HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.280  
FOLKEBLADET
No. 49. Tirsdag den 13de December 1831.

Det Ene, som en Stortyran ei kan med al sin Magt
er Mandens Vil at tvinge, som døe tør uforsagt.

[ANMERKNINGER OM SOGNESELSKAP I NORD-ODAL]

   [Det var vedtatt at "ved Bryllups- og Begravelses-Gilder" skulde "de forhen
brugelige Sendinger og Skaalepenge være afskaffede." Wergeland legger til i
en fodnote:]

   Bladets Bestyr under fattige Folk f. Ex. Huusmænd denne Gave
til Huusholdningsbegyndelse, naar den kom fra Gaardmandsgjæsten.

   [Efter den insendte artikkel om sogneselskapet i Nord-Odal kommer Werge-
lands]Anmærkning:

   B
ladbestyret er af Ovenfremsatte endmere overtydet om det
Hensigtsmæssigere i saadanne Sogneselskaber, som vel erkjende
sin Virken for Landhuusholdningens Fremme for Hovedsagen,
og, som havende dette Meed, knytter sig til det kgl. S. f. N. V.,
men som tillige erklære i Planen og vise, at Sognets Vel i enhver
Henseende er deres Anliggende, og, at enhver Fælledssag, ethvert
Communal-Anliggende fortjener deres Opmærksomhed og Stræben
for med Tiden at hendrage alle dem af disse, som Embedsmyndig-
heden endnu, kun ved Hævd, men ikke med sand Ret, ruger
over, under Menighedernes egen Afgjørelse. Et saaledes ind-
rettet Sogneselskab er den fortrinligste Erstatning for de saa
længselfuldt og saa forgjæves attraaede, med lovlig Myndighed
udrustede Formandskaber i Bygderne. Da Landhuusholdningens
Fremme altid maa være et alene saaledes indrettet Sogneselskabs
Hovedmeed, saa kan det kongelige S. f. N. V., hvor gjerne end
nogle Directører kunde ønske dette, ikke med Anstændighed
udelukke det af den store Krands af blomstrende Sognesamfund,
det vil samknytte over al Norge. Dette store Samfund vil ligesaa-
vist, kun ved at indskrænke sig ene og alene til et Landhuus-
holdningsselskab, nu da Landets materielle Tilstand for det Første
er mere vigtig end dets politiske (hvilket var omvendt i Slutningen
af den danske Herretid) kunne virke med Kraft og Nytte, som
d.III,b.1,s.281   de mindre Samfund kun kunne dette ved at omfatte det hele
Sognevel, visende, at de ogsaa have til Øjemed: mere og mere
at jevne Communalforfatningen og Medborgerlivet med Grund-
lovens Aand, afskaffe alskens Despotiets Levninger, qvæle de
Misfostre, som et modent, udvortes i alle Former kanhænde
noksaa pynteligt Smaadespotie skulde ville indhævde i vor Verden,
samt at tvinge vor glimrende, udvortes, politiske og hidtil næsten
alene i Statens Former levende Frihed til ogsaa at afføde en ind-
vortes, borgerlig i Communal-anliggendernes Enkeltheder raadende
Frihed. Vi ville herpaa afpasse en Lignelse, som maa være i
det kgl. Selskab f. N. Vels Smag: det forrige store Selskab for
Norges Vel forberedede, ved den Forbindelse det havde forbe-
redet imellem Fædrelandets Venner, vor politiske Selvstændighed
og Frihed: det var den store Plov og Harv, som omvæltede og
tilberedte Jorden; -- men alt Ukrudet, Herre-tistelene og Smyge-
qvikrødderne og Suge-Dyllen medtoges ikke; -- nu maae Smaa-
barna ud for at luge efter; -- disse ere Sogneselskaberne. Da
skal der blive Ager, ja Ager for Sjel og Krop!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE