HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ELSE MARIE HVIID
21 Marz 41.
Høistærede Madame Hviid!
   Uagtet jeg har lidt og lider saameget ved Fuldmægtig Stabells
uædle og uforsvarlige Adfærd imod mig, vil jeg dog lønne ham
med at gjøre mit til at forebygge hans borgerlige Undergang.

   I Anledning af en anonym Opfordring til at erklære mig om
det Faktum, hvilket desværre forholder sig saa, at Hr. Stabell
har i sit Departementskontor i flere Vidners Overvær æreskjældt
Hans Majestæt med Udtryk, som jeg ikke vil betroe Papiret,
fordi de virkelig oprøre mig formeget, raader jeg Dem til strax
at lade ham kalde, forat han ved Skrivelser til alle Landets
Redaktioner muligens kan forebygge en Annonce derom, som vil
have de frygteligste Følger for ham.

   Jeg maa nemlig af Yttringer i Brevet troe, at man vil gaa
denne Vei, især da jeg synes at spore af den Tirade "hvorledes
kan De i Deres Embeds- og personlige Stilling til Kongen, som
De siger De er saa hengiven forsvare at taale slige Yttringer i
Deres Nærværelse uden at foranledige ham dragen til Ansvar?"
-- at det ikke just er nogen Ven, jeg har at gjøre med, men
En, der meget mere glæder sig ved at volde mig Ubehageligheder
og Stabell alvorlig Ulykke.

   De og han handle nu som De ville. Jeg veed intet andet Fore-
byggelsesmiddel end det foreslaaede. Det er maaskee ikke til-
strækkeligt for S. har vidst at erhverve sig Fiender.

Deres
Henr. Wergeland.

   P. S. Det passerede den 18de Februar. Udtrykkene ere af den
Natur, at han neppe vil kunne vedblive i Morgenbladets Tjeneste,
og om hans offentlige kan der ikke være Tale. Hs. Mt. har neppe
tilforn nogen Grund til at være ham god.

   P. S. I dette Øieblik modtager jeg atter tilbage en Optagelse
indrømmet Poesi, som det gjør mig ondt ikke at faae ind. Kan
De overtale ham, saa gjør det. Af hoslagte Breve vil De see
hvordan han behandler en af Morgenbladets flittigste Indsendere,
især i Poesi. Jeg har, om jeg ikke faaer den ind, intet andet
d.V,b.1,s.287   Sted end Christiansandsposten, hvor jeg da maa bemærke Sta-
bells haarde og ubillige Opførsel. Vil han ikke, udbedes den til-
bage; men min nærværende Advarsel fortjener noget andet.
TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE