HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833[OM DEN DANSKE SKUESPILLERTROPP I NORGE]

   I
blandt de Udtryk, Redactøren af dette Blad ikke kunde bil-
lige i No. 45, er Benævnelsen "Skuespillerbande" om de danske
Skuespillere, Christianias Publicum morer sig med. Den, som
brugte dette Udtryk, hverken vil eller tør fornærme Personer,
han ligesaalidt kjender fra nogen slet, som fra nogen god Side,
og som for en Fribillet kunne faae hvilkensomhelst svadsig Skrib-
ler hidset paa hvem de behage. Bruger man end Ordet "Bande"
ofte i Samsætning med Ordene "Tyv" eller "Røver", saa bru-
ges det dog ligesaa ofte og ligesaa passende om "omreisende
Skuespillere af en lavere Rang som saadanne." At de danske
Skuespillere, som ikke alene i Christiania, men i Trondhjem og
snart hist snart her, forlyste det norske Publicum, ere omreisende,
er upaatvivleligt; og forat de ikke ere af en lavere Rang som
Skuespillere, antage vi ikke som gyldige de Beviser, som de selv
herhos fremlægge og lade fremlægge i Morgenbladet. Ligger der
alligevel trods denne Forklaring, trods ovensatte Erklæring om,
at Nedskriveren hverken har troet at have fornærmet eller villet
eller turdet fornærme Personer, hos hvem han ikkun kan agte
den Klogskab, de vise i at benytte sig af Normændernes og Nor-
qvindenes Mangel paa Omsorg forat faae et Nationaltheater istand
og Mangel maaskee paa Midler hertil, og paa Interesse for et
saadant, om det end stod der; -- ja ligger der, trods alt dette,
og trods den Samlinie, som da lader sig drage med at f. Ex.
Præster maatte da tage dette fortrydeligt op, at man bruger om
d.III,b.1,s.289   deres Stand i Sammensætningen "Præsteskab" det samme Sam-
sætningsord, som ofte bruges til at udtrykke mindre hæderlige
Begreber (som f. Ex. om der sagdes: "uden synderlig Ondskab
ønskes, at P. Ps. Forbryderskab, Bedragerskab, Blodsugerskab,
Kjeltringskab og Skurkeskab ikke maa komme under det af Bor-
gerskabet saa forhadte Commandantskabs Torturskab") endda efter
Nogens Mening en Fornærmelse i brugte Benævnelse, da veed
Nedskriveren ikke at rette paa sig anderledes, end ved for Efter-
tiden, om han skulde berøre disse Skuespillere, at betjene sig
af et andet Udtryk end "Bande", nemlig "Trop" -- altsaa "Skue-
spillertrop." Fæste de sig her (Hvilket vi af al Kraft bede maa
blive afvendt) og gaaer Theatret over til at blive fra et Prøve-
foretagende en fast Inretning, der ikke alene er grundet i en
sygelig Retning i endeel Hovedstadbeboeres Smag, men gjør
Partie med Nationalfølelsen og Nationalskjønvidenskabeligheden,
da turde vel Ordet: "Skuespillerselskab" lade sig anvende.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE