HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.178  
POESIERDEN NAVNLØSE

           K
un Hun Selv, og ingen Anden,
                      vide Hvad jeg fandt paa Stranden,
                 kun Hun Selv -- Selv uden Navn,
           Perlen liig, der, uopdaget,
           endnu ei er bleven taget
                 ind i Diademets Favn!


           Da, med Navn den at berømme,
           Skjalde Fantasien tømme;
                 Kongens Indfald selv er mat.
           Man af Stjerner eller Maane
           prægtigt Navn og Rang maa laane
                 til hans Krones fundne Skat.           -- Elskte "Navnløs!" thi jeg vover
           selv for Vennen, naar han sover,
                 ei dit Navn at nævne tyst:
           Han, selv Han skal mig misunde.
           Det, for reent for Verdens Munde,
                 tone skal kun i mit Bryst.           Elskte "Navnløs," om Du skulde
           faae dit Navn og Rang tilfulde,
                 Perlen liig i Kronen sat:
           til mit Bryst man tye! mit Hjerte
           i sit dybe Hjem det lærte,
                 da paa Strand jeg fandt min Skat.

d.I,b.2,s.179  

           O, der evigen det toner
                      som en Klang fra Aanders Zoner:
                 Navnet, hvormed Himlen alt
           dine hulde Dyder ærer,
           mens sin Knop din Ungdom bærer
                 af sin første Rødmen malt.           Ve, sin Fryd at maatte qvæle
           vove ei om Fundet mæle!
                 Men jeg Verden ikke troer.
           Piletræet kun hvis Blade
           lytte vel, men snaksomt glade
                 pluddre væk hinandens Ord,
           matte Bølge kun, som dale
           maa i Grav midt i sin Tale,
                 Englen, som med Taushedseed
           Synderens Bekjenden tager
           før han Rædselsmulmet drager
                 bort for Guds Barmhjertighed:
           hvis de taushedstvungne Trende
           jeg dit rette Navn lod kjende,
                 var det Troløsheds Forraad?
           Hedd da "Navnløs" for dem Alle!
           "Navnløs Perle" de Dig kalde!
                 Perle, reen som Engles Graad!
          


BLOMSTEN

           F
agre, hvor arm er din Elsker idag! Thi Han, som saa gjerne
           med Diamanter og Guld din Dørtærskel vilde bestrøe,
                       ak! Han ejer idag
                 ei vante Bouqvet til dit Vindu.
d.I,b.2,s.180  

           Nelliken holder jomfruligen stolt sig lukt i sit Bæger:
                      Blomsten har seet din Mund; nu blegner den heller iskjul.
                       Ak, jeg ejer idag
                 ei vante Bouqvet til dit Vindu!           Hvide Narcisse har hyllet sig ind; thi nødigen vilde
           Stjernernes yndige Barn sig tabe i Glands mod din Barm.
                       Skinsyg over din Mund
                 vil Rosen idag sig ei aabne.           Dog jeg med brændende Kys -- somom jeg dig favned min Elskte --
           har forgjæves forsøgt at aande i Knopperne Liv.
                       Ak, at Blomsternes Barm
                 kan gjemme ufølsomme Hjerter!           Fagre, dog ejer din Elsker en Blomst, hvis fyrige Flamme
           evig som Stjernernes er: udødelig Kjærligheds Blomst.
                       Dit velsignende Blik
                 har saaet den selv i mit Hjerte.           Den er udsprungen saa fuldt som en Sol. Den ømt har jeg plejet,
           ledet mit varmeste Blod til Rødderne dybt i min Barm,
                       dugget den med min Graad.
                 Den Blomst jeg dig skjænker, min Elskte.           Forhen et Skud i min Sjel, kun en Drøm imellem dens Tanker,
           Tanke og Sjel er nu den; liig Barnet i Vuggen, min Sjel
                       kun en Drøm i dens Dyb.
                 Den Blomst jeg dig skjænker, min Elskte.           Hvilte Du kun en Sekund ved mit Bryst, da skulde Du føle
           bævende Liv i dens Blad, der fik af en Skjalds Fantasi
                       al sin himmelske Pragt.
                 Den Blomst jeg dig skjænker, min Elskte.

d.I,b.2,s.181  


FØDSELSDAGEN

           O
m en Time Fødselsstunden
                      for min Elskte er oprunden:
                 Kjærlighed, med Gaver kom!
                 Du, den rige, er saa tom?
           Har du intet Bedre funden
                 end en Taares Fattigdom?


           Den har du fra Sorgen røvet.
           Eller er du selv bedrøvet,
                 Du, der praler saa af Magt?
                 Alt er Dig jo underlagt?
           Hvi har du da Flugt ei prøvet
                 for at høste Nattens Pragt?           Intet vilde Hende klæde
           bedre end et Stjernekjæde
                 slynget om det blonde Haar.
                 Skynd dig! ned Orion gaaer.
           Skynd dig! Beltet allerede
                 løses før du Skyen naaer.           Først Hun vilde ret fortrylle,
           naar du kunde hende hylle
                 ind i finest Morgenrødt.
                 O, hvor Skyens Silke blødt
           vil om disse Former skylle,
                 hvorpaa Gud sin Kunst har ødt!           -- Kjærlighed, hvorledes er det?
           Du, saa kjæk og uforfærdet,
                 nu saa magtesløs og arm?
                 Stamp i Jorden i din Harm!
           Frem tør bryde der bag Gjærdet
                 dine Legioners Larm.

d.I,b.2,s.182  

           Fee og Alfe (om de gives?)
                      tør af Medynk gjenoplives,
                 skaffe dig ihast et Slør,
                 som af Blomsterglands de gjør.
           (Blot det ikke sønderrives
                 før din Elskte faaer det, før!)           Ak, jeg frygter, at Du skryder,
           naar om Magt din Tale lyder.
                 Hvorfor vil du eje meer
                 end dit Hjerte, som det er?
           Hvad, om den Present du byder
                 da idag din Hjertenskjær?FANTASI

           M
untre Raab fra Fyrreskoven,
           Klang af Horn og Skud deroven
           kald mig ikke op fra Voven
                 ved den lave Kyst!
           Der hvor jeg min Mø har funden
           maa jeg dvæle tryllebunden.
           Lænker ned i Klippegrunden
                 løbe fra mit Bryst.


           Stranden troer I gold og øde?
           Ak, I see da ei de røde
           Roser, som i Sandet gløde
                 frem i hendes Spor!
           Eders Øine er ei klare:
           hvor I see kun Tang og Tare,
           grant og sikkert seer jeg bare
                 unge Blomsters Flor.

d.I,b.2,s.183  

           Kom, en Drøm, naar Qvellen svaler!
                      Mere end paa Viisdoms Taler,
           naar du hviskende neddaler,
                 troer paa dig min Sjel.
           Du forklare maa tilfulde
           hvorifra Hun kom den Hulde.
           -- Falske Drøm! mon skabt du skulde
                 have hende Selv?           Som et Syn jo pludseligen
           mig paa Stranden blinded Pigen.
           Skulde Voverne i Vigen
                 være Havfrus Hjem?
           Mon paa disse kolde Grunde
           da en Bølge endnu kunde
           føde, som i Hellas' Sunde,
                 Afroditer frem?           Skjønne Havfru, lad dig fange
           da af mine Eskovssange!
           Byt din Bølge med den bange
                 Banken i min Barm!
           Rødere dens Blodstrøm flyder
           end Korallen, Dybet yder,
           Perlens Glindsen, som dig pryder,
                 mod min Graad er arm.           Mere skjønfantastiskt former
           sig mit Vanvid, naar det stormer,
           end Polypens Træ sig ormer
                 frem paa Havets Bund.
           Mindre majestætisk, mindre
           skjønt er Havet end mit Indre.
           Minder straale, Tanker tindre
                 paa dets dybe Grund.

d.I,b.2,s.184  

           Skulde Du en Havfru være,
                      vælg da fremfor tangklædt Fjære
           Aanders Hjem og Aanders Ære!
                 bliv en Jordens Mø!
           Skynd dig, fagre Havets Datter!
           før dig Brændingsbølgen fatter,
           og med Lyst dig drager atter
                 ud i vilden Sjø!           Eller, siden Du saa ene
           vandrer mellem Strandens Stene,
           mon en Sky, som maatte tjene
                 Engle til et Skib,
           her mod Bjergets Top forliste,
           maatte sin Besætning miste,
           kun at Du, der var den Sidste,
                 frelstes af en Grib?           Hvad Du er, om Du tilbage
           til dit eget Hjem vil drage,
           mig, min Elskte, maa Du tage
                 med dig i din Flugt.
           Tyer du til den dybe Bølge,
           Os skal da den samme dølge.
           Gjennem Dyb og Himmel følge
                 skal min Sjel din Flugt.DEN ELSKTE

           G
uld er Støv og Purpur Pjalt,
           Ædelsind er det ei Alt?
           Kan jeg større Rigdom finde
           da end hos min tro Veninde?
          
d.I,b.2,s.185  

           Ædelsindets Tankers Flod
                      det er himmelskt Adelsblod.
           Kan jeg bedre Adel finde
           da end hos min tro Veninde?           Ynde, du er Skjønheds Sjel,
           skjønnere end Skjønhed selv.
           Kan jeg større Skjønhed finde
           da end hos min tro Veninde!           Jomfru, blusser Du iløn?
           Du er riig, fornem og skjøn.
           Bedste dog af Først og Sidste,
           at du Selv ei deraf vidste.           Smiler endda haant en Nar,
           da et Smiil jeg ogsaa har
           koldt som Staalet -- blot det ikke
           smelter hen i Hendes Blikke.           O de straale ømt og smukt,
           er end Øjet slummerlukt.
           Himmelsk Glands, selv naar hun sover,
           straaler hendes Aasyn over.           Jomfru, Engle stige ned
           til din Uskylds Hvilested.
           Helgenrene Jomfrusjele
           mens du slumrer, om dig knæle.           Tør imellem dem min Bøn
           ydmyg blande sig iløn?
           naar du vaagner med dem stige
           op for Dig til Himmerige?
          
d.I,b.2,s.186  


DEN ELSKEDES OVERFART

           -- T
ys! det pladsker over Vandet.
                      Det er Hende! Det er Hende!
           Hendes Forbud er alt landet:
           denne glade Angst for hende.
           Aaretakten kan jeg kjende:
           uden Regel, uden Lag
           som mit eget Hjertes Slag.


           Bølge! Bølge! skyd bagefter
           sikkert, men med milde Kræfter!
           Ellers med mit Blod jeg plette
           vil din rene Barm, og trætte
           med mit Liig din Flugt den lette.
           Selv vil jeg i Stormen boe,
           at Dig aldrig undes Ro.           Hulde Stjerne, over Vigen
           maa du trofast lyse Pigen.
           Er ei hendes Blik dit eget?
           har, i Eva-Aasyn præget,
           dog ei Jord ei Himmel sveget?
           Kan du hade egen Ild?
           frygte den, der er saa mild?           Ve dig, om du kunde svige
           Baaden med den unge Pige!
           Skjøndt du straaler i det Høje,
           Hevneren min Bøn skal bøie.
           Som den Dødeliges Øje
           Han kan dig udslukke bradt,
           gjøre al din Glands til Nat.           Lyser Du med trofast Styrke,
           da jeg evigt dig vil dyrke.
          
d.I,b.2,s.187              Jeg Bassin vil Kilden bryde,
           mine Blomster duggbegyde,
           at jeg Speile nok kan byde
           Dig og Hende, der saa liig
           er i Blik og Reenhed Dig.


MIN GRAV

           H
vor er jeg glad, ja hjerteglad!
                 Thi alt jeg seer det Sted,
           hvor halten Hævn og blinden Had,
           som med min Skygge fulgtes ad,
                 skal synke trætte ned.


           Der ligger det, meer nær end tænkt,
                 bag tvende Poppeltræe'r,
           med Løvguirlander rigt omhængt,
           med Grønsvær dækt, altid besprængt
                 med Dugg saa demantskjær.           Der, skeelsynt Nid, du meest beqvemt
                 kan læse mine Qvad!
           der vil du fatte mere nemt,
           hvi jeg, og ikke Du, har stemt
                 min egen Strengerad.           Der slæng dig, Had, som kom for seent!
                 grib efter mig endnu!
           Det Støv, du faaer i Haand, er reent
           som Liljernes mod hvad du meent
                 og tænkt har i dit Hu.
          
d.I,b.2,s.188              Ha, stolte Følge til min Grav,
                 hvi vender du dig hen,
           som om du tørred Taarer af?
           Ei I, men Elskov, den mig gav.
                 Jeg derfor elsker den.


           Har Hun ei lovt, hver Pintsefest
                 mig at besøge der?
           Skjærsommersøndagen dernæst
           Hun atter være skal min Gjæst.
                 O Plet, hvor kjær du er!           Da Bogfink, syng i Poppelens Top
                 til Ære for min Brud!
           Spring ud en vakker Rosenknop!
           Jasmin, din blege Mund luk op
                 til Ære for min Brud!           Der boer jeg da den Sommer kort.
                 Mit Lyststed, Plet, du er.
           Med sidste Blad jeg flyver bort,
           at vente tro i Himlens Port,
                 til Selv Hun kommer der.DET FØRSTE HAANDTRYK

           D
in Puls har banket min imod.
           Forente var vi Blod i Blod.
           Det var i faa Sekunder bare.
           Ei længer Salighed kan vare.


           Hvor mildt din bløde Aare slog!
           Men min i høje Bølger jog.
           Nær med sin Purpurstrøm den fulde
           besprængt dit Jomfrubelte skulde.
          
d.I,b.2,s.189  

           Saa ømt og fast ei Aander to
                      kan sine Vinger sammensnoe,
           saa flyder Flamme ei i Flammen
           som vore Hænder hvilte sammen.           Mit Blod har siden da ei hvilt,
           men stormende i Aaren ilt.
           Har det da Sjel, som ei forglemmer?
           Det Slaget end af dit fornemmer.           O, vore Hjerter længer maae
           ei skilte ad, min Elskte, slaae.
           De høje Stjerner saae og taalte,
           at deres Aarer sammenstraalte.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE