HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


SYGE-JOURNAL

(Indsendt.)

Statsborgeren 18. nov. 1832.

   Det er en bekjendt Sag, at gamle Rigstidenden, desværre, er
underkastet Phantaseringer, naar Gubben kommer paa sit Ynd-
lingsthema om rasende Enthausiasme, Jubel af fuldt Hjerte, Hen-
rykkelse indtil Taarer og andre lidenskabelige Udbrud og Yttringer
af et sygeligt, oprørt eller overspændt Befindende, som det rolige
norske Publikum tilskrives af ham ved visse Leiligheder. Det er
imidlertid ogsaa bekjendt, at en Patient, der lider af fixe Ideer,
eller af en eller anden Slags Galskab, troer alle Andre at lide
af saadanne Sygdomme, som at dette er Tilfældet med Sieur
Rigstidende, og som det gamle Ordsprog: Tyv troer Hvermand
stjæler. En saadan Paroxysme, og det en af de heftige, har den
stakkels Syge været underkastet Fredag den 31 August. Deliranten
har vel skrantet i længere Tid, men paa et saa stærkt Udbrud har
man dog ikke været belavet. Under sine Phantaseringer har
han altfra 28 Juni om Aftenen Kl. 9 til 30te August Kl. 2 l/2 præ-
cise hørt Ordet "Kongen", eller vel rettere sagt, seet Ordet
"Kongen" ligge paa Alles Læber. Patienten udtrykker sig vel
saaledes, at han har hørt Ordet ligge; men dette maa vel forstaaes
om en Slags Knirken, saafremt vi Læger ikke have Ret i at for-
klare det hele Fænomen som et Slags Øresusen, eller derved,
at enkelte Gale have brudt ind til ham med dette Raab, hvilket
han maaskee, under det derved forhøiede Delirium, har troet at
see fremslynget i Smudset paa disse evig Skraalendes Læber,
ligesom Tonerne ved Buestrøg kunne forme sig i Sandet paa en
løstholdt Glasflade, og ligesom indbildningsrige Folk læse Napo-
d.III,b.1,s.405   leon empereur i den flamske Piges Øie. Til de mindre paafaldende
Symptomer hører ogsaa, at han i dette Tidsrum har seet Lys i
alle, selv i Fattigfolks, Vinduer -- Noget, som vi antage som
Tegn paa en indtrædende Stær; -- men det tydeligste Tegn paa
en overhaandtagende Sindsfraværelse, er, at Patienten, som saa-
mange andre Idioter og voldsommere Gale (rabidi), giver sig af
med at recensere. Han er ogsaa deri liig andre Vanvittige, at
hans Domme ere modsatte alle Fornuftiges. Han løber nemlig
omkring, og udskriger en Sang for "saare vellykket", hvori Intet
er at opdage, der kan hæve den over, eller skille den fra andet
Mikmak af Kompliment- eller Underdanigheds-Sange eller andet
deslige Alengods. Man skulde troe, at Rimeren selv har faaet
Patienten fat, og hvisket ham noget i Ørene om hvor saare vel-
lykket hans Rimen havde været.
   Naar vi omtale, at Sygdommen antager den voldsomme Charak-
teer 2 -- 3 Gange om Ugen, at Deliranten spænder Skillerummet
bort imellem Tæringspatienten Nor og en Dame, der lider af den
høiadeligste Migraine, saa have vore Herrer confratres medici et
saa nogenlunde Omrids af Sygdommen, at man haaber at faae
høre en Betænkning. Man har hidtil forgjæves anordnet en dygtig
Dosis Sandfærdighed, og af og til anvendt Børstninger og Salt;
men lige frugtesløst. Sygdommen, der trodser Anstrængelser,
synes baade at komme af Orme, af en Svaghed i Hjernen, og
af en Feil i Hjertet1.

Dr. Syntax.1
  tilbakeOvenstaaende har været over een Maanede underveis fra Forfatteren,
hvorfor det først nu kan blive offentliggjort.
Stbrgs. Red.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE