HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 3. BIND: 1830 - 1837FØRSTE SCENE
(Morgengry. Francis og Sami under Terrassen.Francis.           -- Om denne Afgrunds fiendtlige Vægge,
           imellem hvem det Blomstergulv er spændt,
           hvor i det tyste Gry vor Elskov mødes,
          
d.II,b.3,s.107              end briste fra hinanden, skal en Luftning
           fra Himlen hæve det som Feers Sky,
           og, atter dalende til fredet Jord,
           en Qvist etsteds er nok og findes nok
           hvortil det kan sig fæstne.


Sami.                             Maatte ikke
           selv Kamadera, Elskovs favre Guddom,
           i Flammer døe, da han ifra sin Bue
           af Sukkerrør skjød blomstervinget Piil
           i Høiestes af alle Guders Barm?
           Og jeg? hvor høit har jeg ei skudt mit Blik?
           og vi? hvor høit gik ikke vore Ønsker?
           Og Bønner brændende vi sendte efter
           en Lykke, som ei Himlen pleier skjænke,
           for ei at blive fattig selv.Francis.                             Men over
           den Fagres Aske gjød de andre Guder
           en himmelsk Drik, der vakte op hans Aand.
           Saaledes tør vor bedre Elskov leve
           af Broderblod og Fædres Harm omflammet.

(John sees paa Terrassen.)John.           Ah! ah! den unge Herre? Nu, som Richard
           han elsker ei: som Sværmer, ei som Herre.Sami.           Min Broder? O tilgiv ham, thi hvis Sami
           er mild, han var det. Al hans Manddom
           var kun en Skygge om et Qvindehjerte.
           Vist Ørkensolen havde brændt hans Hjerne;
           og den Fakir, som bød det, var en Dæmon,
           thi da han havde udtømt sin Forbandelse,
           forsvandt han som et afbrudt Tordenslag.

d.II,b.3,s.108  

John.           Den Dæmon i Fakirdragt var nok skabt
                      af Guden "Dødsangst" i Hinduens Hjerne;
           thi gjennemjagende med Hunde Egnen,
           vi fanged kun den Rømningstræl Vakiti:
           en dorsk og skabbet Grævling for en Tiger.Francis.           Han var min Broder; Morderen min Bruds.
           Gid ei min Faders Hevnen var, men Guds!
           Han hendes Broder -- nok forat tilgive.
           For ham hun græder -- nok for ham at frelse.
           Jeg vil ei gruble over hvi han faldt:
           for Indien (da for Engelland en Britte)
           for Skatten (da for Faderen en Søn)
           for Sami -- ha, for mig da, arme Broder!
           for Haan mod Uskyld -- da som Synder bør,
           og just den Død, Tyrannen altid voger.
           . . Ve mig jeg vil anraabe Naaden, og
           i kolde Retfærds Sprog min Tunge isner!
           Men Naade sikkrest er hvor Ret ei vides.
           Og hvad der skeer i disse Skjebner, vor
           kun bindes til saalænge selv vi ville,
           er vor urokkelig som Himles Roe,
           naar, Elskte, Elskte, aldrig vi forglemme
           retfærdige at være imod hinanden.John.           Med nye Rynker maatte Dette glatte
           ud Gouverneurens over Richard.Sami.                                   Francis,
           du er barmhjertig mod mig som en Himmelsk,
           retfærdig ei. Men det er Kjærlighed
           at holde sin Barmhjertighed for Retfærd.John.           Du stakkels Fugl, du har paa yderst Green
           formeget blottet dig for Pilen.

(gaaer)

d.II,b.3,s.109  

Sami.                                   Alt
                      det gryer. Vor Dag er endt. Med Græssets Dugg
           begynder den og endes.Francis.                             Reen og skjøn
           som den, tilbage kun til Himlen vendt,
           for rigere at blive gjennedsendt.

ANDEN SCENE
(Hal i Fortet. Guvernøren.)Guvernøren.           Som Søn og Herre skal min Richard hevnes;
           for Herren Qval, for Sønnen -- o hvad Qval!
           Og endelig, naar stumpet er hver Smerte,
           for Livet Livet.

(Francis styrter ind, omfavner hans Knæ)Francis.                 Naade! Vær barmhjertig.
           Den falske John, det smilende Uhyre,
           besmitter eders Sjel, min Fader, med
           den Grumhed hvormed Satan hans forbanded.Guvernøren.           Ja, Dreng, min John har Øine som en Djævel.
           Han seer igjennem Natten. Og hans Øre
           forstaaer hvad Bladet hvidsker bag Terrassen.Francis.           Som Tjørneriis imellem Hestens Been
           i Farten, som den voxer, bores dybere,
           ei værre Piner og Fremegger Magten
           har, end Spioneriet. O naar han,
           jer Djævel, frister, mind da Jesus,
           som tilgav sine Mordere --

d.II,b.3,s.110  

Guvernøren

(haanleende)                       Bort, Dreng!
                      Hvor ligner du din Mo'er, den altfor ømme,
           men siden altfor fromme Magdalena.Francis

(staaende op)           Hun tilgav og som Frelseren sin --Guvernøren.                             Ha!
           Forvorpne, ti!Francis.                       Ak, hvis I gjør det,
           det vil i Graven pine Richard.Guvernøren.                             Beder
           du for din Broders Morder? Er det bedre
           end Brodermord? Og troer du ei jeg kjender
           din Christenømheds ædle Rødder i
           Slavindens Hjerte, i min svorne Fiendes
           trælbundne Datters Skjød? Ha, ædle Lord,
           som leger Brudgom saa med Skjændslen,
           din Faders Navn bli'er ei dens Brudeskjænk.
           Studs ei! er det saa underligt, om i
           dit Paradiis en Lurer sneg sig ind?
           Haha!Francis

(slaaende sig for Panden)           O Richard! Richard!Guvernøren.                 Nu? Og John seer godt.
           Vær ikke skinsyg paa den Døde! Han
           fortæller Intet meer. Kun Vunden raaber.
           Gaa nu, og klynk Slavinden dit Farvel,
           -- nei byd din Bajader at følge med
          
d.II,b.3,s.111              det Regiment, hvormed du drager bort,
           thi Bajaderer høre til i Feldten.
           Men jeg vil glemme, at du er ilive
           en større Sorg end Richard død.
(vender sig bort)Francis.                             Gud bedre
           min Faders Hjerte . . o er der
           en tyngre Bøn for nogen Søn? --

(gaaer).Guvernøren.           Den Filanthrop! Er han min Søn? Jeg tvivler.Francis

(kommer tilbage; vil gribe Faderens Haand).           Gud bedre eders Hjerte, Fader, før
           I driver denne Hevnkamp, I begyndte,
           til eders egen Undergang.

(gaaer).Guvernøren.                       Hvad er det?
           En Sammensværgelse af Slaver, og
           min Søn i den? Saa talte Richard sandt.
           Forfølger da i denne veke Sværmer
           hans Moders Skygge mig endnu? Og jeg,
           i Richard fuldtopstanden, maatte gaae
           igjen tilbage i et Intet? --
           Nei, Nei! Han dømmer kun min Stilling ret,
           som Den der læser roligt en Historie,
           og, ikke styrtende som Richard flux
           sin Fa'r tilhjælp i Kampen, han med Kulde
           filosoferer kun: "det er en Hevnkamp
           imellem Herredom og Slaveri;
           en umoralsk, dog ædlest ført af Slaven;
           en ødelæggende som Thebens Brødres,
           hvis Strid er Hevn, hvis Ende Alles Død;
           en Malstrøm, som imellem tvende Skibe,
           midtunder Træfningen sig aabner, og
           ustandset borer dem i samme Grav."
          
d.II,b.3,s.112              Saa er det. Muligt? Men i Kamp om Hevn
           Den seirer dog som driver Hevnen videst.
(John kommer)John.           Det Skib vi saae imorges, er "Medusa."
           Og sandelig det Skue er forstenende.
           Glem Richard, Sir! Nu gjælder det os Selv.Guvernøren.           For Deficiten, Richard skulde bringe,
           vi bringe vore Hov'der, skjøndt selv deri
           en Deficit. Det mangler et.John.                             Langt bedre,
           om Redning for sig selv de tænkte ud.
           Jeg sørger over Richard mere end
           jeg ham beklager, Sir! skjøndt denne Handel
           gjør os beslægtede som begge Hænder,
           udgrente fra det samme Bryst.Guvernøren.                             Ti, John!John.           Hvis tie er at tænke. Det forstaaer sig
           Mylord maa reddes! dog isammen Vi
           maa reddes, Sir, erindr det!Guvernøren

(i Tanker)                             John, hvorledes?
           Captainen er her.John.                       Frelsen er dog nærmere.
           Sælg Hevn for Frelse, Blod for Guld, ja sælg
           den Morders ene Liv for vore tvende.
           Alt maa benyttes, ja selv Richards Død.

d.II,b.3,s.113  

Guvernøren.           Hvorledes?John.                 Skatten, jeg belurte Rajahe'n
                      ved i Ruinen hist . . .Guvernøren.                       Den veed du jo
           er dybere begraven i hans Hjerte
           end under Jorden.John.                       Dog den maa for Dagen.
           Og nu om nogensinde.Guvernøren

(sløv).                       Ja, om nogensinde.John.           Et Æresløfte er kun ussel Priis.
           Mig undres ei, hvi han ei solgte den.
           At spændes ud paa Pinebænken pirrer
           den Stærkes Sjelenerver kun til Haardhed,
           og spænder eders Taalmod meer end Senen.
           Men det, det er en Priis at byde, Sir:
           sin Søns, ja vel sin Enestes, Morders Liv.
           Og det er Priis at tage: Sønnens Liv.
           Sir, tænk paa Richard! tænk, Brahminen tænker
           saaledes (ja som Vild vel meget stærkere)
           paa sin Sewaji. Sir, og tænk paa Os! --           Oh det vil pine eders Dødsensfiende
           at maatte tage det imod. Den Byrde
           at Gløder paa sit Hoved skal han længes
           at ryste af. Han veed hvorved han kan.Guvernøren.           Ja visselig det er en Priis. Ha, Slaven
           skal gaa med Seir af Kampen? -- denne Trodsige!

d.II,b.3,s.114  

John.           Men han med Guld opvejer Liget.
                      Og Sønnen faldt da ikkun for sin Fader.Guvernøren.           Han til Mahratterne, til Birman og
           Afghanistan skal gaae fremstrækkende
           som Kronespidser sine blodige Fingre,
           og Indien lærer: Britten døer for Guld,
           som han og lever derfor.John.           Ah! ikke saa, Mylord. Hvor Skatten ligger,
           i samme Hul kan og dens Graver lægges.
           I maa, I maa! Jeg staaer kun for det Halve.
           Det koster Struben, Nu, da veed I hvad
           det andet Halve koster. Mind, Han er her . .
           Captainen -- og med et Papir,
           det blive kan vort Seil til Underverdnen,
           om ei --Guvernøren.                 Vel! iil! stevn hid Rajahen! lad
           i Fortets Grave Crocodilen svømme,
           og Fiskerne bevogte, at den ei
           indslippes end ad Gluggen til den Fangne.

(John gaaer. Captainen kommer)Guvernøren.           Ah! Sir Thomas, I min Kones Broder
           I denne onde Dags Repræsentant?Captainen.           Med Hendes Død vort Frændskab er forbi.
           I rødmer Sir! Ved dette vil I blegne.

(Udfolder et Papiir)Guvernøren.           Hidkom I forat ende den Moral,
           som blegned afbrudt paa jer Søsters Læber?
           Min Lykke var det, at hun først blev træt.

d.II,b.3,s.115  

Captainen

(rækker Guvernøren Papiret)           Her er mit Ærind, Sir, det jeg beklager,
                      dog mere Eders faderlige Sorg.Guvernøren

(læsende)           Arrestbefaling -- Ah! -- i Kongens Navn
           mod mig, Forvalteren Sir John og Richard,
           min Søn, som Factoriets Regnskabsfører?
           Han alt af Jordens største Konge: Døden
           er fængslet. Graven bli'er hans Tyburnhill.
           Dog Jevndøgnsfrist er skjænket seer jeg. Nu!
           lad see, om ei den Naade kunde gjøres
           meer god end lang! Dog da fra Himlen Hjælpen
           maa komme synlig, Guld af Jorden voxe.
           Det Sidste troer jeg før, skjøndt ei (som drømmes
           derhjemme) overalt i Hindostan.
           Den Jord, som Guld skal bære er dog nok
           i Klogmands Hjerne. Der er og hans Himmel.

TREDIE SCENE
(Skogsegn. John.)John.

   Forlorne? Den Tanke er ikke god under Træer med stærke
Grene. Derfor vil jeg lade den fare, og heller i Naturens Skjød
tænke, at der dog er menneskelig Følelse i den gamle Rajah. For-
lorne? Det er Mylords Vise, og han gjør et Qmqvæde ved at
knage med sine Knoker. Men jeg vil ikke forstaae den, og jeg
kan heller ikke forstaae hvorledes den samme Fingerlyd kan
betyde Sorg, som lod sig høre da Grebet i Cassen var foregaaet
og Afregningen holdt over Beløbet. Det duer ikke at have stive
Fingre uden at have stive Øren og Øine, der tør see stivt fremad
som Skjebnens. Men om der var noget i det fordømte Ord "for-
loren," var det ligesaagodt strax -- -- Haha! først en lang Sei-
lads og saa i Gammel-England en endnu længer Proces, dersom vi
træffe paa en af de rette Advocater, og saa endelig . . O Haabet
forlader os ialfald ikke før vi virkelig ere nogle Alen fra Jorden.
d.II,b.3,s.116  
(Francis kommer iilsomt)
Ah! Han søger Sami. Jeg mødte ligesaa gjerne
en Parder som en opbragt Forelsket. Men det er klogt at komme
Vreden ligesom et vildt Dyr i Forkjøbet.


Francis.           Sami! Tys!John.           Jeg søger eder, unge Herre --Francis.                             Skurk!
           jeg skyer dig. Snog, men møder du mig, vent
           da Utøis Skjebne. Skurk! Skurk! Skurk!

(Ryster ham).John.           Vil I mig qvæle som Sewaji qvalte?Francis.           Jeg føler, at jeg kan. Du har belurt
           min Lykke, og forraadt . .

(bryder ud i Hulken)John.                 Dog skjøndt jer Arm
           tilveirs mig løfter som i Vippegalge,
           jeg smiler; thi jeg bringer eder Glæde: --
           Sewajis Liv skal spares.Francis.                       Ligegyldigt.
           Han bør jo døe.John.                       Dog vil det glæde Sami.Francis.           Ak ja. For hende bad jeg; paa min egen
           Natur en bedre knælte ned og bad.

d.II,b.3,s.117  

John.           Men I ei kjendte eders Fader bedre
                      end mig. Jeg tog ham fra den rette Side:
           da Ømheds Port var lukt, jeg gik Fornuftens.Francis.           Det gjorde Du? Siig heller: er han piint,
           og naar af dig opfundne Død ham skjænkes.
           Hvad Nyt i denne Vei?John.                       Oh, kun det Gamle,
           at Sønner ikke kjende sine Fædre;
           at Venner kjendes mere ei end Skibe
           i stormfuld Nat; at Godt ei bliver troet
           før det beskjæmmer. Dog er dette nyt,
           at Sønnens Morder spares af en Fader.Francis.           O John! miskjendte John!

(omfavner ham)

                             Jeg troer det; thi
           det glæde Sami vil. Had hende ikke!
           O had ei Sami, John! Du kan det ei,
           som gjorde meer end Ret, saa sød en Uret.John.           I troer min Gjerning ædel, ei mig selv;
           mig levnes kun den usle Ædelhed,
           at være kjendt for værre end jeg er.Francis.           Nei, da du os belurte, strømmed Ædelsind
           (som uoprundne Sol forgylder Skyen)
           fra Samis Sjel ad ukjendt Vei i din.John.           Lad mig den Lykke, selv at takke hende.

d.II,b.3,s.118  

Francis.           I hendens Tak skal nye Strømme rigne
                      hver Plet, der i dit Hjerte end er gold.

(gaaer)John.           Saamange ædle Handlinger til Verden
           har Dyden neppe født som Egennytten.

(Sami kommer)Sami

(hviskende).           Francis! Tys!John.                       Aha, et Stevnemøde!
           Sami!Sami.                 Ve, ei Francis' Røst.John

(fremtrædende)                             Men en
           ifra din Broder, ja en underjordisk,
           en lænkepresset, en der klynker om
           et Blink af Lys, et Dugg af Lædskelse,
           et Smiil Barmhjertighed af dig.Sami.                             Sewaji?John.           Ja han er fri, saafremt du vil.Sami.                             O Brahma
           er stor!John.                 Men mærk, at det beroer paa dig.

d.II,b.3,s.119  

Sami.           O lad ham flye tilbage til sin Ørken,
                      og tænke ud i Eensomhed en Bod,
           saa tung som Richards Grav . . en Bod, der kan
           forsone baade Gud og Mennesker.John.           Ei Fugl med løftet Ving paa Klippetop
           er nærmere sin Frihed, hvis du vil
           -- hvad ellers Magten og Fornuft fremtvinger --
           aftrygle Rajahen den Skat, han skjuler
           hist i den gamle Borg, der synes som
           Ruiner af et Bjerg ei af en Bolig.Sami.           Hvor lav en Priis! Ja, gode Fremmede!
           Dog først tag Samis Ædelstene. Sami
           har Perler. Tag dem med.

(Løser sine Klenodier af, og giver John dem.)John.                       Du ejer end
           en Perle, du maa give: det er Francis.Sami

(bedøvet)           Forbi! forbi!John.                 Ja, med jer Daarskab.
           Dog kan du ikke for din Broders Pine
           end kjøbe dig en Frist, ei for hans Dødsstund
           Minuts Fortsættelse af Legen . .Sami.                                   O
           jeg bærer det; thi det ei dræbte strax.

d.II,b.3,s.120  

John.           Thi mærk, den Dag Sewaji, liig en Hveps,
                      der stak, men redded dog sin Brodd, tør sværme
           igjen i Ørken ud mod Vest, mod Øst
           til Birman Francis gaaer med Regimentet.
           . . Det slaaer dig meer? Ah, havde Elskov
           endnu en List i Baghaand?Sami.                             Har du mere,
           da knus mig sikkrere og haardere
           end Birmans Elefanter knuse Francis.John.           Ja, det dig mere tilladt er at tænke
           dig Drengen under Elefantfod knust,
           dog end ei død, kun stønnende mod Døden,
           end ved et Indtog, smykket som en Sultan,
           i seieroverglimret Ungdoms Favrhed,
           liig Rosenbusk i pragtfuld Vase paa
           en Marmorslottets Tinde baaren i
           et gyldent Taarn af snehvid Elefant.Sami.           Saa vil jeg tænke ham.John.                             Du maa ei.Sami.                                   Ak,
           gaaer Magt saavidt, da kan og Elefanten
           med plumpe Fødder knuse Sjelen. Da,
           som jeg for Francis selv har kjøbt min Broder,
           vil for min Faders Skat jeg kjøbe Frihed,
           at tænke paa ham som jeg vil. Kom da,
           og hør hvor jeg skal trygle --

(de gaae)

d.II,b.3,s.121   FJERDE SCENE
(Hallen. Guvernøren, Rajahen.)Guvernøren.           -- Dog er han eders Søn. Betænk!Rajahen.                             Hans Moder,
                      selv runden ud af Indiens Overflod,
           mig gav ham; jeg til Hindostan tilbage
           ham skjænkte.Guvernøren.                 Han er givet eders Hjerte
           -- saa alle Sønner, Rosenblade liig
           om Rosens Frugtbund. Rajah, ja, ved Gud!
           han er det! Plyndr dog ei dit eget Hjerte!
           Han er det! Gud dig gav ham jo, min Fyrste.
           Gud eller Brahma . . ja ved Gud!
                                   
(Rajahen leer)

                                   Du leer,
           Forfærdelige, mens din Søn du dræber?Rajahen.           I svor ved Gud, Jeg veed I troer paa Ingen.Guvernøren.           Da ved mit Ord, ved Bibelen og Vedam,
           ved Livet, om du troer at nu du lever,
           ved Døden, om du troer at du skal døe,
           ved Solen, den som brænder os i Øiet,
           ved Jorden, som vi træde sammen paa,
           ved alt hvad der er fast og virkeligt:
           om Du idag, idag vil aabne Skatten --
           Sewaji -- han din Søn, som myrded min --
           frigiver jeg; af tusinde Frigivne
           ledsaget, skal han komme til dit Hjem!

d.II,b.3,s.122  

Rajahen.           Af Tusind? Frigiv Indiens Millioner;
                      og paa det yderste af Indiens Forbjerg
           skal jeg tilhvidske det den sidste Britte.Guvernøren.           Jeg jevner dette Fort med Jorden; skriver,
           at Luften er saa usund . .Rajahen.                             Jevn Calcutta,
           Madras og Bombay! Der er den forgiftet.Guvernøren.           Hvortil slig Politik imellem Naboer?
           Her er en huuslig Tvist. Viig ei fra Sagen!
           Den er kun mellem to bedrøvede Hjerter.
           Jeg kræver Bod for Blod, og giver Soning.
           Hinanden nærme stode vore Huse,
           meer fjernt ei skulle vore Grave staae.
           Lad Fred kun boe imellem! Gamle, Freden
           gjør lyse Sale i den sorte Jord
           imellem Gravene.Rajahen.                 Men Fiendskabet
           imellem Husene opdynger Grave.Guvernøren.           Mistroisk end? Med falske Smiil I svarer,
           med Læberne omspillede af Dolkglimt.
           Gid Engle kom og vidned, da I troer
           ei Mennesker!Rajahen.                 Forgangenhedens Aand,
           Erindringen, omsvæver hver en Tid.
           Kald denne Engel ei. Den vidner mod jer.

d.II,b.3,s.123  

Guvernøren.           Forsaae jeg mig -- nu, se paa denne Pande,
                      om ei jeg ærligt tegned op min Skyld!
           Erindringen? den Dødning! Gamle, om
           den ei kan manes bort, om end den hænger,
           blodspændte, sugende Vampyr liig, paa
           Forsonings milde Hjerte -- Gamle, see,
           da sukker Angrens taarevarme Aande
           ind Liv i det Tilkommende, og deraf
           en Engel reiser sig i Kamp mod hiin.
                       
(seer prøvende paa Rajahen)

           Hvor ondt et Smiil! Det gjør os begge Uret;
           men Ord, hvor bittre end, kun En.
           Tal dem, og jeg skal suge dem som Honning.
           Kræv, og jeg giver Herrens Høihed gjerne
           og Retfærds Krav og Faders Ømhed. Kræv
           det nærmeste imod Umuligheder,
           og jeg skal rose end dit Maadehold.
           Som Pant paa Haanden -- se, der var en Træl
           . . nu vel, det er Navn . . velan, en Mand,
           et Menneske, en Hindu som mig sveg --
           Hvad Under at jeg straffede, dog meer
           som Fader end som Herre? Dog lad være!
           Han tyet er til Dig. Det er mig nok.
           Jeg skjænker ham igjen sit Huus som før
           og tusind Agre.Rajahen.                 Hele Hindostan,
           den Ager mellem Himalah og Havet,
           det er mit Krav.Guvernøren.                 Jeg Friheden ham skjænker.Rajahen.           Engang af Gud, som Kjernen i Demanten,
           i Livets første tindrende Øjeblik
           uskillelig indlagt, den ham forærtes.

d.II,b.3,s.124  

Guvernøren.           Hvad Bod, Uhyre da? . .Rajahen.                             Lad Slaven give
                      jer Ryg Blaastriberne tilbage. De
           tilhøre jo Brittanniens Flag?Guvernøren.                             Er dette
           ei Pant paa Fred, at Herren Haan vil taale?
           End ei?

(Afsides)
Jeg er forloren. Koldt og stivt,
           med Dolkblink seer han paa mig.

(Høit)
Gamle Nabo,
           skjær over ei med slige Blik de Baand,
           de sidste, men de skjønneste, som endnu
           sig flette mellem os blidt som Lianens
           imellem Palmer . .Rajahen.                 Skilte ved en Afgrund.Guvernøren.           Ei saa. Du seer min Vemod gjør mig blød.
           Jeg trygler om dit Venskab samme Dag
           du skulde trygle mig om Livet, hvis
           du ei mig frelste.

(Griber hans Haand)

                             Ven, du ahner ei,
           at vore Børn med Almagt banlyst har
           vort Had til Richards Grav. Det er en Hemm'lighed
           som Kokoskjernens Melk end skjult og sød.
           Kun Aftnens Tysthed har belurt den, dog
           vil Hindostan engang besynge den,
           og England og Europa deraf lære
           et bedre Herredom, et som Naturen
           ei maa oprøres ved, men signe. Giv
           for min Din skjulte Kundskab. Viid, at min
           angaaer Dig nær som Hjertet.

d.II,b.3,s.125  

Rajahen.                             Mellem dette
                      og mig er Hindostan som mellem Altings
           Begyndelse og Ende Verdens Mængde.
           Min angaaer Hindostan.Guvernøren.                             Javist! en Skat,
           en Oldets Fyrste har i Mulden gjemt?
           En Skat liig den, en ædel Rajah hented
           frem fra Pagoden, Havet overskyller,
           en gylden Strøm, der stansed Clives Armee,
           og fredende omgav et Kongerige.Rajahen.           Men Hyder Alis blaanende Oceaner
           af Sværd omværned Indien bedre.Guvernøren.                                   Vel,
           din Hyder havde Ret; thi han var Indien,
           hans Hoved Himalah, hans Skulder Butan,
           hans høire Arm var Ganges, venstre Indus,
           Calkuttas sorte Hule var hans Hjerte --
           hvad Under, at hans Fiender deri qvaltes?Rajahen.           Det siger Du, som er en Clive? Haha!Guvernøren.           Ei herom! Os angaaer det Hindostan
           og Bretland kun, som er i vore Huse.
           Men Hindu er du ei, hvis Ædelmod
           ei kan beseire dig. Velan, du skjuler
           din Hemme'lighed; jeg skjænker dig da min:
           min Francis har din Sami kjær, hun ham.
           Lad os ei søndre hvad Naturen ente
           til herligt Fredssymbol! Tænk blot: opvoxne
           i samme Skygge -- o det maatte skee!
           Tænk blot . . .

d.II,b.3,s.126  

Rajahen.                 Du lyver --Guvernøren.                       Nu! vil du
                      med sligt et Pantherblik velsigne?
           Sign du min Søn, jeg hende, nu min Datter.Rajahen.           Ei min! Ved Chivens Vrede, min ei meer!
           Forlængst ei min; fra Fødslen Hindostans.
           Umuligt! Før formæles Grib og Due,
           før Parderkat og Antilope, før
           bestiger Ganges Himalah, og Bjerget
           i bløde Bølger smelter henad Sletten,
           ja før skal Parias urene Blod
           med Rajahs blande sig og med Brahminens!
           før --

(Afsides)
Ha, Vakiti,
nu
er du min Søn!Guvernøren.           Tænk blot: en Britte og saa Hinduinden . .Rajahen.           Ei Prindsen selv af Wales usleste
           af Hindostans Slavinder gav jeg. Viid,
           en Tid tilforn og Pariaer hersked,
           dog frelstes Indien, da de rene Slægter
           bevarede sin Reenhed, Straalen liig,
           der smittes ei af Taagen, skjøndt nær qvalt.Guvernøren.           Ve dig! du maa mig redde!Rajahen.                 
(Afsides)
Nei kun Indien.Guvernøren.           Viid, jeg er dødsens! Viid da hvad du er!

d.II,b.3,s.127  

Rajahen.           Min Datters Bøn meer stærk var end den Trudsel,
                      forgjæves dog som den.Guvernøren.                 Saa prøv den opfyldt.
          
(Raaber)
John! John!

(John kommer)

                       Alt tabt! Vort sidste Haab
           er paa Uhyrets Stivsinds Klippe brustet.
           Hans Stolthed paa min bøj'de Nakke sprang,
           hvor dybt jeg krøb, hans Fuulhed smøg dog under,
           hans Øie flammed fuldt af Seiersblus.
           Men end er Magten vor -- endnu, ei meer.
           Den ende da sin sidste Aften med
           et Tordenslag -- hør Rajah! -- paa dit Hoved!
           Bring Vagt! Gjør Alting rede! Først begynd
           med Skruerne . .

(John gaaer)
Nu, du vil tale, Rajah!
           du Englands svorne Fiende! tal, med tro ei
           et Ord af hvad jeg lovte. Tro kun Trudslen!Rajahen

(afsides)           Jeg gaaer saa roligt som en Sol mod Havet,
           at ende Banen, naar jeg først Vakiti,
           besvangrende ham med Mysteret, har
           opglødet til en ny for Hindostan.Guvernøren.           Hvad mumler du? Snart skal du skrige (ja
           vi Begge): ve, det er forsilde!Rajahen.                             Herre!Guvernøren.           Spar kun til Bøddelen din Sledskhed: den
           er falsk, som mine Løfter; men den gjør
           mig ikke stolt, som disse gjorde dig,
           graalokkede Daare!

d.II,b.3,s.128  

Rajahen.                 Herre! visselig
                      det er en Skat . .Guvernøren

(heftig)                 Nu, nu?Rajahen.                       Men altfor vigtig . .Guvernøren.           Hvor vigtigt er dit Liv?Rajahen.                       Mod Skatten intet.Guvernøren.           Da gjælder mit dig endnu mindre.Rajahen.                                   Dog
           jeg vil betænke mig. Som Gidsel tag
           mit Kjæreste, min Datter, tag mit Livs
           forskjønnede Natur, Meer end mig Selv!Guvernøren.           Velan til næste Gry. Da peger jeg
           saavist til Underverdnen, hvis du tier,
           som Straalen op til Himlen. --

(gaaer)

FEMTE SCENE
(Under Terrassen. Francis og Sami omfavnende.)Francis.           -- Vi skilles? Ja, jeg vilde, hvis du kunde.Sami.           Du gjør mig angest, Francis; dog endmeer
           for dig jeg skrækkes. Francis, kan du friste
           til saadan Blodsynd?

d.II,b.3,s.129  

Francis.                       Det er ikke Retfærd,
                      som skaaner ham, men skummelt, syndigt Forhold.Sami.           Mit Hjerte brast, om ikke min Beslutning
           ombelted det; thi der er intet Valg.Francis.           Captainen er min Morbror; vel en fast,
           men venlig Mand -- o, paa hans Skib vi ere
           saa sikkre som paa ensom Ø. Da bort
           fra dette Slangerede! Sami! Sami!Sami.           Tal ei, se ei; thi i dit tause Aasyn
           er Fristelse.Francis.                 Og Du mig, Elskte, frister
           at bede om hans Død.Sami.                       Du raser som
           Vakiti. Nylig var din Sorg dog som
           din Glæde yndig, da du troede ei,
           at Gud os kunde skille ad, men loe
           og zittred dog. Mod Jorden vær høimodig,
           mod Himlen lydig. Lad os give Verden,
           som gav os Mødepladsen til at kjende
           for Evighed hinanden, Alt tilbage;
           kun ei Erindringen, thi den (som Evnen
           i Chaos til den hele Pragt vi see)
           er spredt i vore Sjele ud som Kimer
           til saligt Liv, vel skjønnere ei end
           forsvundne, men saa sikkert som det Evige.
           Lad vort Farvel da være kort som Døden.
           Francis! O ei jeg bærer det --

d.II,b.3,s.130  

Francis.                       Min Sami,
                      end ei, end engang . . O hvisk "Ja!" --
                                   Ved Daggry
           hist i Ruinens Mulm, at ikke Solen
           for tidlig skiller os. O, vort Farvel,
           for Dødsskilsmissens ene Stunde Skyld, burde
           saa langt som Livet være.

(John viser sig med Slaver)John.                             Folk, her er Hun.
           Grib Rajahens Datter!Francis.                       Hvad?John.                             Nu! Rajahens Datter
           er Gidsel for sin Fader.Francis

(griber Vaaben)                 Bort!

(Afsides til Sami)

                             Fly, Sami,
           fly! fly! de dræbe Dig og Dine . . Ha!
           Fly til Ruinen, der vil Ingen søge.John.           Frisk, Trælle!Francis

(angribende)                 Ha, saavidt -- du Skurk!John.                             Skaan eder!Francis.           Ei mig, men endnu mindre dig . . Ha, bort!

(Driver dem bort. Sami er forsvunden.)

d.II,b.3,s.131   SJETTE SCENE
(Aftenskumring. Fortets Volde langs Ganges. Til en Port i Vandfladen fører en Trap ned,
hvorpaa Vagt af Seapoys. Vakiti i Fakirdragt drivende i en Baad nedad Floden.)Vakiti.           Mysterets rette Arving lever -- uvis
           er da min Lod. Og han skal leve -- vist
           er da, at i mit Støv jeg atter synker.
           Togange undflyet skal jeg døe før Sami
           ved Mindet om en Fryd har gjort mig Døden
           til Vellystdrøm, vel frugtløs, dog saa sød,
           at ei jeg vilde vaagne i en Himmel.
           Han leve? Muligt; thi de Fremmede
           for Kobber Retfærd sælge, Kjærlighed
           for Sølv og Hevnen selv for Guld. Mig nok,
           Han lever; fængslet som han ligger der
           paa Indiens vaade Bund bedækket af
           en europæisk knugende Steenhimmel,
           er han paa min Vei kun en Bul tvertsfalden,
           som ørkesløs dog hindrer, og maa væk.
           Ja væk! væk!

(lægger til)

                 Hinduer! Tys!
           Jeg hører Stønnet af en Sjel. Afveien,
           I Parier for Brahmas Ætling! Smitter
           ei Luften nær den Hellige!

(Vagten fjerner sig)

                             Bort! Jeg
           vil vie ham til Helgendøden. Jeg
           med Guders Smiil vil lyse op hans Hule.
           Jeg løser Sjelen, lærer den at synge
           der under Jord og Vand Gud Brahmas Priis.
           -- Hist Slusens Luge . . Floden voxer alt,
           opløftende fra Dybet Crocodilen.
           Som hvælvet Baad den driver alt for Strømmen.
           Ha, Chiven! Fortærende! Meer voldsomt banker
           mit Blod mod Brystet end mod Porten Floden
           med topp'ede Bølger over Tærsklen . . Ha,
           Fortærende, jeg lædsker kun det Blod,
           den Flamme, du i mine Aarer gjød.
          
FORRIGE
NESTE