HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AXEL LAMM
Chr. 9. Juli 1841.
Høistærede Hrr. Lamm med øvrige Forstandere for den
mosaiske Menighed i Stockholm.
   Beskjæftiget for Tiden med et til Uddeling til alle Rigets For-
mandskaber og Repræsentanter bestemt Forsvarsskrift for
Jøderne, betitlet: Indlæg i Jødesagen, til Understøttelse for For-
slaget om Ophævelse af Norges Glov § 2 sidste Passus, vilde det
være mig af Interesse at erholde snarest muligt opgivet, om sven-
ske Jøder have opstillet Exempel paa medborgerlige Opoffrelser,
saaledes som f: Ex. den kjøbenhavnske Meyer, som, med al sin
mosaiske Orthodoxi dog saa rigeligen i sine mange Legater be-
tænkte ogsaa kristne Velgjørenhedsindretninger.

   Hvad Dhrr. ellers maatte troe tjenligt som Materiale for oven-
nævnte Skrivt, vil være velkommet, hvis det kan komme betids.

   I Bladet: "den Constitutionelle" har jeg indrykket pr. Com-
mission fra en lærd Mosait i Danmark en "Skrivelse til Stor-
thingspresidenten", som jeg har Grund til at antage skriver sig
fra Dr. Steinheim i Altona.

   Jeg staaer i dette Anliggende i Forbindelse med Sidstnævnte,
saavelsom med Dr. Riesser i Hamburg, der har sendt mig sine
d.V,b.1,s.301   forskjellige Defensionsskrivter i Sagen. Disse Herrer garantere
Omkostningerne ved Arbeidet, hvoraf 200 -- 250 Expl. ere be-
stemte til Forhandling til Bedste for Byens Asyl, og Resten, om-
trent 500, til Uddeling som nævnt. Fordommene tiltvinge en saa-
dan Operation, som jeg haaber ikke skal være ganske spildt.
Mine Herrer ville maaskee behage at behandle denne Meddelelse
med Discretion.
Ærbødigst
H. Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE