HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
Southampton 2den Juli 31.
   Min kjære, kjære Ven! -- I be hier, und un world etrangere
me circondat -- Her seer Du noget af det lingva franca, hvoraf
jeg betjener mig. Det vil blive rigere end det Engelske, om
Philologer vilde give sig af med det. Klar Typus nok paa det er
det Haand-misgreb at jeg dypper her i forskellige Blækhuse. --
Jeg kommer fra Tavernen (Inn) the Sun, hvorhen jeg løb for af
Aviserne at prøve Rygtet om en total contrarevolution -- som
Nogle sige -- eller revolution du tout peuple contre le ministere
for en Krig pour la liberté europeenne -- Oh! qu'il si soit! a quel
moment viens je donc a la France; -- men ikke et Ord! Himmel!
Desto bedre! Den velsignede Spænding hvori jeg er, vil da stige
ligeindtil med hængende Flab -- demisso ore suspensis oculis --
at see imod Frankrigs Kridklinter, naar jeg nærmer mig did paa
Tirsdag. -- Overreisen varede 3 fulde Uger -- Veiret som i ind-
lagte 1ste Sang af et Poëm jeg spinder ud ved min dyre en-
gelske Tobak, i Southamptons glimrende, over al Maade glim-
rende saakaldte Highstreet. -- Af Brist veed jeg ikke andre end
paa Penge og af at jeg idag paa en Botanisering, poeming, cir-
cumspecting & Tegning 3 -- 4 Engelske Mile op i Hampshire kjørte
Tollebassen, under det at stjæle en Stok af et
[af]
disse herlige
levende Torngjærder hvormed Egeparker, Landhouses, Hvede og
d.V,b.1,s.116   Senepsagre er omgivne, et Fandens Stykke Vei ind under Knæet.
Men jeg gaaer imorgen med Steam-baaden til Isle of Whigt,
hvoraf jeg paa Omseilingen har afridset en heel Deel. Der lever
jeg af Ost, Brød og Porter 2 Dage -- saa til Ptmouth -- saa til
Havre -- Rouen -- Paris!! -- Paa Spithead laae vi i Qvarantaine for
cholera 1 Døgn, formedelst Søeofficerenes Uvidenhed, der be-
høvede saa lang Tids Oversigt og studium over Kaartet, Spørgs-
maal om hvad Chstnia var for en By, om Danmark hørte til
Rusland, om Norge grændsede til Rusland osv; ja en Reise til
Authoriteterne i Ptmouth, før de indsaae, at Chnia ikke laae ved
Østersøen eller at vi ikke havde seilet gjennem Kattegat til Eng-
land. Men paa Spithead havde jeg dog det pragtfulde Skue af en
stor Deel af den brittiske Flaade med Caledonia, Codringtons
Seirsskib fra Navarino, en frygtelig Machine paa 3 -- 4 Dæk.
   Liigtorne og det at mit Pas er spadseret til London har lagt
mig qvar her idag Søndag, som jeg har tilbragt i Kirkerne, paa
Promenaderne og i the Sun Inn. Den anglicanske Kirkes Ritus
hover mig kun hvad Musikken betræffer. Den er fortrinlig,
udført af Orgel og en heel Braate smaae Tenorister. Paa Pro-
menaden fandt jeg bekræftet det Hygge Engelskmanden skal
finde i sin Familiekreds. Jeg belurede en Sømand med sin Kone,
Søster og Smaaebørn en heel Time. Den barske, af Porter,
Tobak og Kjødæden rødfedtede, stridsortskjæggede Mand var
som et Barn. -- I the Sun læste jeg the Globe ved Lexicon. I
Gaarsavisen stod Hunt mangegange mærket med loud laughter,
fordi han kom til at nævne reason (hvilket saaledes var stavet
"risen"); men i Dagsavisen havde han en alvorligere conflict.
Han sagde om "the head of H. M. ministery: He and has family
received 68,000 L a year out of the peoples money" -- hvor-
til Lord Howick svarede "such an attack from such a quarter
(loud laughter) ought to be only treated with silent and utter
contempt (cheers!)." Hertil svarede igjen Hunt "I hope that the
public would hear this and the answer I have received". Han
behandles med Ringeagt; -- dog lader han til at være et Organ
for mange Stæder, efter de mange Petitioner at skjønne, som
gaae igjennem Ham. -- Dublins Studenter have leveret en Anti-
reformpetition, som befaltes to be printed. -- Her i Shampton
staaer paa mange Mure, som Rest fra Valgtiden, med 2alenlange,
smukt hvidmalede Bogstaver enten: King and Reform! eller "At-
d.V,b.1,s.117   terley and Peanearie are the Men" eller Atterley Peanearie for
ever osv., hvorimellem andre have indflikket et lille Not. I the
Sun gjorde jeg Bekjendtskab med the right hon. Whisky -- Den
er skammelig bagtalt af vor ellers saa sanddru Flor. -- Jeg sen-
der min Vadsæk tilbage og putter Skjorterne mine til mig, for ret
britisk vogelfrie at komme afsted; men i Fkrig vil jeg kjøbe et
Asen, naar jeg reiser (kanskee gjennem Tydskland) og føre det
til Norge; ja indføre dem der. -- Filles de joie ere frække her;
men smukke for det meste. Og tænk! de unge Piger, eller ret-
tere Fleerheden kun af dem drikke Brandy ligetil Spundsberu-
selse; men j'ai les informe, qu'il faut, que les nymphes soient
roses et violettes, mais non pas kaadklattrende Drue de Vin.
Fruentimmerne forekomme mig skjønne, alle Børn overmaade
deilige, Mandfolkene aabne og raske. Engelskmændene ere høf-
lige, Toldbetjenterne tiggende og paahængende. -- -- -- Hvor
tomt det blier! Til Køys! Levvel! De venskabeligste, kjærligste
Hilsener til Broch, Flor, Gl Stabell med alle Hans, N. Dahl.
Levvel
Din
Henr. W -- d.

   Kommer der nogle Planter ved Smith, saa gjem dem.
Ilagte Breve afleveres paa Posthuset.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE