HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[ANNULERT UTKAST TIL OVERENSKOMST MELLEM
UTGIVERNE AV "NORSK LÆSEBOG"]
Efter Wergelands ms. UB Oslo 584
fol. F. 43; 11 april 1844.

Overenskomst mellem Udgiverne.

   At Honoraret, ompaaskrevne 8 Spd. pr. Ark, deles saaledes
imellem os Undertegnede, at jeg, Wergeland, som Ophavs-
d.VI,b.1,s.340   mand til Ideen om Læsebogens Udgivelse, ved hvilken jeg af
frit Valg har medtaget Cand. Berg, samt som Forfatter af Ind-
ledningen og Definitionerne og Udvælger af Bogens Indhold,
hvilket ogsaa af mig er igjennemgaaet med en Korrektur, er-
holder de 6 Spd. samt Eneret at oppebære Honorar for de
kommende Oplag, og at jeg Berg, der har overtaget 1ste Kor-
rektur samt forfattet Registrene og skal tillige forfatte Notit-
serne om Forfatterne, hvad det Biografiske angaaer, erholder
de 2 Spd. Ligesaa ere vi komne overens om, at, i Tilfælde af,
at Wergeland ved Døden skulde afgaae eller forlade Landet og
have efterlevende Kone eller Børn, og nye Oplag af Bogen
skulde behøves, da skal saadant af mig, Berg, besørges mod
at Honoraret deles mellem mig og Wergelands Efterlevende,
hvorhos jeg Berg, i Tilfælde af at Wergeland ingen Efterlevende
har, bliver Eneejer af Udgiverretten. --
Christiania 11te April 1844.
Saaledes vedtaget
Henr. Wergeland.

   Til Vitterlighed
  


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE