HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 5.Tirsdag den 1ste Marts 1831.

Fremmed Ild er ei saa klar,
som den Røg vi hjemme har.

FÆDRELANDSSINDEDE FORENINGER

   I
et senere Møde i Sogneselskabet i Fenstad, Annex til Store-
Næs paa Øvre Romerige, blev besluttet:
l) Justits-Departementet ansøges om at sætte i Udøvelse den
   kgl. Resolution af 10 Juli 1828, hvorved Chefen paabydes at
   gjøre Undersøgelses-Reiser, forat Samme kan undersøge ad-
   skillige Misligheder og Tvistigheder dersteds om Kongetienden.
2) Allehaande Gilder, saavel ved Begravelser som Bryllupper,
   maae ei holdes mere end een Dag.
3) De saakaldte Fønner og Skaalpenge afskaffes.


   I Trøgstad, Smaalehnenes Amt, bestaaer et Bygdeselskab af
150 Medlemmer, der have en Bogsamling i deres Midte, bestaa-
ende af 200 No. Indretningen, af hvem Lieutenant J. M. Hals
d.III,b.1,s.174   har Fortjeneste, grundedes ved det temmelig betydelige Indskud
70 Spd., foruden at dens Fremme sikkredes ved bestemte aar-
lige Bidrag. Bogsamlingens Bestyrelses pligtmæssige Bestræbelser
for "at fremme gavnlig Oplysning i enhver Henseende" frem-
hjælpes -- skrives der -- af en stedse voxende Lære- og Læse-
lyst hos Almuen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE