[BIN: 1696]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

  Ebbi han æ so gamall ein mann
at mosen vekse på hass tænnar
å han heve seg ei festaremøy
å hæna forgløymer 'en alli.
-Fóri di træder Ebbi Skamminggens søn
så mangen stig vild. -

Dette var sidste verset. Det var broer hass, som hae tekji festar-
møyi hass. So va der no eitt vers soleis ou:
Um du slær Peder din broder ihjel
så skal du mig ligevel miste
å du skal sørge dig selv tildøde
som turteluen på kviste.
Så va dæ når 'en kom heimatte, ho sto brur då.
Den eine ba 'en vill rie
den are ba 'en vill bie
hass moder hun tok i tygjyl å beisl
å ba 'en vill' holde å bie.
Ekstra opplysninger