HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 21 Juli 1841.
Til
Den Kgl. norske Regjerings
Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
   Anmodet af Distriktslæge Brock i Alten Talvig om at see
en Bogsamling oprettet sammesteds, andrager Undertegnede om
at erholde en Gave dertil, bestaaende af samme Udvalg af Bøger,
som for en Tid siden gjennem Hr. Bureauchef Borchsenius bleve
mig overladte til en Bogsamling paa Vardøhuus.

   Kunde 2 Explr. erholdes af hver, vilde det ene finde Anvendelse
ved Oprettelsen af en Almuebogsamling i Enebak.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL NICOLAI WERGELAND?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE