Arkeologi - ikke klargjorte arkiver

Disse arkivene er ferdig konverterte i Dokumentasjonsprosjektet, men er foreløpig ikke lagt tilgjengelige ut. For mer informasjon, kontakt faglig eller IT-faglig ansvarlig.

 

Registreringskortene for eldre jernalder, for steinalder og bronsealder og for yngre jernalder

Magasinet for de forhistoriske samlingene ved Bergen Museum inneholder ca 150.000 enkeltgjenstander. Data om selve gjenstanden; mål, tilstand og funnsted, registreres elektronisk og danner utgangspunkt for en gjenstandsdatabase som hovedsakelig skal benyttes internt i magasinet. Registreringskortene for eldre jernalder, for steinalder og bronsealder og for yngre jernalder er delvis dataført i Dokumentasjonsprosjektet.
Faglig ansvarlig: Professor Bergljot Solberg, Bergen museum. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

Middelalderkort, Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo

De større middelalderutgravningene skiller seg fra andre undersøkelser ved at hver gjenstand får sitt eget gjenstandskort med katalogiserings- og funnopplysninger. De registrerte opplysningene i hovedkatalogen og trykt tilvekst er gjerne svært summariske. De 70.000 gjenstandskortene fra middelaldergravningene er tatt i bruk ved magasinarbeidet ved Oldsaksamlingen.
Kontaktperson Oldsaksamlingen: Espen Uleberg. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 

Fotoarkivets kortarkiv, Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo

Kartoteket for fotoarkivet foreligger som en tekstdatabase med om lag 21.000 poster. Databasen er i bruk i Fotoarkivet.
Kontaktperson Oldsaksamlingen: Espen Uleberg. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 

Konserveringsavdelingens arkiv, Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo

Konserveringsavdelingens arkiv omfatter 15.000 sider. Det er utarbeidet en database for fortløpende innlegging av nye konserveringsrapporter. Det konverterte arkivet er i bruk i Konserveringsavdelingen.

 

Arkeologisk avdeling, Tromsø museum

Fotolistene er en oversikt over slides og svart/hvitt-fotos som er dokumentasjon over arkeologiske utgravninger og registreringer. De originale listene foreligger dels som håndskrevne lister, dels som maskinskrevne. Materialet består at 35.000 bilder.
Fagansvar: Stipendiat Tora Hultgren, Tromsø museum , UiTø. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 

Tilveksten / Funnkatalogene

Tilveksten ved Tromsø Museum foreligger primært som håndskrevne protokoller fra 1874 og frem til i dag. Den er etter ca 1940 ikke ført etter årganger, kun etter løpende museumsnumre (Ts.-nr.). De originale katalogene er ført dels som "fritekst", dels på ulike typer skjema, dels på små arkivkort. Av dette materialet er noe arkivert i form av håndskrevne protokoller, noe i ringpermer og noe som innbundne stensiler og/eller kopier.
Ts.-nr. 1 - ca 4.000 finnes i trykt form som redigerte utgaver av de håndskrevne protokollene i følgende fora: "Aarsberetning for Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Forening" (1879 - 1901), "Tromsø Museums årshefter" (1902 - 1940) og "Oldtiden, tidsskrift for norsk forhistorie" (1910 - 1940). Tilveksten er etter den tid ikke utgitt i trykt form. Materialet består av ca 17.000 katalogsider og vil gjøres tilgjengelig gjennom fritekstsøk.
Fagansvar: Stipendiat Tora Hultgren, Tromsø museum , UiTø. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 

Vitenskapsmuseets tilvekster

Vitenskapsmuseet, NTNU, har ført protokoll over tilveksten i årene 1871-1981. Størstedelen av disse tekstene (fortrinnsvis det arkeologiske materiale) har blitt utgitt hvert år i trykt form i forskjellige tidsskrifter. En mindre del - især beskrivelser av gjenstander fra nyere tid eller av utenlandsk opprinnelse - er aldri utkommet i trykt form, så her finnes kun de håndskrevne tekster. Dataføringen ble påbegynt i 1997 og arbeidet pågår fortsatt.
Delprosjektansvarlig: forskningsassistent Geir Grønnesby, Vitenskapsmuseet. Fagkonsulent: Anne Birgitte Høy-Petersen. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 Dokumentasjonsprosjektet

Oversikt over arkiver

Arkeologi - klargjorte arkiver


Oppdatert 23. mai 2000 av C-E Ore