HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[SUBSKRIPSJONSINNBYDELSE PÅ "SPANIOLEN" OG
"JAN VAN HUYSUMS BLOMSTERSTYKKE"]
Morgenbladet 23. mai 1840.

   Det er min Hensigt, inden Festen for Bogtrykkerkunsten, at
see tvende særskilte Digte udgivne, saaledes at de tillige kunne
opvise al den typografiske Fuldkommenhed, som vor Presse kan
præstere. Disse Digte ere "Spaniolen", noget omarbeidet, med
Musik heltigjennem af Harpenisten Langballe, og "Jan van Huy-
sums Blomsterstykke". Prisen for hver af disse, hvorpaa sær-
skilt kan subskriberes, vil ikke overstige 40 Skill., hvilket bedes
bemærket af de enkelte Hrr. Redaktører, jeg underhaanden har
meddeelt dette Foretagende, for hvilket jeg forøvrigt udbeder
mig enhver af de øvrige Hrr. Redaktørers, Boghandleres og en-
hver anden Literaturvens personlige Interesse, ved velvilligen at
aabne Subskription i Byerne og paa Landet og betimeligen at
underrette mig om sammes Udfald. I Christiania modtages Sub-
skription i Cappelens, Winthers og Guldbergs Boglader.
   Christiania, den 21de Mai 1840.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE