[BIN: 1162]

Draumkvedet

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Anne Skålen, Mo, Telemark .

1. Ja vi du lye eg kvea kann
eg kve um dei nyte drengjir
eg kve um en Olav Åknesi
som sovi heve så lengje.
-Månen skine å veginne fedde så vie -
2. De va no um joleftanen
sterkan svevnen fekk
ingjen av mine vinir
som kunna meg uppvekkje.
3. Dæ va no um jolef[tanen]
dei laugevatni bar
då måtte eg på havsensbotnen
mæ salte tårir har.
4. Dæ va no um joleftanen
dei bar inn kling å kakur
så m[åtte] e[g] p[å] h[avsensbotnen]
å sjå mæ fiskjen vakjer.
5. Dæ va no um joleftanen
dei bar inn øl i skål
men ingjen av mine vinir
kunna høyre på mitt mål.
6. Eg la meg ne um joleftanen
då sov eg så lengji
eg vakna kje fyrr um trettandagjen1
då fuglanne skoke vengjer.
1trettanddagjen
7. Eg l[a] m[eg] n[e] u[m] j[oleftanen]
sterke2 svevnen fekk
eg v[akna] k[je] f[yrr] um t[rettandagjen]
då fokkje i kyrkja gjekk.
2sterken
8. Presten stende på predikstolen
legg ut tekstinne sine
Olav han stende fyr kyrkjedynni
fortel utav draumanne sine.
9. Dæ va fyste utreisa mi
igjenom ein tynnyrmoge
eg sleit sunde mi skarlakskåpa
å hui av kvor min fote.
10. Dæ va are utreisa mi
igjenom ein tynnyr(e)ring'e
eg sleit s[unde] mi skarlakskåpe
å hui av kvor min finge.
11. Eg hev vori meg upp mæ sky
å ne mæ havi svarte
dæn som mi' fotspori fydder
lær 'kje av bliom hjarta.
12. Eg h[ev] v[ori] m[eg] u[pp] m[æ] sky
å ne mæ havsens bunne
d[æn] s[om] m[i'] f[otspori] f[ydder]
[lær kje av bliom] munni.
13. Eg hev v[ori] m[eg] u[pp] m[æ] sky
å ne på havi jupe
de ville eg ynskje utav Gud
at eg kunna fjuke.
14. Ormen stinge å bikkja bite
å stuten stend å stangar
dær kjeme ingjen ivi Gjæddarbroi
fyr domanne fedde vrånge.
15. Håge æ' den Gjæddarbroi
ho tist punde skyi hange
men endå verre dei gaglemyranne
som eg måtte gange.
16. Tunge va dæn Granastigjen
å gange
men endå verre den Gjæddarbroi
ho tist punde skyi hange.
17. Sæl æ dæn i dessi væri
fatike låner hus
han tar 'kje ræast i aurom væri
å høyre på ulvetut.
18. Tunge så æ dæn Granastigjen
å gange
men endå verre den lindarormen
som trist meg i hælanne hange.
19. Sæl æ dæn i dessi væri
fatike hev gjevi klæi
han tar ikkje ræast i aurom væri
fyr3 håge kjellar bræi.
3av
20. Sæl æ dæn i d[essi] v[æri
fatike hev gjevi] konn
[han tar ikkje ræast i aurom] væri
bli stanga av stutehonn.
21. Sæl æ d[æn] i d[essi] v[æri]
konnmåli den kan auke
d[æn] t[ar] k[je] r[æast] i a[urom] v[æri]
på store hundegaule.
22. Sæl æ d[æn] i d[essi] v[æri]
vikti kan hadde ne
h[an] t[ar] k[je] r[æast] i a[urom] v[æri]
fyr løvetennanne å se.
23. Ingjen fugle fyke så høgt
som gråduva mæ sine ungar
ingjen orme stinge så kvast
som falske mannetungur.
24. Sume fere Eikjaråsen
some den Skålestrånd
men dei som fara jolehylen
dei koma væl våte fram.
25. Dæ va' så tungt um joleftanen
at eg sille sova så lengji
eg vakna 'kje fyrr um trettan[dagjen]
då fuglanne skoke vengjir.
26. Dæ va meg um joleftanen
sterkan svevnen fekk
då møtte en manne mæ båne på armen bar
som gjekk i jori te knes.
27. Sutinne å så sorgjinne
dei blandar eg alt isama4
munnen lær å hjarta' i græte
de æ' no 'kje alt så gama5.
4dæ blandast alt i de sama
5eg tiss dæ så liti gama
28. Sutinne å så sorgjinne
dei trøer eg unde min fot
ti glaere sko eg halle meg6
ti mei dæ gjeng meg imot.
6så æ' eg oddu glaeste
29. Eg gjekk upp den Granastigjen
den va' så tung å fara
eg måtte upp dei store klippi
å neri bergedalar.
30. Eg såg meg den fugleflokk
som ørnekløar krøkte
men endå verre den løverkula
som adde på meg søkte.
31. Så såg eg ei liti hind
ho ville mæ meg svala
så kom dær fram tvo lindarormar
som hæna ville kvele.
32. Så gjekk eg upp på en bergeknapp
å tenkte at eg skulle vinne
me bære dæn i svevnen sko fara
dæ gjenge meg adde av minne.
33. Eg æ dæn eismadd i verden
som sterkan svevnen fanga
men alli noken av mine vinir
som kunna løyse meg oto båndo.
34. Sæl æ dæn i dessi væri
sine foreldri ærer
han tar kje ræast i aurom væri
fyr håge kjellar bræi.
35. S[æl] æ d[æn] i d[essi] v[æri]
dæn fatike ei foraktar
h[an] t[ar] k[je] r[æast] i a[urom] v[æri]
fyr løvenes tann upptraktar.
36. Eg va som en fugl i bur
som gjønni vil vera fri
her veit ingjen livandes
hot i annensmans hjartai bur.
37. Eg æ nok den einaste
som sterke svevnen fanga
som den enlig fugl på kvist
i fugleburi fanga.
38. Så gjekk eg meg på havets strand
å mine føtanne kvesste
salte tårir av øine rann
å ingjen kunna meg vekkje.
39. Så gjekk eg meg på havets strand
grumme løver på meg sette
så kjeme lindarormen fram
å løvernes tennar knekte.
40. Eg va' meg hær norafjølls
dæ dreiv så mykje snjore
fekk eg fat i hindehamen
ti lappe mine sko.
b
41. Eg va' meg hær norafjølls
dreiv 'en snjoren kvite
fekk eg fat i dæn bjønnehamen
som aldri hae noken likje.
42. Så fekk eg fat i dæn hindehamen
å sveipte dæn kringum min fot
så kom ho fram dæn lisle hind
som huggormen jaga ifrå.
43. Så gjekk eg fram dæn Skålestrånd
å hundanne tok ti gjøy
men dæn som i svevnen sko' fara
d'æ som 'en kunna døy.
44. Så for eg fram dæn gaglemyr
ho va' no så vond å gange
så kom fram ein liten smådreng
unde mine føtanne helle.
45. Så kjæm dei fram smådrengjinne
å fesla mine føtar
men dæn som mi fotspori fydder
dæ bli 'kje gløymt fyrr 'en dør.
46. Så kjæm dei fram smådrengjinne
å mine finganne feslar
eg sleit sunde mi skarlakskåpa
i tynnyrringjen meg refsa.
47. Eg sleit sunde mi skarlakskåpa
igjenom dæn tynnyrmog'e
fram kjæm adde smådrengjinne
dei helt unde kvor min fot'e.
48. Så såg eg dæn fugleflokk
som ørnefjøirir bar
men dæn som mi' fotspori fydder
dæn blive så sjellan gla.
a
49. Så gjekk eg meg på viddan hei
i store berg å dalar
men dæn som mi fotspori fydder
dæn må mæ tunga tala.
50. Så gjekk eg meg på viddan hei
eitt skogesnar så tykt
dæ møtte meg bå løvir å bjønnir
men livi behelt eg trygt.
51. Så gjekk eg meg i rosenslund
mæ fagre gaukanne leik
men dæn som mi fotspori fydder
han gjer kje anten kve hell kjeimar.
52. Så sat eg upp i ei lindegrein
som fuglanne hae sitt reii
eg tenkte eg sille 'kje gjera mein
men gaukjen fyrutta meining.
53. Så sat eg unde ei lindegrein
som fuglanne hae si føa
men den må inkje gjera mein
som fuglanne gjer ti nøgjes.
54. Så va' eg uppå den bergetopp
som skorpejonen7 monne fara
dæ va dæn største glei
mæ fagre gaukanne gala.
7skorpionen
55. D' æ dæ meste eg beer um
at ingjen mi fotspori fydder
men d'æ den største8 glei eg veit
at fagre gaukanne gala.
b
56. Eg hørde på dæn hundegaul
i mine langsomme dagar
men eg æ' dæn einaste i verden
som så hev blivi plaga.
57. Mine foreldres opdragelse
så go dæn monne vera
men enten i plage hell store ve
som mig i verden erfaret.
58. Så såg eg dæn fugleflokk
i lindegreininne fara
Gud give jeg måtte i min faders går
fullende mine dage.
59. Den største sorg i søvnen bær
som smerter end mitt hjerte
at min fader og moder kjær
av søvnen mig ei kan vekke.
60. Sæl æ' dæn i dessi væri
vigt å mål de ei vrakar
han tar 'kje ræast i aurom væri
i ørnekløanne taka.
61. Sæl[æ' dæn i dessi væri]
fatike den kann gjeva
han tar ['kje ræast i aurom væri]
dæn hægste i himmerig vera.
62. Eg såg no dæn løveflokk
som ville dæn slangjen uppeta
i min søvne jeg tenker om
at jeg i min heim monne vera.
63. Eg gjekk meg i rosenslund
som adde dei løver mon vera
men tungt æ' dæ i dessi væri
mine skjæbnen bera.
64. Eg va' meg hær norafjølls
i så stor ein kull
dæn som mi' fotspori fydder
han æ meg vist tro å hull.
65. Eg va' meg hær norafjølls
i så stor ein kvie
ormevrimlen i føtanne stakk
eg måtte på hesten rie.
66. Eg va' meg hær norafjølls
mæ stor sorg å harm
dæ va' meg te møia lagt
i stor sut å savn.
67. Eg va' meg hær norafjølls
alt på dei bjørgeklippi
dær høyrde eg mæ lerken sang
dæ va' meg te letti.
68. Eg va' meg hær upp mæ sky
å ne mæ klare grunnar
men dæn som mi fotspori fydder
han lær 'kje av bliom munne.
69. Eg la' meg ne um joleftanen
mæ dei andre tura
men dæn som mi fotspori fydder
dæn må 'kje av hjarta sture.
70. Eg la' meg ne um joleftanen
sat i myrke hus
vakna 'kje fyrr um trettandagjen
mæ stor sorg å sut.
71. Eg la' meg ne um joleftanen
dær va' væl mange meg saknar
eg vakna 'kje fyrr um trettandagjen
då fokkje dæ va' samla.
72. Presten stende på predikstolen
legg ut tekstinne sine
Olav han stende fyr kyrkjedynni
han græt utav draumanne sine.
73. Presten stende på predikstolen
på alt fokkji han staggar
Olav han stende fyr kyrkjedynni
mæ sine draumar uppvaknar.
74. Dei som fere Eikjaråsen
dei fara mæ tut å skrål
men dei som fara jolehylen
dei fara mæ tunge mål.
- Månen skine å vegjinne fedde så vie -
Ekstra opplysninger