HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 47. Tirsdag den 6te December 1831.

Ei kommen er den Tid, da Du kan kalde
det Ros, at roses udaf Alle.

d.III,b.1,s.276  
OPMUNTRING TIL AT BENYTTE SIG AF HESTEKJØD
SOM FØDEMIDDEL

   D
et er en Daarlighed af os, at vi have forglemt Forfædrenes
Skik at spise Hestekjød. Nøden faaer lære os at optage den
igjen. Denne Høst -- Tiden da Landmanden pleier at dræbe
de Heste, han vil -- da vi see imøde, at Levnetsmidler ville op-
stige til svære Priser, synes særdeles skikket dertil. Disse Heste
ere vel gamle og ikke af saa lækkert et Kjød som Folerne; men
Inds. kan dog af egen Erfaring forsikre, at selv disse Skotmære,
næsten hvor magre og gamle de end kunne være, dog afgive
saavel meget som velsmagende og rimeligviis velnærende Kjød.
I Udlandene er Hestekjød almindelig Føde, og anprist af Mange
baade i Tale, Skrift og i Daad. Hvad, som Fornuft kan billige,
er der da iveien forat vi saaledes afbenytte Kjødet af dette reen-
ligste af alle Dyr? Afbenytter da det meste Kjød af de Gamper
I emne Riflen, som Fødemiddel for eder Selv, I Landmænd! for
eders Folk, og for de Betlere, som beleire med Nødens uimod-
sigelige Retskrav eders Kjøkkener! At benytte blot det Bedste
af Hesten, f.Ex. Tungen, der røget er fortræffelig, samt Noget
af Laaret, der hidtil blot pleier at bruges i Pølser, vil lidet for-
slaae; -- nei! nedsalter næsten den hele Hest, og levner kun
det Ubrugbare til Aat! Naar I slaae op disse Saltmadskar i
Vaarkniben, da ville mange hungrige Munde takke Eder.
   Denne Opmuntring anbefales Landhuusholdningsselskaberne til
Opmærksomhed.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE