HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Tird. Formid. 11 Feb. 45.
Kjære Fader!
   Naade paa Naade! Idag indfandt Kammerherre Oberstl. Sørens-
sen sig fra Kongen og Dronningen med Forespørgsel om mit Be-
findende, hvorhos han havde at takke fra dem begge for Poesien
d.V,b.1,s.381   i Morgenbladet, der havde "henrykket og glædet dem Begge over-
ordentlig ligesom de takkede for alt hvad jeg havde skrevet om
den sal. Konge, hvilket de alt med Beundring og Rørelse havde
læst." Det var ganske overordentlig hvorledes han, som han
udtrykkelig sagde, havde Ordre at udtale sig om det Behag det
Digt havde vundet, hvorhos han lagde sin egen Tak til.
   Jeg bad ham naturligviis takke begge MM. for denne over-
raskende Ære og for den kraftige Medecin som deri var sendt
mig, hvorhos jeg maatte finde mig smigret ved at det ikke blot
var min Konges og Dronnings, men smagfulde Menneskers Dom,
der her kronede mit Digt. Hvad min Helse angik, da var det
min Bjerkebeinerkonstitution, som havde at kjæmpe med en
lumsk og dræbende Sygdom, nemlig Forhærdelse i Lungen, der
havde en farlig Allieret i Klimatet, saa jeg havde besluttet at
rømme Marken ved at reise til det Sydlige med Hs Mts Tilla-
delse & c. & c.

   Jeg er ret brav ved Kræfter; men denne svære Kulde knuger
mit Bryst.

   Endnu er jeg ikke kommen videre med Bygningsplanen; men
dersom jeg faaer den Bjerk, saa maa derfor ikke Kubbestolene
opsættes -- NB. med fuld Bark og Næver paa. Til de øvrige
gode Ting af Resten ønskedes ogsaa et Par Bleier, da jeg bruger
Stokkeved. -- De Bagateller kunne ogsaa være det Samme.

   Dronningens Skriftefader Ridder & c. Studach har været her --
en overordentlig livlig og interessant Mand. Han er 49 Aar.

   Naar Du skriver, maa Du, ligesom jeg, melde om Helsen mel-
lem det Første!

Henrik.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE