HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[BREV TIL GENERALMAJOR BIRCH]
Blandt genealmajor Birchs papi-
rer, Riksarkivet, Oslo; 19. jan. 1833.

Høivelbaarne Herr Generalm. Birch.
   DHbhed sparer mig flere Skilling end jeg ejer ved med sæd-
vanlig Godhed at faae medfølgende Brev til Sverige afsted. Det
indeholder et Par Morgenblade til Ridderstad -- dem, hvori
Recensionen stod.

   Om DHbhed vilde behage at lade Brandt svare paa, om ihøst
er modtagen en Plan til et Samfund for Landalmuens Oplys-
ning -- skede mig en Tjeneste, da jeg saaledes fik Tid til, inden
jeg til Marked har den Ære at bevidne Dem min Ærbødighed,
at udarbeide en ny.

   Et godt Nytaar tillader jeg mig at ønske Herr Generalm.
Lykke til Alt -- især til Ullevold. Den dybe Snee hindrer vel der
Deres Veedhugst; men her var en Slampampus med slige Klam-
per til Bein at han kunde due til at traakke op; jeg bad ham
da tage Øxen paa Nakken og marschere.

E Pgd 19 Januar 33.
Med Høiagtelse
forbindtligst
Henr. Wergeland


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE