindre hadefulde Øine end Stiftets Embedsmænd
gjorde. Efterat have bekræftet Ankerne over for høi Sportuleren
og erklæret, "at Arendals Handel øiensynligen har virket de
derover klagende Almuers Ødelæggelse, og at Frolands Jernverk
langtfra ikke har gjort den Almue, som er sammes Cirkumference
underlagt, lykkelig," yttrer Commissionen: "Imidlertid have vi den
Fornøielse, at kunne forsikkre, at vi i den ganske Tid, vi have
handlet med Almuerne, have fundet dem rolige og beskjedne,
Kongehuset, som de høiligen elske, og Kongens Villie aldeles
hengivne; de have og meget fornøiede og fuldkommen pacificerede
forladt os, i Forventning af mulig Hjelp mod deres Nød og be-
trængte Vilkaar, hvis fornemste Aarsag i det Hele er Kornmangel
og Kornets umaadelige Priser, i en Egn, som i Misvexts Aar
ikke frembringer det Halve af hvad nødvendig Føde til Livets
Ophold udkræver, og hvis Indbyggere, efter flere indfaldne Uaar,
og efterat have i ligesaa lang Tid betalt Føden dobbelt og tre-
dobbelt imod de forrige Tiders taalelige Priser, endeligen, endog
d.IV,b.4,s.97   uden andre mellemkommende Aarsager, maa være blevne indtil
det Yderste udarmede, især de tilfjelds boende Raabygdelauger."1
   Commissionen fandt dog, efter den givne Bemyndigelse, og da
Lofthuus syntes at ville priisgive sig selv, ved ikke at benytte
sig af sit Leide, at det nok var værd et Forsøg paa at faae ham
fat. Lykkedes det, vidste den nok ogsaa, at det ikke vilde blive
seet med Mishag af Regjeringen, og Adeler brændte efter at blive
befriet for sin frygtelige Bussemand. Rygtet gik ogsaa, at Loft-
huus havde i den sidste Tid ymtet stærkt om, at en lang Reise
forestod ham, og det udlagdes deels som om han tænkte at for-
lade Landet, deels som om han vilde tage sin Tilflugt op i Telle-
marken, for saa i Skien at komme Commissionen mandstærk i
Flanken. Dette rapporteredes Adeler, og han undlod da ikke at
insistere paa hans Tilfangetagelse. I Stilhed og uden Bemyndigelse
af Commissionen, som her alene havde Ret til at handle, ud-
kastede Sorenskriver Smith næsten 14 Dage før Leidets Udløben
den Plan sammen med Capt. Hammer, at denne skulde overtale
en af sine Venner, der havde et betydeligt Gjeldsbrev paa Loft-
huus, saa han uden Mistanke kunde komme paa Gaarden, til at
besøge ham: Hammer skulde da som hændelsesviis komme til,
og Begge da see sin Kands til at overmande og gribe ham. Han
skulde saa strax føres til Lillesand og saa tilvands til Christians-
sands Fæstning. Denne Plan, som meddeeltes Etatsraad Col-
bjørnsen,
maatte ikke aabenbares for Nogen, thi Hovedsagen var,
at Lofthuus ikke paany kom efter, at Nogen havde isinde at
arrestere ham. Men fandt den Bifald, da udbad Fremsætteren
sig, at Capt. Hammer, "der af Troskab mod Kongen og Fædre-
landet vil gjøre sig en Fornøielse af at paagribe denne betydelige
Oprører", maatte dertil med allerførste Post erholde Fuldmagt
og Angivelse af Dagen, da Lofthuus's Person kunde ansees fredløs.
d.IV,b.4,s.98   Commissionen fandt Planen med Paagribelsen hensigtsmæssig.
Skulde det skee, maatte det skee med List; og de udfærdigede
betimelig følgende to Dokumenter til Capt. Hammer:
I.


"Da vi ikke paatvivle, at Hr. Captein og General-Veimester
Hammer, som bekjendt af sin Nidkjærhed for Hs. Majestæts og
Landets Tjeneste, jo findes villig til at udføre Hs. Majestæts os
tilhændekomne allerhøieste Befaling, at lade Christian Jensen
Lofthuus arrestere, naar det ham forundte kgl. Leide expirerer,
hvilket skeer førstkommende Onsdag den 28de Ds., paa hvilken
Dags Aften, de ham til at begive sig til Kjøbenhavn bevilgede
2de Maaneder ere udløbne: saa bemyndiges herved bemeldte
Hr. Capitain Hammer i Følge den os i saa Maade af Hs. Majestæt
tillagte Myndighed, til saadan Tid som forommeldt, at arrestere
Oprørsmanden Christian Jensen Lofthuus, paa saadan Maade,
som han sikkrest og til Hs. Majestæts Villies Opnaaelse tjenligst
eragter, og derefter, i Følge Vinds og Veirligts Beskaffenhed,
at besørge ham transporteret enten til Christianssands Fæstning
eller Frederiksværn, og paa et af disse Steder at see ham til
sikker Forvaring afleveret, hvorom hermed til Vedkommende
Øvrighed følger Commissionens Reqvisition. Enhver Forekom-
mede, som Hr. Capt. Hammer maatte behøve dette at forevise,
ville betragte det med den Lydighed og Hengivenhed, som Hs.
Maj. Kongens allerhelligste Befaling fordrer, og, som tro Under-
saat, med Nidkjærhed gaae ham til Haande, i Fald han nogen
Assistance skulde forlange, da den, som maatte findes dristig
nok til at ville modsætte sig eller søge at standse den kgl. Be-
falings Udførelse, maatte vente sig Hs. Majestæts Unaade, og
som Oprører mod Kongens Foranstaltning, med Straf efter Landets
Love at vorde anseet.
Arendal, i den kgl. Undersøgnings-Commission den 24de Marts 1787.
Scheel.       Colbjørnsen.       Falsen.       Aars."

  
II.


"Det tjener til Efterretning for alle og Enhver, som dette fore-
vises eller tilhændekommer, at, da Hs. Majestæt allernaadigst
har befalet, at Christian Jensen Lofthuus skal arresteres, have
d.IV,b.4,s.99   vi som denne Befaling er tillagt, bemyndiget General-Veimesteren
i Christianssands Stift, Hr. Capt. Hammer, til samme, i Overeens-
stemmelse med Hs. Majestæts Villie, at udføre, og bliver det der-
efter enhver tro Undersaats Pligt, at være ham, paa Forlangende
uden Vægring dertil behjelpelig, og ingen Forfang og Hinder,
hemmelig eller aabenbar, deri at gjøre under kgl. Hyldests og
Naades Fortabelse.
Arendal, i den kgl. Undersøgnings-Commission, den 28de Februar 1787.
Scheel.       Colbjørnsen.       Falsen.       Aars."

   Da Lofthuus opholdt sig ganske rolig hjemme, vandt det Rygte
Tro, at han stod i den Formening, at han endnu havde sex Uger
at løbe paa efter Datum af Bekræftelsen paa Leidet, og at han
saaledes vilde lade sig finde i fuglfri Tilstand. Men Lofthuus
maa nok ikke have meent dette oprigtigere, end han har stolet
paa Leidet, om han kom til Kjøbenhavn, og han har kun ført
slige Ord i Munden, for at give Nysgjerrige en Forklaring, hvorfor
det ikke hastede saa med Reisen. Thi, som sagt, med Leidets
Forløb var Lofthuus ogsaa forsvunden. Commissionen opholdt
sig heller ikke efter at faae ham fat, men fortsatte Reisen til
Christiania.Lofthuus's Paagribelse og Bortførelse til Agershuus.

   Lofthuus var væk. Aftenen før Leidets Udløben forsvandt han
fra sin Gaard, hvor han, paa nær Besøget i Christianssand i den
første Uge af Februar, havde holdt sig for det meste, saa man
lige siden midt i Januar, kort efter at han havde fremstillet sig
der for Commissionen, ikke havde vidst at sige af nogen af de
sædvanlige Samlinger under hans Forsæde. Da havde han efter
Gudstjenesten havt endeel forsamlet paa Gjæstgivergaarden
Møglestue, for at faae en Ansøgning istand til Kongen om, at
Commissoriet ogsaa maatte blive udvidet til Paakjendelse af
Klagerne, til hvilken Tid Lofthuus da ogsaa skulde forblive paa
fri Fod. Denne Ansøgning, som mentes conciperet i Kjøbenhavn,
skulde ogsaa, ifølge en Indberetning fra en Carl Treu i Lillesand,
der af Adeler var overdraget, hemmeligen at give Agt paa Loft-
d.IV,b.4,s.100   huus, virkeligen være kommen istand og afsendt til Kjøbenhavn.
Det er at mærke heraf, at han følte sig ikke længer sikker, men
at Bunden snart vilde svigte under ham, og Nettet drage sig
sammen over hans Hoved. Selv af hine hans Yttringer, at en
lang Reise forestod ham, og at han ymtede for sine Naboer, at
han vilde komme til at faae en besværlig Tour med Commissærerne,
først til Bradsberg Amt og derpaa til Kjøb.havn, saavelsom af
den kunstlede Lid, han satte til, at Leidebrevet skulde være i
Kraft sex Uger over de to Maaneder, fremlyser en ængstelig
Ahnelse om, at hans Rolle snart vilde være udspillet. Han holdt
sig imidlertid hjemme indtil Forløbsdagene, besøgende stundom
Naboerne og især en Kjøbmand Stenersen i Lillesand, "som den
Eneste, han selv havde Fortrolighed til," hedder det i en af de
hemmelige Indberetninger til Adeler, medens der "i Almuens
sædvanlige Fortrolighed til ham dog ingen Aftagen var at mærke."
Han synes ogsaa at have holdt gode Miner; thi det hedder, at det
ikke manglede fra hans Side paa Forsikkringer om, at "Alt skulde
falde vel ud til begge Sider." Og om der er noget i, hvad der
fortaltes og indberettedes, at han paa et Besøg med sin Kone hos
Svigerfaderen i Homborgsund, ved denne Tid er bleven negtet
Modtagelse, viser dette dog ingenlunde nogen Synken af hans
Popularitet, da det er en Erfaring, at Frænder, og især Sviger-
forældre og Svogerskab just ikke ere de, der ynde, at Een stikker
sig frem for det Almindelige og sætter sin Velfærd ivove. Adelers
Spion lægger ogsaa til, at hans oeconomiske Forfatning skulde
staae paa slette Fødder, "som da heller ikke var at undres over."
Paa at sørge for Gaardsdrift og Huusstel var vel ogsaa lidet at
tænke, og Patronatet for udhungrede Fjeldbønder, der tidt og
jevnt aflagde Besøg med tomme Skræpper og et "Guds Fred"
ved Kjøkkendøren, skulde just ikke gjøre Staburet fuldt. Hvor
udbredt hans, for Velfærd og Familielykke kjøbte, Anseelse var
imellem Almuen, viste sig ellers baade i den Forsigtighed, hvor-
med Regjering og Øvrighed troede at maatte gaa tilverks med
hans Heftelse, som man ikke turde undlade for egen Authoritets
Skyld, og i Almuens Forbittrelse, da den endelig var gaaet for
sig. Den havde vundet ved Undersøgelsescommissionen, der
visselig ogsaa skyldtes Lofthuus, og ved dens forskjellige Følger
til Almuens Beskyttelse,2 og baade i By og Bygd havde den
d.IV,b.4,s.101   skudt sine Forgreninger i Hjerterne videre om og høiere op, end
den egentlige Almuemasse strakte sig. Selv mellem Øvrighedens
Betjening fandt man Lofthusianerne. Foged Dahl indberettede
saaledes, at han paa sin Indreise til Commissionen agtede selv
paa Lillesand at samle "underhaanden hos Egnens brave Folk
Efterretninger om Lofthuus's Forehavende, og deraf uddrage den
rimeligste Slutning," da hans personlige Nærværelse var saameget
mere fornøden; som han "lidet eller intet kunde benytte sig af
Stedets Lensmand, der vel i andre Henseender havde opført sig
upaaklageligt, men i den Lofthusiske Affaire havde viist sig saa
lunken og tilbageholdende, at det neppe lader sig beskrive." Og
Salvesen klager over, at de Folk, som havde assisteret ham ved
et foregaaende Forsøg paa at gribe Lofthuus paa Lunde i Fjære
Sogn, baade selv gjorde sig Skrupler herover, og maatte høre
mange Fantord af Almuen, saa han udbeder sig af Commissionen,
at den, ved given Leilighed under Examinationen af disse Folk,
vilde betyde dem, at de ikke havde gjort ilde i at være Lens-
manden følgagtig; "thi -- siger han -- jeg frygter, at jeg en anden
Gang kunde behøve Hjælp, og da søge den forgjæves."
   Lofthuus havde vel ikke givet Slip paa sin Vagt; men det var
ganske vist mere paa Grund af Tillid til sin Anseelse imellem
Almuen, at han efter sin seneste Flugt vovede, ikke alene at vise
sig oftere hjemme og paa Lillesand, men endogsaa gjentagne
Gange ved Kirken. Det skete baade den 2den og 4de Marts,
da han offentlig lod sig see i vestre Molands Kirke. Den første
Gang ved Fasteprædiken reiste han efter Gudstjenesten bort med
Ole Sangereid og den øvrige Almue, men kom hjem samme
Aften, og viste sig den følgende Dag to Gange i Lillesand, "hvoraf
man slutter," hedder det i en Indberetning fra Salvesen til Com-
missionen, "at han troer sig sikker og at Ingen tør røre ham."
Den sidste Gang tog han fra Kirken op i Raabygdelaget, og kom
den 8de fra Vegaardsheien til sin Tilhænger Thorkild Glædje i
Holt Sogn, hvor han hvilede Natten over, efterat have, som der
angives, flakket 70 Mile om i de fire Dage. Dagen efter skydsede
3
d.IV,b.4,s.102   Thorkild ham til Landbø i østre Molands Sogn, og derfra kom
han hjem først den 11te Marts, reiste bort igjen samme Dag,
kom tilbage den følgende, men forsvandt atter. Han lod sig endog
da han første Gang forlod sin Gaard, forlyde med, at hans Hensigt
var, den følgende Dag at møde for Commissionen i Arendal,
hvorpaa Capt. Hammer flux forfulgte hans Spor, indtil han tabte
det paa Landvig. Da havde Lofthuus været der en halv Time
før; men efter en Times Ophold havde han igjen begivet sig paa
Hjemveien, -- "en blind Tour," siger Hammer, som han foretog
af Frygt for Officerernes Komme til en i Lillesand, den 28de,
berammet Mandskabstegning. Hammer maatte da reise tilbage,
"skjulende sin Reise under et falskt Skin." "Iøvrigt -- siger han
-- har jeg godt Haab om en god Fangst. NB. Nogen Tid vil
medgaae."
   Ved den gode Fangst meente nok Hammer især hvad der kunde
falde af for ham efter fuldbragt Ærinde. Han takker idetmindste
for Overdragelsen heraf i de meest overdrevne Udtryk. "Med
de varmeste Følelser," skriver han, "som kan tænkes i en tro
Undersaats Hjerte, der ivrigt opoffrer den sidste Blodsdraabe, naar
det gjælder Kongens og Landets Vel, har jeg af den høie Under-
søgelseskommissions højst respective Tilskrift og overdragne Fuld-
magt i dybeste Underdanighed modtaget Hs. Majestæts aller-
naadigste Befaling om Christian Jensen Lofthuus's Paagribelse;
og saadant at udføre skal jeg, i Kraft af den af den høie Com-
mission overdragne Fuldmagt, med yderste Flid og Forsigtighed,
gjøre mig en sand Ære af. De Midler, som hertil maa og kunne
bruges, faae at være særdeles fine og hemmelige; thi hans eget
og Tilhængeres vaagne Øie Nat og Dag tillader aldeles intet
fremmed Foretagende eller mindste Bevægelse, da han strax
veed at unddrage sig Hensigten, og ligesaa hastig tage Prækautioner
imod Anlægget."

   Samme Motiv, som stikker frem af alle Hammers Skrivelser
og Rapporter, nemlig det, at gjøre sin Lykke ved at gribe Loft-
huus, var ogsaa det drivende hos Aanon Salvesen. "Den høie
Commissions Naade, skriver han allerede den 17de Februar, til-
beder jeg mig, med Ønske, at min Møie og min tilbagelagte
11 Aars Slæb i en fortrædelig Tjeneste, som Lensmand, maatte
komme i naadig Betragtning." Disse To sloge derfor sine Hoveder
sammen, valgte sig nogle Hjælpere, som de toge Taushedseed af,
d.IV,b.4,s.103   og lagde saa Raad op. Men disse undergik idelige Forandringer
og Modificationer. Allerede før Forløbet af Leidet havde Hammer
udkastet den Plan, at han vilde formaae et Par af de paa Lille-
sand boende Møglestuer til at gaae til Lofthuus, for at tale om
Handelsmellemværende. "Forsynet med fornødne Ressourcer,"
skulde Hammer nu alene nærme sig Gaarden, hvis Møglestuerne
forbleve der til Tegn paa at Lofthuus var hjemme, medens de i
andet Fald skulde gaae ned til ham paa Veien, og strax ved
Indtrædelsen skulde nu alle Tre styrte over Lofthuus, og tvinge
ham til at holde sig rolig, indtil Seigneur Carl Treu kom efter
med Flere fra Gaarden Møglestue. Lofthuus skulde derpaa pakkes
i en Baad, der skulde ligge seilklar, under Paaskud af, at skulle
føre Justitsraad Schythe til Christianssand. Fragtmanden skulde
bestikkes, og saa afsted. Til dette Foretagende forlangte Hammer
af Commissionen 2 à 300 Rdlr., "som skulde blive de stærkeste
Stridsmænd og Lovtalere for Almuen til at blive assisteerlig."
Den 5te Marts var Hammer og Salvesen derimod komne overeens
om, at Andreas Møglestue den følgende Aften skulde bede Loft-
huus til sig, for at drikke et Glas. Under Laget skulde Hammer
og Salvesen, hvilken Sidste, under Paaskud af en Auktion Dagen
efter paa Skauerøen, skulde lægge til Bryggen i Skumringen, i
Ledtog med Værten gribe Lofthuus og faae ham i Baaden. Lykkedes
det ikke, vilde Salvesen efter Auktionen holde sig skjult i Lille-
sand, for nærmere at overlægge med Hammer og at oppebie
bedre Leilighed. Andreas Møglestue havde imidlertid "med Haand
og Mund lovet sin Assistence, og med de helligste Forsikkringer
besvoret sin Taushed." Brevet, hvori Salvesen melder denne
lumpne Plan, fører ogsaa for Hemmelighedens Skyld ikke mindre
end tre Segl. Man seer, at disse Planer lignede de føromtalte,
hvori Sr. Thomas Stenersen skulde være Hovedredskabet, i det
Grundtræk, at Gjæstevenskabet skulde misbruges til Forræderi.
   Den 12te Marts om Aftenen var Lofthuus kommen hjem, og
lod sig see nede paa Stranden. Men det varede ikke 10 Minuter,
skriver Hammer, før han var borte igjen. Han laa heller ikke,
siden Leidets Forløb, nogen Nat i sit Huus, saa Lurerne nok
kunde blive utaalmodige efter de store Løfter, de havde givet,
og de mange Planer, de havde udkastet og meddeelt Commissionen.
Hammer klager derfor: "Adskillige Forsøg og Snarer har jeg udsat
for ham, som dog alle til denne Tid ere blevne ligesaa skjulte for
1  tilbakeIsær fandtes Tilstanden i Ombli og Gjævedal forfærdelig. Commissionen,
der befrygtede en uundgaaelig Hungersnød i disse Egne, paa Grund af, at
Arendals Lasthandlere, med hvem de i lang Tid havde drevet en ufordeelagtig,
og "ganske vist -- efter Cancelliets Udtryk -- med uchristelig, om ikke lovstridig,
Behandling forbunden, Handel," nu havde negtet at afkjøbe dem deres Last
og videre Forstrækning med Korn, tilskrev Stiftamtmanden om at see til at af-
hjelpesamme ved de virksomste Foranstaltninger. "Og imidlertid indstillede
den det forarmede Folks Tarv til Hs. Majestæts landsfaderlige Forsorg, som
den efter Pligt, Eed og Samvittighed fandt sig forbundne til at implorere."
Hjelp blev ogsaa virkelig foranstaltet.

2
  tilbakeSaaledes kan, foruden de to Sorenskriveres Suspension, ogsaa et Hyrde-

brev fra Biskoppen til Districternes Geistlighed, hvori den formanes til ikke
at besvære sin egen Samvittighed eller Menigheden med Gjerrigheds Last,
ogsaa regnes hertil. Som en af Udsugelserne paapeges, at nogle Steder skulde
Præsterne bruge at trolove dem, der vilde gifte sig, den ene Dag, og Dagen
efter, ja vel endog samme Dag, vie dem. Begge Forretninger betaltes naturligviis.
FORRIGE
NESTE