HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[OVERENSKOMST MELLEM UTGIVERNE
AV "NORSK LÆSEBOG"]
Efter Wergelands ms. UB Oslo 584
fol. F. 43; skrevet 7. mai 1844, under-
skrevet 18. juli.

   Med Hensyn til ompaaskrevne 6te Punkt, da ere vi Under-
tegnede sammen enets om, at Wergeland bliver eneberettiget
til at besørge og oppebære Honoraret for de Oplag, som i hans
levende Live maatte foranstaltes, dog saaledes at Bogens Titel
bliver uforandret. I Tilfælde af Wergelands Frafald indtræder
d.VI,b.1,s.341   jeg, Berg, som Ene-Ejer og Udgiver imod at erlægge det halve
Honorar ved hvert Oplag til hans nærmeste Efterladte d. e.
enten Enke, saalænge hun forbliver i saadan Stand, eller Børn.
Christiania 18 Juli
[rettet fra 7 Mai]
1844

Til Vitterlighed:
Henr. Wergeland
N. I. Wessel Berg

D. Beck.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE