HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ADOLF TIDEMAND
Hjerterum 12 Mai 45.
   Siden De var saa god at tilbyde mig en Skizze til, saa lod
nok en efter Nedenstaaende omtrent sig anpasse til medfølgende
Skildring. Vil De altsaa, bliver jeg endnu mere Deres

forbundne
Henr. Wergeland.


MIN SIDSTE VILJE:

   Ved fuld Bevidsthed nedskrives Følgende, der ønskes skjænket
Opmærksomhed af Vedkommende:   1) Skulde min Fader ikke være tilstede naar Gud kalder mig,
   bedes min Broder Oskar at overbringe ham Budskabet.
   Hans Nærvær vil maaskee hindre, at den svage Livstraad
   brister
[overstrøket:, som Kirkedepartementets Uretfærdighed
mod ham og Pressens og Folkets Ligegyldighed derved har
gnavet paa]
.

2) Jeg ønsker at man udsøger mig en træbeskygget Plads paa
   Byens Gravlund, og at begraves fra mit Huus om muligt er.
3) At dette ikke skeer før de umiskjendeligste Tegn paa Op-
   løsning, haaber jeg.
d.V,b.2,s.428   4) Exam. jur. Tønsberg har erklæret sig villig til at være min
      Enkes Laugværge.
5) Jeg veed i denne Stund ikke hvormeget jeg skylder i Enke-
   kassen; men antager, at det er omtrent 200 Spd. Til min
   Faders Godhed har jeg det Haab, at der bliver sørget for
   at hun faar fuld Pension af 100 Spd.
6) Min førte Bog over Bygningen udviser Forholdende dermed.
7) Jeg har af farlig Gjeld 2 Vexler paa 100 Daler, trasserede
   for P. Bekvold. Der maa øjeblikkelig sørges for at han op-
   fylder sit Løfte at betale disse Papirer med et Laan i Spare-
   banken. Han har ogsaa lovet mig Skjøde paa en liden Slup
   Nordstjernen.
8) Af mine Skrifter, da falder Forlaget tilbage til min Enke,
   saasnart de ere udsolgte. Paa samlede Digte har jeg en 80
   Subs. samt Hds M. Dronningen for 10 Explr. Men hvem skal
   udgive dem? Havde det staaet til mig, vilde jeg omarbejdet
   begge "Ringene". I mit Skrin vil man finde Kontrakten om
   Læsebogen. Af nyere Sager har Hr Tønsberg paa Forlag
   Livsskizzerne samt Søcadetterne iland (betalte) og Feilberg
   Lodsen 2det Oplag, Jødinden, Normandens Katechismus og
   Mennesket. Hvad Skrifter, der maatte indkomme, kjøbes af
   Hr Tønsberg til en ansat Priis. Hos Gumpert i Gothenborg,
   Jæger i Kbhvn og Bonnier i Stockholm befinde sig 6 Explr.
   af Venetianerne m. m. hos de to Sidste. 2det Oplag af Jød-
   inden maa ikke gaae under 40 -- 50 Spd.
9) De mig af DD. MM. Kongen og Dronningen samt Enkedron-
   ningen givne Klenodier, bestaaende af en Brystnaal, Brillant-
   ring og Medalje skulle efter min Enkes Død gaae i Arv til
   nærmest Beslægtet af Navnet Wergeland. I Nødsfald kan
   min Enke realisere dem.
10) Udenfor disse Bekjendte ønsker jeg ikke man vil gaae ved
   Indbydelsen til at følge mig til Jorden: Lieut. Tischendorff,
   Iversen og Hagemann -- Pastor Montz -- Linstow -- H. Rasch
   -- L. K. Daa -- L. Esmark -- Barlien -- Birch -- E. Tide-
   mand -- Capt. Scheel -- Autenrieth -- G. Krogh -- Isak
   Muus -- Gulbrand Henrichsen -- Thurmann -- Statsraad
   Foss -- Dr. Conradi -- Dr. Lie -- Overlærer Møller -- Adv.
   Hjelm -- Prok. N. Berg -- Arkivpersonalet, hvorimellem og-
   saa Budet.
d.V,b.2,s.429   11) Ville Nogle af mine intime Venner, som min Amalie selv da
      veed at finde, -- men kun om hun troer det kan muntre
   hende -- indfinde sig igjen om Aftenen for at trøste hende
   og drikke et Glas Punsch paa min Erindring, da er saadant
   overensstemmende med min Smag. De skulle ogsaa derved
   antyde, at de af og til ville see til min Enke.
12) Mellem Gjæld har jeg glemt at anføre en paa en 50 Spd.
   til Glückstads Bo.
13) Jeg tager det kjærligste Levvel fra min elskede herligt ud-
   rustede Hustru. Det er mit Ønske, at hun maatte erholde
   og modtage et værdigt Tilbud. Ligesaa nedbeder jeg Him-
   lens Velsignelse over min med den højeste sønlige Varme
   elskede ærværdige Fader. Gud
[overstrøket: tilgive -- jeg
kan ikke -- Den, der har ved Krænkelser under Embedsret-
sindigheds Skjul, forbittret hans sidste Aar!]   Til mine Brødre og Søstre det kjærligste Levvel! De venlig-
este Hilsener til mine sande Venner! Tilgivelse til Alle, der i Livet
have været mine Fiender!

   Jeg erindrer ikke mere! Gud være da med mig i det Sidste!
Levvel! Levvel!

Hjerterum i Pilestrædet Juni 1845.
Henr. Wergeland.

   At Undertegnede erkjende at Bureauchef Wergeland idag ved
Affattelsen af dette Dokument, som ellers er ved sin fulde For-
nuft og med fri Vilje har nedskrevet det bevidne

Christiania D. u. s.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE