HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 4. BIND: 1841 - 1843

ALMUESTALSMANDEN
CHRISTIAN JENSEN LOFTHUUS
SAMT
ALMUE-UROLIGHEDERNE I 1786 OG 87 I NEDENÆS AMT
Skuepladsen. Aarsager i Districtets egne Forhold.
Nærmere Aarsager til Urolighederne.
Christian Jensen Lofthuus.
       del 1 | del 2
Lofthuus i Kjøbenhavn og tilhove.
Lofthuus's Foretagender i August Maaned 1786.
Foretagender i September Maaned 1786.
       del 1 | del 2
Første Opløb paa Lillesand. Dets Følger.
Forfølgelser. Stemplinger. Skræk i Christianssand.
Anrykninger. Skræk i Arendal. Militairets Opbud. Bondemøde
paa Lofthuus. Raad i Christianssand. Forlig.

       del 1 | del 2
Bønderne i Kjøbenhavn. Nyt Leide og nyt Commissorium.
Troløshed mod Lofthuus. Skræk i Bradsberg. Commissionens
Ankomst til Christianssand.
Commissionen og Lofthuus i Christianssand. Østen
Gunnulfsen Ingulfslands Opviglerier i Bradsbergs Amt. Lofthuus
paany fredløs.
Lofthuus's Paagribelse og Bortførelse til Agershuus.
       del 1 | del 2
Bøndernes Forbittrelse. Foged Dahls Indsættelse i Nedenæs
Arresthuus. Deputation til Frederiksværn.
Ansøgning fra Almuen. Fogdens Befrielse ved Militairet.
Almuemassens Opløsning. Efterdrøn i Tellemarken. Sværdet
lægges i Vegtskaalen.
April Maaned. Urolighederne stilne af. Militairet trækkes ind.
Belønningerne. Opløb i Arendal mod Salvesen. Militairet maa
atter paa Benene.

       del 1 | del 2
Rygter om Almuen. Uroligheder paa flere Puncter i Landet.
Commissionen i Christianssand. Proces og Domme i Lofthuus's
og de to suspenderede Sorenskriveres Sag.
Lofthuus's Død. Over og om Lofthuus.
BORDKJØRER-OPSTANDEN I 1795
ET BRODERMORD I VALDERS
NORGES KONSTITUTIONS HISTORIE
FØRSTE HEFTE
INDLEDNING
Forklarende Omstændigheder.
Foregaaende Yttringer af norskt Uafhængighedssind.
       del 1 | del 2
Kristian Frederiks Optræden i Norge.
(Mai 1813 -- Februar 1814).

       del 1 | del 2 | del 3
BILAG.
OFFICIELLE AKTSTYKKER

       del 1 | del 2
Anhang
Opinionsyttringer
Anmærkninger
ANDET HEFTE
RIGSFORSAMLINGENS HISTORIE
I
Stemningen. Foretagender af Regenten.
(Marts Maaned 1814).
Rigsforsamlingen paa Eidsvold.
I
(Fra 10de til 30te April).

       del 1 | del 2 | del 3
BILAG.
       del 1 | del 2
Anhang.
Opinionsyttringer.
Anmærkninger.
       del 1 | del 2