HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.343  
S. T.
HR. FULDMÆGTIG BULL

21. juni 1844.
   At fornyet Undersøgelse efter Fundatsen for Skiens Hospi-
tal, som forlangt i en fra Dem tilstillet Konceptskrivelse fra
Kirkedepartementet, er bleven iværksat med samme Resultat
som forhen, tilmeldes herved. Imidlertid er det muligt, at den
forefindes i Bispe-Arkivet, hvis Ordning er paabegyndt af mig
personlig og af mig personlig maa fortsættes, naar en Sygdom,
der i længere Tid har afbrudt dette Arbeide, tillader mig atter
at besøge Kontoret. En foreløbig Undersøgelse af de uordnede
Pakker af Bispe-Arkivet skal dog endnu blive forsøgt ved As-
sistent Moe, og den nøjeste ikke blive glemt, naar det paany kan
komme til Gjennemgaaelse af de specielle Dokumenter.
Christiania 21 Juni 1844
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE