HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


KORRESPONDENCEPOST
Statsborgeren 29. nov.1835.

   -- Abonnenterne tilkjendegives herved, at Redaktionen troer
at imødekomme mange af disses Ønsker ved til ubestemte Ti-
der at levere en kortfattet, 1 à 2 Sider optagende, Oversigt
over de politiske Begivenheder.

   -- Inds. af Opsatsen om Hemmeligholdelsen af Høiesterets-
prøve gjøres opmærksom paa Høiesteretslov af 12te Septbr.
1818 § 23. Som et Vidnesbyrd om hvor upopulær det hemmelige
Væsen i Høiesteret er, havde Redaktionen vel tænkt at levere
Opsatsen med nysnævnte nødvendige Bemærkning, men saavel
d.VI,b.1,s.136   den svækkende Indflydelse, som denne maatte have paa Op-
satsen selv, som det, at den hemmelige Voterings Modstridere
ogsaa støttede sig til det utvivlsomme Tilvær af hiin Upopu-
laritet har bragt den til at ansee Indrykkelsen overflødig.
   -- Inds. af Opsatsen med Motto: "Den kommer Trællens
Jubelhvile o. s. v." tilkjendegives, at den ei bliver optagen, da
den har været aftrykt for nylig i Mbldet; kun angaaer en der
indrykket Artikel; og for en stor Deel gaaer ud paa at forsvare
en Person, der aldrig har været angreben i dette Blad.

   -- De Artikler, som ikke optages, kunne afhentes hos Bog-
trykker Krohn.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE