HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[PROGRAM FOR TIDSSKRIFTET "NORDLYSET"]

(Efter Daa's "Tidstavler" I, 1872).

Datert des. 1831.
   Den almenhed, for hvem planen til et nyt blad, af en ny, for
vore andre blade fremmed tendens, i nærværende opsats frem-
sættes, befinder sig vel for tiden næsten overlæsset med tidender;
men det maa ogsaa tilstaaes baade at de færreste af disse til-
fredsstille mere end de tarveligste forventninger, og at mange af
dem sejle efter samme streg til undergangen. Det at man yderst
sjælden faar en vidtløftigere, ogsaa med æsthetisk værd udstyret,
politisk, videnskabelig eller kritisk afhandling at læse i vore dag-
blade; -- at den Norske almenhed vel ret nøjagtigen igennem
et fem- til sex-dobbelt echo underrettes om de begivenheder,
som foregaa i en fjernere kreds udenom den, end i den kreds,
som inringer med Nordsøen, Elben, Østersøen og Kjølen de Go-
thiske brødrefolk, medens man, paa nogle strøunderrettelser nær,
lades i uvidenhed om det liv, som rører sig inden denne i disse
beslægtede hjærnemasser: -- at idetmindste den mere dannede
del af den Norske almenhed kun ugerne kan vide sig, efter for-
d.III,b.1,s.290   eningen med Sverrig, ligesaa ubekænt med det aandelige liv der,
som før denne begivenhed, og end mere, end tilforn, med dettes
tilstand i Danmark; -- at denne uvidenhed ikke kan føles er-
stattet ved de tørre skelet-billeder, som dagbladene opstille af
verdensbegivenhederne: -- alt dette har bragt undertegnede paa
tanken om at afhjælpe denne mangel ved en egen tidende: den,
som nu fremskyder i lyset sit første prøveblad.
   Omenskønt den dybere mulige politiske betydning i en saa-
dan tidende ikke lader sig skjule for nogen, som, med et klart
øje over Norden, i Norges trefarvede banner har set det politisk-
mysteriøse tria libera juncta in uno fra Dovre straalende sænke
sig over de adspredte Gother som forat minde dem om de for-
jættelser, der inprægedes dem i samme sprog, seder og karakter
før de forlode Uralens og Kaucasus' store patriarchalske høj-
sæder: saa vover redaktionen dog ikke at lægge noget andet,
end hvad der efter ordene lader sig tage, i det, som fremsættes
at være hovedtendensen af dette blad, som saadant, nemlig den,
at meddele en stadig oversigt af det videnskabelige og politiske
liv hos brødrenationerne.

   Men blive end meddelelser i det Norske sprog af de mest ud-
mærkede afhandlinger, som de fortrinligere Svenske og Danske
tidender tilbyde, en væsentlig del af inholdet, saa binder redak-
tionen sig dog ikke saa strengt til Norden, at den ikke skulde
kunne meddele ogsaa værdfulde frembringelser fra andre udlandes
tidender eller journaler, om bladets ekonomiske stilling engang
skulde tillade at holde slige. Isaafald skal dog sjældenheden
heraf ikke rykke antydede hovedmaal af sigte; og bladets om-
fang vil spare for gentagne afbrydelser. -- --

   Efter dette omrids, afgøre den Norske almenhed, om den føler
trang til et saadant blad, og om det med nogen betydning kan
antage sit navn og fæste sig paa vor literære himmel. Det er
en affødning af en idé, som, ved tanken om hvor fremmede de
trenne Gothefolk dog forblive for hverandre, faldt undertegnede
in, nemlig den, at foranledige udgivelsen af en tidende i hvert af
de tre riger, som skulde befatte sig med at udbrede kunskab
om det aandige liv i de andre tvenne: en idé, som sees fremfødt
i en i aar paabegynt tidende i Danmark, hvilken alene tager sit
inhold af de Norske og Svenske blade og noget lignende viser
sig i den Svenske Hejmdal.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE