HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833INDBYDELSE

   C
andidat Wergeland har anmodet Redactionen om at foreslaae
for dem, der skulde være enige med ham i, at patriotiske
Folkeviser ere i flere Henseender en særdeles gavnlig Almeenlæs
-
ning, at understøtte ham i at fortsætte med Udgivelsen af deslige.
Der er udkommet to Rækker Folkeviser, hvilke i hans Omegn
have erholdt Melodier, samt, i Forbindelse med dem, Balladen
Blaamyra. I de første, der udkom i to store Halvark med Titel-
omslag og historiske Anmærkninger, besynges N. Justesens For-
tjenester som Landmand, Olvar Bondes Tapperhed, Oberste
Kruses Vaabendrivt i Høeland, Vormens og Glommens skjønne
og stolte Samstevne, Glommens 17de Maiqvæde, Reidar Griot-
gardsons Troskabsoffer og Baglerkampen ved Minde. At frem-
hjælpe Udgivelsen af et Ark til, for det første, kunde skee, ved
enten igjennem denne Redaction eller ved directe frankeert Hen-
vendelse til Forfatteren (Addresse: Eidsvold) at tegne sig for en
Deel Exemplarer, saa at Udgivterne dækkedes, hvortil meget
over det halve Oplag vil medgaae efter den lave Priis, hvortil
d.III,b.1,s.422   saadanne Sager bør sælges. De, som saaledes velvilligen frem-
hjælpe dette Arbeide, faae da udbrede sine Exemplarer ved
Salg eller Gave. Tegnes for 1 Spd. erholdes 34 Explr.; for 1/2 Spd.
16 Explr.; for 30 ß. 8 Explr.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE